zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

24.02.2021
Politika
Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2021)0222_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 24. února 2021, 13:45-15:45

Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

Čtvrtek 25. února 2021, 9:00-12:00

Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

Čtvrtek 25. února 2021, 14:15-15:45

Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

Čtvrtek 25. února 2021, 16:00-19:00

Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

S distanční účastí členů výboru ENVI

24. února 2021, 13:45-15:45

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedy

4. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 8. a 11. února 2021

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/9/04519

* stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima),
* změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

6. Ochrana půdy

ENVI/9/05033

2021/2548(RSP)

Spoluzpravodajové:

Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)

RE - PE663.308v01-00
QO - PE663.302v02-00
QO - PE663.307v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

? výměna názorů na základě návrhu usnesení

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. března 2021, 11:00

7. Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství

ENVI/9/04375

***I 2020/0289(COD) COM(2020)0642 - C9-0321/2020

Zpravodaj:

Christian Doleschal (PPE)

PR - PE662.051v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

JURI

Jiří Pospíšil (PPE)

PA - PE661.912v01-00
AM - PE680.916v01-00

LIBE

rozhodnutí: bez stanoviska

? projednání návrhu zprávy

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. března 2021, 11:00

* * *

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování v distančním režimu

Hlasování bude zahájeno ve středu 24. února v 15:45 a bude ukončeno v 16:45. Bude zahájeno prostřednictvím elektronické pošty.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

8. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021

ENVI/9/05039

2021/2004(INI)

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE663.106v01-00
AM - PE680.723v01-00

Příslušný výbor:

ECON*

Enikő Győri (PPE)

AM - PE663.212v01-00

? přijetí pozměňovacích návrhů

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. ledna 2021, 11:00

9. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 - oddíl III

ENVI/9/04875

2020/2265(BUI)

Předsedy:

Pascal Canfin (Renew)

Příslušný výbor:

BUDG

Karlo Ressler (PPE)

PR - PE663.167v01-00

? přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

Výsledky hlasování o návrhu stanoviska ve formě dopisu o pokynech pro rozpočet na rok 2022 budou oznámeny písemně.

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu stanoviska k "Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: strategii pro udržitelný růst na rok 2021" budou oznámeny na schůzi konané ve čtvrtek 25. února.

Konečné hlasování o návrhu stanoviska proběhne ve čtvrtek 25. února 2021. Bude zahájeno prostřednictvím elektronické pošty.

*** Konec hlasování ***

* * *

25. února 2021, 9:00-12:00

10. Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu stanoviska k "Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: strategii pro udržitelný růst na rok 2021"

11. Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 - C9-0329/2020

Zpravodajka:

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR - PE680.827v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

BUDG

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE

rozhodnutí: bez stanoviska

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

PA - PE661.992v01-00

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

PA - PE663.278v01-00

PECH

? projednání návrhu zprávy

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. března 2021, 11:00

12. Posílená úloha Evropské agentury pro léčivé přípravky v oblasti krizové připravenosti a řízení krizí s ohledem na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

ENVI/9/04630

***I 2020/0321(COD) COM(2020)0725 - C9-0365/2020

Zpravodaj:

Nicolás González Casares (S&D)

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

BUDG

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE

Joëlle Mélin (ID)

IMCO

rozhodnutí: bez stanoviska

? představení návrhu Komise ze strany Komise

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. dubna 2021, 11:00

Společná prezentace

13. Nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU

ENVI/9/04627

***I 2020/0322(COD) COM(2020)0727 - C9-0367/2020

Zpravodajka:

Véronique Trillet-Lenoir (Renew)

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

BUDG

rozhodnutí: bez stanoviska

IMCO

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

? představení návrhu Komise ze strany Komise

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. dubna 2021, 11:00

14. Změna nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

ENVI/9/04625

***I 2020/0320(COD) COM(2020)0726 - C9-0366/2020

Zpravodajka:

Joanna Kopcińska (ECR)

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

BUDG

Niclas Herbst (PPE)

? představení návrhu Komise ze strany Komise

* * *

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování v distančním režimu

Hlasování bude zahájeno ve čtvrtek 25. února ve 12:00 a bude ukončeno ve 13:00. Bude zahájeno prostřednictvím elektronické pošty.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

15. Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

ENVI/9/03230

***I 2020/0097(COD) COM(2020)0220 - C9-0160/2020

Zpravodaj:

Nikos Androulakis (S&D)

AM - PE654.063v01-00

Příslušný výbor:

ENVI*

Stanoviska:

AFET

rozhodnutí: bez stanoviska

DEVE*

Tomas Tobé (PPE)

AL - PE654.047v01-00

BUDG

Niclas Herbst (PPE)

AD - PE653.873v02-00
AM - PE655.689v01-00

REGI

rozhodnutí: bez stanoviska

JURI (AJ)

Franco Roberti (S&D)

AL - PE657.171v02-00

? hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. července 2020, 11:00

16. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021

ENVI/9/05039

2021/2004(INI)

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE663.106v01-00
AM - PE680.723v01-00

Příslušný výbor:

ECON*

Enikő Győri (PPE)

AM - PE663.212v01-00

? přijetí návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. ledna 2021, 11:00

17. Ochrana půdy

ENVI/9/05033

2021/2548(RSP)

Spoluzpravodajové:

Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)

RE - PE663.308v01-00
QO - PE663.302v02-00
QO - PE663.307v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí otázek k ústnímu zodpovězení s rozpravou

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. března 2021, 11:00

18. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu týkající se prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin

ENVI/9/05318

2021/2552(RSP)

Spoluzpravodajky:

Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (The Left)

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

19. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu týkající se uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × T304-40 × GHB119, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh

ENVI/9/05319

2021/2553(RSP)

Spoluzpravodajové:

Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

20. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu týkající se uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZIR098 (SYN-???98-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh

ENVI/9/05323

2021/2554(RSP)

Spoluzpravodajové:

Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

Výsledky hlasování budou oznámeny písemně.

*** Konec hlasování ***

* * *

25. února 2021, 14:15-15:45

21. Společné slyšení výborů ENVI a PETI na téma ,,Plasty a nakládání s odpady v oběhovém hospodářství"

ENVI/9/05403

? viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

25. února 2021, 16:00-19:00

22. Společné slyšení výborů ENVI a ITRE na téma ,,Jak zvýšit kapacitu výroby očkovacích látek proti onemocnění COVID 19 a zlepšit dodávky"

ENVI/9/05404

? viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

23. Různé

24. Příští schůze

? 4. března 2021 (Brusel)


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí