zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

27.06.2020
Chráněná území
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Citace: 281/2020 Sb. Částka: 107/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2336-2359 Rozeslána dne: 23. června 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 18. června 2020 Datum účinnosti od: 1. července 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
281

VYHLÁŠKA

ze dne 18. června 2020

o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Mladá (dále jen "národní přírodní památka").

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a)
travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků a trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť,

b)
lesních ekosystémů dubohabřin a acidofilních doubrav,

c)
biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hořce křížatého (Gentiana cruciata) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich populací,

d)
biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů listonoha letního (Triops cancriformis), žábronožky letní (Branchipus schaefferi), modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon rebeli), chroustka žlutého (Amphimallon ruficorne), včetně jejich populací.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Jiřice, Kbel, Lipník, Milovice nad Labem a Staré Benátky. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Milovice nad Labem a Staré Benátky. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2),

b)
umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,

c)
upravovat povrch pozemních komunikací,

d)
narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace, s výjimkou pruhové přípravy lesních pozemků k přirozené nebo umělé obnově lesa,

e)
vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,

f)
vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou obnovy lesa, anebo vypouštět živočichy,

g)
zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

h)
přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

i)
přikrmovat hospodářská zvířata a další živočichy mimo přikrmovací zařízení,

j)
hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi na pozemcích, s výjimkou ošetření sazenic chemickými látkami nebo chemickými směsmi včetně přiložení chemické látky nebo chemické směsi pod vysazenou sazenici při umělé obnově lesa,

k)
ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, nebo

l)
vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně, vozidel potřebných pro zajištění veterinární péče, vozidel vlastníků a nájemců pozemků a dále vozidel pohybujících se po pozemních komunikacích sloužících k dopravní obsluze stavebních objektů na pozemcích č. st. 5035 a č. st. 5017 v k. ú. Lipník.


§ 3

Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

V ochranném pásmu národní přírodní památky lze jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody hnojit pozemky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
§ 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
3)
§ 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí