zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

19.02.2021
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Citace: 55/2021 Sb. Částka: 25/2021 Sb.
Na straně (od-do): 616-622 Rozeslána dne: 12. února 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 8. února 2021 Datum účinnosti od: 1. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 252/1997 Sb.Předpis mění: 331/2019 Sb.; 147/2008 Sb.; 50/2015 Sb.; 73/2015 Sb.; 74/2015 Sb.; 76/2015 Sb.; 29/2016 Sb.; 43/2018 Sb.; 44/2018 Sb.
55

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření
ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího
opatření ekologické zemědělství

Čl. I

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a)
žádné navazující opatření ekologické zemědělství,

b)
opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

c)
opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo

d)
žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.".

2. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "nebo podle odstavce 8".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Žádost o zařazení podle odstavců 1 až 4 lze pro období počínající rokem 2021 podat pouze na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná dnem 1. ledna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení.".

4. V § 7 odst. 3 a v § 24 odst. 1 se slovo "dvouletého" zrušuje.

5. V § 8 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

6. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

7. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 5 odst. 3 písm. c) na

a)
trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a), nebo

b)
standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.".

8. V § 8 odst. 4 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

9. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.".

10. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "a to" nahrazují slovy "celkovou výměru zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším".

11. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

a)
díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení pěstovat,

b)
výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a

c)
zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.".

12. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění těchto podmínek.".

13. V § 16 odst. 1 písm. i) a v § 16 odst. 1 písm. k) se číslo "907" nahrazuje číslem "900".

14. V § 17 a v § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se text "písm. d)" nahrazuje textem "písm. c)".

15. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova "písm. a) nebo c)" nahrazují textem "písm. b)".

16. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova "písm. e) nebo f)" nahrazují slovy "písm. d) nebo e)".

17. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slova "a čirok" nahrazují slovy "nebo čirok".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

V § 5 písm. e) nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se slova "v posledním roce" nahrazují slovy "nejpozději do 31. října posledního roku".


Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům

Čl. V

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018 Sb., nařízení vlády č. 350/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 566/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy").".

2. V § 29 odst. 2 a v § 30 odst. 2 se text "písm. b)" zrušuje.

3. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST ČTVRTÁ


Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. VII

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy").".

2. V § 3 odst. 2 se text "písm. b)" zrušuje.


Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. IX

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 34/2018 Sb., nařízení vlády č. 58/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. V § 3 odst. 2 se slova "písm. b) a c)" nahrazují slovy "písm. a) a b)".

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "písm. b) nebo c)" nahrazují slovy "písm. a) nebo b)".

4. V § 17 odst. 2 se slova "v § 3 odst. 1 písm. a)," zrušují.


Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství

Čl. XI

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 29/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

2. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

3. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na

a)
trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a), nebo

b)
standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.".

4. V § 9 odst. 4 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

5. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.".

6. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "a to" nahrazují slovy "celkovou výměru zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším".

7. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

a)
díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení pěstovat,

b)
výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení a

c)
zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.".

8. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění těchto podmínek.".

9. V § 19 a v § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se text "písm. d)" nahrazuje textem "písm. c)".

10. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "písm. a) nebo c)" nahrazují textem "písm. b)".

11. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova "písm. e) nebo f)" nahrazují slovy "písm. d) nebo e)".

12. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slova "a čirok" nahrazují slovy "nebo čirok".


Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST SEDMÁ


Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů

Čl. XIII

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 566/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova "v posledním roce" nahrazují slovy "nejpozději do 31. října posledního roku".

2. V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova ", přesné datum sběru oznámí žadatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem".

3. V § 13 odst. 4 se slova "porušena podmínka podle § 8 odst. 4 písm. a), c) nebo d)" nahrazují slovy "porušena alespoň 1 podmínka podle § 8 odst. 4".


Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními
nebo jinými zvláštními omezeními

Čl. XV

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 197/2018 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírodními omezeními (dále jen "platba") může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy"), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.".

2. V § 3 odst. 2 se text "písm. b)" zrušuje.

3. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 43/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XVII

Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen "platba") může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy"), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.".

2. V § 3 odst. 2 se text "písm. b)" zrušuje.

3. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Žádost nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2022 a pro období následující.".

4. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
v roce 2021

1.
25 EUR v oblasti typu XOA,

2.
25 EUR v oblasti typu XOB.".


Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí