zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodatek k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.1.1999

25.10.1999
Geologie
Dodatek k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.1.1999
A) Dodatek k Příloze č. I.1, části 3. Ochrana přírody, krajiny, ochrana půdy a ochrana a využívání přírodních zdrojů, a to k programu 3.1. Za program 3.1.8 se doplňuje program 3.1.9 v tomto znění: 3.1.9 Zajištění nebo likvidace starých důlních děl s výstupy metanu Předmětem podpory je zajištění nebo likvidace starých důlních děl s výstupy metanu s vymezením lokality na Ostravsko ? Karvinský revír. Starým důlním dílem se podle Horního zákona č. 44/1988 Sb. rozumí dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Finanční podpora ze strany SFŽP ČR bude poskytována ve formě dotace až do výše 100 % ze základu pro výpočet podpory. Pro tento dílčí program zpracovává odborný posudek odbor geologie MŽP a rozhodnutí orgánu státní správy vydává Obvodní báňský úřad. B) Dodatek k Příloze č. I.1 Za část 5 se doplňuje část 6 v tomto znění: 6. PODPORA VYBRANÝCH PÁNEVNÍCH OKRESŮ SEVEROZÁPADNÍCH ČECH POSTIŽENÝCH PŘEDCHOZÍ TĚŽBOU UHLÍ Článek I Dílčí programy Cílem programu je podpora činností v oblasti zlepšování životního prostředí v pánevních okresech postižených předchozí povrchovou těžbou. Program je určen pro obce a města v okresech Sokolov, Chomutov, Most a Teplice. Opatření jsou podle charakteru zařazena do dílčích programů: 6.1. Likvidace černých skládek na území katastru obce Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s likvidací černých skládek v souladu s platnou legislativou. 6.2. Vybudování sběrných dvorů odpadů Předmětem podpory je vybudování sběrných dvorů odpadů. Součástí podpory je vybudování zpevněné plochy, oplocení, popř. přístřešků. 6.3. Čištění vodních toků, úprava a zpevnění břehů Předmětem podpory je čištění vodních toků odstraněním nánosů, úprava břehových porostů a zpevnění břehů pomocí biologických a biotechnických opatření. 6.4. Úprava veřejných prostranství obce Předmětem podpory je úprava veřejných prostranství, a to sekání travnatých ploch a odstranění odpadu. Dále je podpora poskytována na vytvoření oddechových zón a dětských hřišť. 6.5. Péče o zeleň Předmětem podpory je péče o stromy a keře na pozemcích obce, a to odstranění ruderálního porostu, odstranění náletu nevhodných dřevin, kácení nemocných stromů, ošetření dřevin, výsadba a dosadba dřevin. 6.6. Výsadba a ochrana dřevin v lesích ve vlastnictví obcí Předmětem podpory je výsadba a ochrana dřevin v lesích ve vlastnictví obce. Článek II SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY 1. Finanční podpora na realizaci opatření podle dílčích programů 6.1. až 6.6. se poskytuje obcím, které vlastní nebo mají v nájmu pozemky, na nichž je třeba realizovat uvedená opatření. U dílčího programu 6.1 je možné poskytovat podporu na realizaci i na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu (PF ČR). 2. Realizaci opatření budou zajišťovat obce zaměstnáváním občanů převážně s trvalým bydlištěm v obci (mezi obcí a Úřadem práce bude podepsána dohoda o zřízení nových pracovních míst). V nezbytných případech bude akceptováno i dodavatelské zajištění speciálních činností (např. doprava apod.) a to jen v případě veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 49b Zákona 199/1994 Sb., O zadávání veřejných zakázek. Dodavatelskou činnost mohou zajišťovat pouze dodavatelé, kteří odpovídají požadavkům ve smyslu § 2b odst.1 písm.c) a f) zákona č.199/1994 Sb. 3. Projektová dokumentace a rozpočet bude před předložením žádosti Fondu odsouhlasen referátem životního prostředí Okresního úřadu a Úřadem práce. 4. Finanční prostředky budou uvolňovány na základě faktur (včetně soupisu provedených prací). Provedení prací bude ověřeno OkÚ RŽP a Úřadem práce. 5. Žádost o podporu na opatření podle tohoto Programu se předkládá přímo ve formě Žádosti okresnímu úřadu referátu životního prostředí. 6. Pořadí programů určuje priority pro realizaci. Žadatel je povinen žádat přednostně o programy s vyšší prioritou (tj. přednostně program s nižším číslem). Pokud žadatel požádá o některý z programů s nižší prioritou (tj. s vyšším číslem), automaticky se předpokládá, že opatření uvedená v programech s vyšší prioritou jsou již vyřešena a obec nemůže o tyto programy již žádat. Článek III Postup při předkládání žádosti o podporu 1. Žádost o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) podává žadatel na formuláři podle přílohy č.4 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že bude vyplněn: a) celý oddíl A formuláře, b) celý oddíl B formuláře, c) oddíl C.2 formuláře, d) oddíly D.1.b, D.1.c, D.2 a tabulka D.3.a formuláře. 2. Údaje ke každému jednotlivému opatření zahrnutému do žádosti budou doloženy a rozvedeny v ?Listu žadatele?, který bude obsahovat: a) úplné identifikační údaje žadatele podle oddílu A formuláře žádosti (příloha č.4 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR), b) údaje o pozemku, na němž bude opatření realizováno: - okres realizace - katastrální území realizace - číslo parcely - výměra, na níž bude opatření realizováno - popis charakteru pozemku - popis charakteru území s ohledem na stupeň ochrany a význam pro ekologickou stabilitu území, - kategorie, příp. subkategorie lesa (pouze u dílčího programu 6.5) - jednotka rozdělení lesa (pouze u dílčího programu 6.5) c) identifikační údaje vlastníka pozemku, d) právní vztah žadatele k pozemku (vlastnictví, nájem, pronájem), e) popis opatření, prováděných prací k jeho realizaci a významu opatření pro životní prostředí, f) výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku, g) čestné prohlášení žadatele o správnosti a úplnosti údajů uvedených v Listu žadatele s datem, razítkem a vlastno podpisem. 3. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR (upřesnění přílohy č.6 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu) - Vyjádření příslušného orgánu státní správy, Okresního úřadu, referátu životního prostředí - ?List žadatele? s vyplněnými údaji podle článku III, bod 2 této přílohy - Doklad o zvolení starosty - Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně nájemní smlouva, kterými žadatel doloží uvedené údaje o pozemku a právní vztah k pozemku - Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření z věcného, ekonomického a ekolo hlediska a posouzení možnosti poskytnutí podpory z Fondu na jeho realizaci - Doklad, že realizaci opatření bude zajišťovat obec zaměstnáváním převážně občanů s trvalým bydlištěm obci (mezi obcí a Úřadem práce bude podepsána dohoda o zřízení nových pracovních míst) - Rozhodnutí orgánů státní správy, požadovaná pro daný druh opatření příslušnými legislativními předpisy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, povolení ke kácení stromů rostoucích les, souhlas orgánů památkové ochrany apod.) - Prohlášení obce, zda je či není plátcem DPH - Vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti Článek IV Výše podpory Podpora se poskytuje obcím při splnění podmínek formou dotace až do výše 100% ze základu pro výpočet podpory. V průběhu realizace bude dotace poskytována pouze do výše 90% celkové částky dotace. Zbytek bude poskytnut až po provedeném posouzení a odsouhlasení závěrečného vyhodnocení akce. Podpora bude poskytována do výše 1 mil. Kč pro jednoho žadatele. V případě že žadatel předloží v rámci programu 6 více žádostí, bude celková podpora poskytnuta jen do výše 1 mil.Kč. Článek V Závěrečná ustanovení 1. Fond je oprávněn na základě zjištění odborných orgánů ochrany přírody nebo na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory. 2. Žadatel předloží Fondu do 6 měsíců od ukončení závěrečné vyhodnocení akce. 3. Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci Programu 6. platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích Příloh na dané období, pokud nejsou upraveny tímto dodatkem k Příloze Směrnice. 4. Žádosti o podporu budou průběžně předkládány ministrovi životního prostředí k podpisu a budou dodatečně projednány v Radě Fondu. RNDr. Miloš Kužvart, v.r., ministr životního prostředí Zdroj: Věstník MŽP 10/99
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí