zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

06.01.2021
Energie
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
Citace: 591/2020 Sb. Částka: 241/2020 Sb.
Na straně (od-do): 6722-6733 Rozeslána dne: 31. prosince 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 22. prosince 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 458/2000 Sb.Předpis mění: 387/2012 Sb.591

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci" nahrazují slovy "podle § 30c odst. 2 energetického zákona a konkrétní hodnoty údajů podle § 30c odst. 4 energetického zákona".

2. V § 2 písm. b) se za slovo "koncepci" vkládají slova "a surovinovou politiku státu".

3. V § 2 písm. c) se slova "Národním akčním plánem České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů" nahrazují slovy "integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu České republiky".

4. V § 2 písm. e) se za slova "předpokládané výrobny elektřiny" vkládají slova "a jeho soulad s územně plánovací dokumentací" a na konci textu písmene se doplňují slova "a soulad s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je-li pro danou výrobnu elektřiny energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracován".

5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________
"1)
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.".

6. V § 2 písmeno h) zní:

"h)
předpoklady žadatele k zajištění financování výstavby předpokládané výrobny elektřiny z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím cizích zdrojů financování,".

7. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 387/2012 Sb.


Vzor žádosti o udělení autorizace

(Příloha není v digitální podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 387/2012 Sb.


Vzor oznámení


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebyla ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky pravomocně skončena, se dokončí podle vyhlášky č. 387/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí