zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové předpisy k Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

07.04.2019
Chráněná území
Legislativa
Nové předpisy k Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

 Nařízení vlády a Vyhláška...

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Citace: 83/2019 Sb. Částka: 39/2019 Sb.
Na straně (od-do): 786-797 Rozeslána dne: 27. března 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 18. března 2019 Datum účinnosti od: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.Předpis ruší: výnosy MŠ83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. března 2019

o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras


Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:


§ 1

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

K zajištění ochrany přírody a krajiny krasového území se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras.


§ 2

Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti

(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je:

a)
zachování a obnova přírodních hodnot a optimálních ekologických funkcí krasové krajiny, včetně mezoklimatických, mikroklimatických, geologických, hydrologických a biologických,

b)
zachování rozmanitosti neživé přírody a jedinečného souboru povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje a druhové pestrosti v území, zejména přirozených a přírodě blízkých lesních a nelesních společenstev, vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, hub a živočichů, včetně specifické jeskynní bioty,

c)
obnova přirozeného a přírodě blízkého vodního režimu povrchových a podzemních vod a

d)
zachování a obnova jejího typického krajinného rázu, včetně zachování kulturních a historických charakteristik za současného rozvíjení ekologicky optimálního způsobu využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti jsou:

a)
harmonicky utvářená krasová krajina s typickým krajinným rázem daným zejména reliéfem krasových plošin, hlubokých krasových kaňonů (žlebů), včetně jejích kulturních a historických složek,

b)
jedinečný soubor povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje, včetně jeskyní s jejich výplněmi,

c)
historická důlní díla,

d)
specifická společenstva podzemních prostor s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů,

e)
povrchové a podzemní vodní toky, vodní plochy a mokřady s přirozeným vodním režimem, přirozenou morfologií, hydrologickými funkcemi a na ně vázanou biotou,

f)
přirozená a přírodě blízká lesní a nelesní společenstva s vysokou druhovou pestrostí a

g)
předměty ochrany evropsky významné lokality Moravský kras.


§ 3

Vymezení chráněné krajinné oblasti

(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje.

(2) Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody1).


§ 4

Členění chráněné krajinné oblasti

(1) Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

(2) Do I. zóny se zařazují území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména

a)
území přirozených a člověkem málo pozměněných povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje, a to reliéf krasových plošin, hlubokých krasových kaňonů, závrtů, ponorů a vývěrů nad půdorysem jeskyní a samotné jeskynní systémy,

b)
území s přirozeným nebo přírodě blízkým vodním režimem povrchových a podzemních vod a lesních ekosystémů s vysokým podílem autochtonních dřevin s pestrou druhovou, prostorovou a věkovou skladbou,

c)
přirozené a přírodě blízké luční ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a

d)
další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny.

(3) Do II. zóny se zařazují zejména

a)
území hospodářsky využívaných lesních, lučních a vodních ekosystémů s vyšším podílem přírodě blízkých společenstev a místně zachovalými přírodními hodnotami,

b)
ostatní přírodně hodnotné plochy, které jsou hospodářsky využívány přírodě šetrným způsobem a většinou navazují na území I. zóny ochrany přírody,

c)
pozemky s výskytem rozptýlených povrchových a podzemních krasových jevů a

d)
plochy na povrchu nad půdorysem jeskyní v lesních oblastech.

(4) Do III. zóny se zařazují zejména lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané zemědělské a lesní pozemky, pozemky mimo zastavěná území obcí a území s rozptýlenou venkovskou zástavbou a zástavbou účelovými stavbami, zejména pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství a dopravní infrastrukturu.

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a zastavěné plochy nezahrnuté do jiných zón odstupňované ochrany přírody.


§ 5

Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)
zpřístupňovat jeskyně nebo v nich pro veřejnost provozovat léčebnou nebo rekreační činnost nebo je jinak využívat,

b)
zřizovat v jeskyních, šachtách a štolách uzávěry nebo v nich umisťovat technická zařízení,

c)
sbírat paleontologické nálezy a minerály v jeskyních,

d)
provádět geologické práce, pokud jsou spojené se zásahem do pozemku, nebo hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem,

e)
upravovat nebo rozorávat místa soustředěného vtoku srážkových vod do krasového podzemí nebo místa vznikajících závrtů až do vzdálenosti 30 m od středu vtoku, okraje propadu nebo okraje závrtu,

f)
upravovat nebo měnit přirozená koryta vodních toků nebo přemisťovat jejich sedimenty,

g)
ukládat tuhá statková hnojiva na zemědělské půdě mimo zastavěná území obcí,

h)
rozorávat zatravněné pozemky na orné půdě mimo zastavěná území obcí,

i)
provádět značení horolezeckých terénů nebo údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků,

j)
provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény vyznačené v souladu s písmenem i),

k)
pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěná území obcí,

l)
vyznačovat pěší, cyklistické, jezdecké nebo běžecké trasy nebo cesty mimo pozemní komunikace,

m)
provádět vzlety nebo přistání se sportovními létajícími zařízeními mimo letiště, nebo

n)
umisťovat informační, reklamní nebo propagační zařízení mimo zastavěná území obcí.

(2) Na území I. a II. zóny lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)
provádět orbu trvalých travních porostů, nebo

b)
provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel mimo zastavěná území obcí, s výjimkou letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.

(3) Na území II. zóny lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody hnojit zemědělské pozemky.

(4) Na území III. zóny lze pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody hnojit nebo používat biocidy na zemědělských pozemcích až do vzdálenosti 30 m od okraje závrtu, propadu nebo místa soustředěného vtoku srážkových vod do krasového podzemí.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR ze dne 4. července 1956, č. j. 18.001/56-A/6, o zřízení chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

2.
Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR ze dne 25. února 1958, č. j. 74.900/57-D/1, o změně hranic chráněné krajinné oblasti Moravský kras.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 83/2019 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 83/2019 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Citace: 84/2019 Sb. Částka: 39/2019 Sb.
Na straně (od-do): 798-799 Rozeslána dne: 27. března 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 20. března 2019 Datum účinnosti od: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
84

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2019

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen "zóna") na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení vlády č. 83/2019 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
2)
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


Příloha k vyhlášce č. 84/2019 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí