zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

09.12.2019
Energie
Legislativa
Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií...

Citace: 319/2019 Sb. Částka: 135/2019 Sb.
Na straně (od-do): 3290-3302 Rozeslána dne: 4. prosince 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 28. listopadu 2019 Datum účinnosti od: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 406/2000 Sb.Předpis ruší: 337/2011 Sb.
319

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2019

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 1, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. b), d) a e), § 8a odst. 5 a § 8a odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a)
náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti,

b)
požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání.


§ 2

Energetický štítek a jeho umisťování, informační list
a technická dokumentace

Provedení energetického štítku a jeho obsah a umísťování, obsah technické dokumentace a informačního listu, určení třídy energetické účinnosti, metody a postupy měření a zpřístupňování informací konečnému uživateli pro kombinované pračky se sušičkou jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě

(1) Požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, včetně harmonogramu jejich uplatňování, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující požadavky na ekodesign3).

(2) Pokud je k výrobku spojenému se spotřebou energie připojeno označení CE a vydáno k tomuto výrobku ES prohlášení o shodě, pak tento výrobek spojený se spotřebou energie splňuje všechny požadavky na ekodesign uvedené pro daný výrobek spojený se spotřebou energie v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3).

(3) Označení CE je označení shody výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky na ekodesign a skládá se z písmen "CE" podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) ES prohlášení o shodě musí obsahovat tyto prvky:

a)
identifikační údaje o výrobci, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu výrobce,

b)
identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu zplnomocněného zástupce,

c)
identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a její podpis,

d)
podrobný popis typu výrobku umožňující jeho jednoznačné určení,

e)
odkazy na použité harmonizované normy, jiné použité normy nebo technické specifikace4),

f)
odkaz na jiné použité předpisy Evropské unie, které stanoví připojování označení CE.


§ 4

Posuzování shody a předpoklad shody

(1) Posuzování shody výrobku spojeného se spotřebou energie s požadavky na ekodesign stanovenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3) se provádí interní kontrolou návrhu nebo systémem řízení pro posuzování shody uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobek spojený se spotřebou energie, který byl vyroben podle harmonizovaných norem, je ve shodě s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3), k nimž se tyto normy vztahují.


§ 5

Postupy ověřování požadavků na ekodesign
a poskytování informací

(1) Postupy ověřování požadavků na ekodesign výrobku spojeného se spotřebou energie pro účely dozoru nad trhem jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3).

(2) Postupy poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3).


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


____________________________________________________________
1)
Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost.
Směrnice Komise 2006/80/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky.
Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
3)
Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.
4)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 319/2019 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 319/2019 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 319/2019 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí