zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

14.04.2020
Zemědělství
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Citace: 138/2020 Sb. Částka: 49/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1090-1149 Rozeslána dne: 30. března 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 26. března 2020 Datum účinnosti od: 31. května 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III

Vydáno na základě: 219/2003 Sb.
Předpis mění: 96/2018 Sb.138

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2020,

kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech
a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 2, 5, 6, 8 a odst. 14, § 3d odst. 6, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. a) až d) a g) až j), n), p) a s), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h) a m) a § 24 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.".

2. V § 3 odst. 1 se slova "tabulce č. 1 přílohy č. 1 a v příloze č. 2" nahrazují slovy "přílohách č. 1 a 2".

3. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)
jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (dále jen "RNŠO"), které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků matečné rostliny předstupně,".

4. V § 4 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)
Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování matečné rostliny předstupně na RNŠO uvedené v příloze č. 2 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,".

5. V § 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena c) až l).

6. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) V případě pozitivního výsledku testování matečné rostliny předstupně na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou matečnou rostlinu předstupně z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.".

7. V § 4 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

"a)
jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků základní matečné rostliny,

b)
Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování základní matečné rostliny na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,".

8. V § 4 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

9. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) V případě pozitivního výsledku testování základní matečné rostliny na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.".

10. V § 4 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

"a)
jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků certifikované matečné rostliny,

b)
Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikované matečné rostliny na RNŠO uvedené v příloze č. 2 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,".

11. V § 4 odst. 6 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

12. V § 4 odstavec 7 zní:

"(7) V případě pozitivního výsledku testování certifikované matečné rostliny na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.".

13. V § 4 odst. 8 písmena a) a b) znějí:

"a)
jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků certifikovaných školkařských výpěstků,

b)
Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikovaných ovocných výpěstků na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,".

14. V § 4 odstavec 9 zní:

"(9) V případě pozitivního výsledku testování certifikovaných ovocných výpěstků na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikované ovocné výpěstky z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro konformní rozmnožovací materiál.".

15. V § 4 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Ústav nebo dodavatel předají vzorky laboratoři, která je úředně pověřena k testování rozmnožovacího materiálu.".

16. V § 5 odst. 5 se slova "V případě" nahrazují slovy "Pokud není uvedeno jinak, tak se v případě" a slovo "se" za slovem "expedici" se zrušuje.

17. V § 6 odst. 3 se slova "je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce" nahrazují slovy "Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách".

18. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"(3) Pokud je doklad dodavatele upevněn na konformní rozmnožovací materiál, je barva dokladu dodavatele žlutá5).

______________________________________
5)
Čl. 5 odst. 3 prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU, ve znění prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

19. V § 9 odst. 5 písmeno d) zní:

"d)
je vizuální přehlídkou prováděnou dodavatelem v porostu prakticky prostý RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, pokud není uvedeno jinak v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb o výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede dodavatel odběr vzorků a testování dotčeného konformního materiálu a matečných porostů; v případě uchovávání pomocí kryokonzervace se přehlídky a testování neprovádí,".

20. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Dodavatel provede odběr vzorků a testování konformních (CAC) matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud se na ně vztahují požadavky stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

21. V § 9 odst. 10 se číslo "7" nahrazuje číslem "9".

22. V § 9 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Konformní rozmnožovací materiál musí být vyráběn v souladu s požadavky na místo porostu a oblast produkce stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce.".

23. V § 11 se slova "uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce" nahrazují slovy "zveřejněném na internetových stránkách Ústavu".

24. V § 12 se slova "je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce" nahrazují slovy "Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách".

25. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

26. V příloze č. 6 se tabulka č. 6.2 zrušuje.

27. Přílohy č. 8 a 9 se zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů lze na území České republiky uvádět do oběhu s dokladem dodavatele podle vyhlášky č. 96/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejdéle do 30. června 2021 za předpokladu, že na dokladu dodavatele bude vyznačeno, že se jedná o konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu v souladu s čl. 3 odst. 2 prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem dnem 31. května 2020, s výjimkou bodu 18, pokud jde o § 9 odst. 3, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí