zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (24. verze)

07.01.2020
Obecné
Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (24. verze)

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 2. 1. 2020.

Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří doplnění nákupu nemovitosti od osoby blízké a osob spojených s právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikající mezi nezpůsobilé výdaje pro podporu OPŽP. Za účelem stvrzení této podmínky přibyla nová příloha Prohlášení žadatele k nákupu nemovitosti, která je povinnou přílohou žádosti pouze při zařazení nákupu nemovitosti do způsobilých výdajů.

Dále došlo k upřesnění postupu při právním zatížení předmětu podpory v okamžiku před vydáním právního aktu. Platí, že žadatel je povinen neprodleně oznámit SFŽP ČR uzavření jakékoli smlouvy týkající se zástavy předmětu podpory, a to v kterékoliv fázi administrace projektu.

Ve specifickém cíli 3.5 došlo k doplnění a úpravě kritérií přijatelnosti v souvislosti s realizací protihlukových opatření a monitoringu znečišťujících látek. V prioritní ose 4 jsou upravena vybraná kritéria přijatelnosti, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a doplněni oprávnění žadatelé. V rámci prioritní osy 5 došlo k doplnění nové aktivity 5.1.c. Jedná se o podporu výstavby nových budov v pasivním energetickém standardu, s čímž také souvisí doplnění kritérií přijatelnosti, formy a výše podpory pro tuto aktivitu.

V kapitole C došlo k upřesnění postupů hodnocení a výběru projektů u průběžných výzev a k nahrazení předávání usnesení, kterým se zastavuje řízení o udělení dotace, respektive rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace do datových schránek za doručování prostřednictvím MS2014+. Nově tyto dokumenty v případě vydání naleznete v IS KP14+ na záložce Dokumenty žádosti o podporu.

Jednou z nejpodstatnějších změn z pohledu žadatelů a příjemců podpory je nahrazení předávání právních aktů a jejich změn do datových schránek / poštou za doručování prostřednictvím MS2014+. K této změně dochází v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a s praxí uplatňovanou v rámci ostatních operačních programů. V této souvislosti upozorňujeme na doporučení v aktuálních Tipech k ISKP14+, aby si zástupce žadatele vždy ponechal roli Správce přístupů a nepředával všechny role na poradenskou firmu. Nově vydané právní akty naleznete v IS KP14+ na záložce Právní akt o poskytnutí/převodu podpory.

Jistě vítanou změnou bude, že při odvolání žádosti nebo při odstoupení od právního aktu prostřednictvím IS KP14+ již není žadatel povinen zasílat zároveň na SFŽP ČR písemnou žádost se zdůvodněním.

Došlo také k doplnění označování faktur, a to u výjimečných případů, kdy je žadateli umožněno, aby doklady označil názvem a číslem projektu sám ručně. V tom případě je nezbytné, aby při dopsání čísla projektu bylo připojeno také datum a parafa dopisujícího.

Dále byly doplněny postupy při přípravě a vydávání právních aktů u organizačních složek státu (OSS) a státních příspěvkových organizací zřízených OSS, které spadají do resortu MŽP.

V příloze č. 1 mezi povinné přílohy žádosti u žadatelů příspěvkových organizací krajů, měst a obcí přibylo souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu a v prioritní ose 4 došlo k úpravě podkladů k žádosti o podporu související s úpravou kritérií a způsobilých výdajů.

Aktuální verze Pravidel je dostupná na portálu www.opzp.cz v sekci Dokumenty.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí