zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

28.10.2020
Obecné
Politika
Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)1028_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 28. října 2020, 13:45-15:45

Brusel, Místnost: József Antall (2Q2)

Čtvrtek 29. října 2020, 9:00-11:00

Brusel, Místnost: József Antall (2Q2)

Čtvrtek 29. října 2020, 13:45-14:45

Brusel, Místnost: József Antall (4Q2)

S distanční účasti členů výboru ENVI

28. října 2020, 13:45-15:45

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 12. října 2020

4. Schválení zápisů ze schůzí:

? 16. července 2020 PV - PE655.915v01-00

5. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 15/2020 o ochraně volně žijících opylovačů v EU

ENVI/9/04447

? vystoupení zpravodaje EÚD Samo Jereba

? výměna názorů

6. Směrem k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO

ENVI/9/02638

2020/2043(INI)

Zpravodaj:

Yannick Jadot (Verts/ALE)

PR - PE648.519v01-00

Příslušný výbor:

ENVI*

Stanoviska:

INTA*

Karin Karlsbro (Renew)

PA - PE657.463v01-00

BUDG

Elisabetta Gualmini (S&D)

ECON*

Luis Garicano (Renew)

PA - PE657.390v01-00

ITRE

Jens Geier (S&D)

PA - PE655.622v01-00
AM - PE658.773v01-00

? projednání návrhu zprávy

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. listopadu 2020, 11:00

* * *

*** Hlasování ***

Zahájení distančního hlasování

Hlasování bude zahájeno v 15:45 a uzavřeno v 17:15.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování (ať budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní distančně), budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

7. Udržitelná správa a řízení podniků

ENVI/9/03637

2020/2137(INI)

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE658.727v01-00
AM - PE658.927v01-00

Příslušný výbor:

JURI

Pascal Durand (Renew)

PR - PE655.848v01-00
AM - PE658.892v01-00

? přijetí pozměňovacích návrhů

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. října 2020, 11:00

8. Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu

ENVI/9/02085

2019/2193(INI)

Zpravodaj:

Javi López (S&D)

PA - PE650.358v01-00
AM - PE655.976v01-00

Příslušný výbor:

TRAN

Karima Delli (Verts/ALE)

PR - PE658.855v01-00

? přijetí pozměňovacích návrhů

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. září 2020, 11:00

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k oběma návrhům stanovisek budou oznámeny písemně.

Konečné hlasování o návrzích stanovisek proběhne na schůzi dne 29. října.

*** Konec hlasování ***

* * *

29. října 2020, 9:00-10:00

9. Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhům stanovisek o udržitelné správě a řízení podniků a o technických a provozních opatřeních pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu

10. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c): Příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo kolem nich

ENVI/9/04446

? projednání návrhu usnesení, které předložili Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej Knotek (Renew), Andrey Slabakov (ECR)

? projednání návrhu usnesení, které předložil Marco Dreosto (ID)

------

Společná rozprava

11. Námitka podle článku 112: Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů, jež obsahují geneticky modifikovanou sóju SYHT0H2 (SYN-???H2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

ENVI/9/04441

2020/2838(RSP)

Spoluzpravodajové:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

? projednání návrhu usnesení

12. Námitka podle článku 112: Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů, jež obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1111 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

ENVI/9/04442

2020/2836(RSP)

Spoluzpravodajové:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

? projednání návrhu usnesení

13. Námitka podle článku 112: Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů, jež obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 and NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

ENVI/9/04443

2020/2837(RSP)

Spoluzpravodajové:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

? projednání návrhu usnesení

29. října 2020, 10:00-11:15

14. Výměna názorů s komisařkou pro dopravu Adinou-Ioanou Văleanovou, o snižování emisí z námořní dopravy

* * *

*** Hlasování ***

Zahájení distančního hlasování

Hlasování bude zahájeno ve 11:30 a uzavřeno ve 12:30

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování (ať budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní na dálku), budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

15. Námitka podle článku 112: Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů, jež obsahují geneticky modifikovanou sóju SYHT0H2 (SYN-???H2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

ENVI/9/04441

2020/2838(RSP)

Spoluzpravodajové:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

16. Námitka podle článku 112: Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů, jež obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1111 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

ENVI/9/04442

2020/2836(RSP)

Spoluzpravodajové:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

17. Námitka podle článku 112: Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů, jež obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 and NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

ENVI/9/04443

2020/2837(RSP)

Spoluzpravodajové:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

18. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c): Příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo kolem nich

ENVI/9/04446

? přijetí návrhu usnesení, které předložili Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej Knotek (Renew), Andrey Slabakov (ECR)

? přijetí návrhu usnesení, které předložil Marco Dreosto (ID)

19. Udržitelná správa a řízení podniků

ENVI/9/03637

2020/2137(INI)

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE658.727v01-00
AM - PE658.927v01-00

Příslušný výbor:

JURI

Pascal Durand (Renew)

PR - PE655.848v01-00
AM - PE658.892v01-00

? přijetí návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. října 2020, 11:00

20. Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu

ENVI/9/02085

2019/2193(INI)

Zpravodaj:

Javi López (S&D)

PA - PE650.358v01-00
AM - PE655.976v01-00

Příslušný výbor:

TRAN

Karima Delli (Verts/ALE)

PR - PE658.855v01-00

? přijetí návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. září 2020, 11:00

Výsledky konečného hlasování o dvou návrzích stanoviska a námitky budou oznámeny písemně.

*** Konec hlasování ***

* * *

29. října 2020, 13:45-14:45

21. Výměna názorů s Komisí o zavádění očkovacích látek proti COVID-19

22. Různé

23. Příští schůze

? 16. listopadu 2020 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí