zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povinnosti právnických osob vyplývající z legislativy o odpadech

24.05.1999
Odpady
Povinnosti právnických osob vyplývající z legislativy o odpadech
Základními právními předpisy v odpadovém hospodářství jsou zákon o odpadech č. 125/97 Sb., vyhláška č. 337/97 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a vyhláška č. 338/97 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tyto předpisy jsou platné od 1.1.1998.
Základními právními předpisy v odpadovém hospodářství jsou zákon o odpadech č. 125/97 Sb., vyhláška č. 337/97 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a vyhláška č. 338/97 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tyto předpisy jsou platné od 1.1.1998. Zákon 125/97 Sb. nahrazuje nejen dřívější zákon č. 238/91 Sb., ale zabývá se i státní správou v odpadovém hospodářství a poplatky za uložení odpadů, tedy záležitostmi, kterých se týkaly zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství a zákon ČNR č. 62/1992 Sb. o poplatcích za uložení odpadů, ve znění zákona č. 41/1995 Sb. Nově je do zákona zařazena část týkající se výrobků, obalů a obalových materiálů. Platnost rozhodnutí vydaných podle §4 předchozího zákona o odpadech (238/91 Sb.) a jeho prováděcích předpisů je omezena na dobu dvou let po nabytí účinnosti zákona 125/97 Sb., tedy na dobu do 31.12.1999. Katalog odpadů byl vydán vyhláškou MŽP č. 337/97 Sb. a jde v podstatě o ?evropský? katalog. Zákon novým způsobem definuje pojmy odpad, nebezpečný odpad a komunální odpad: Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona. Těmito vlastnostmi jsou: 1) výbušnost, 2) hořlavost, 3) oxidační schopnost, 4) tepelná nestálost organických peroxidů, 5) schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, 6) ekotoxicita, 7) následná nebezpečnost, 8) akutní toxicita, 9) pozdní účinek, 10) žíravost, 11) infekčnost, 12) radioaktivita. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Dále je definováno nakládání s odpady jako činnosti zahrnující jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. Povinnosti původce odpadu Původce odpadu je podle zákona 125/97 Sb. povinen: a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, b) odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby . c) nelze-li využít odpady podle písmena b) zajistit zneškodnění odpadu, d) kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, f) zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva 338/97 Sb., h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, i) platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce se souhlasem příslušného okresního úřadu upustit. Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného Okresního úřadu. Tento souhlas se nevyžaduje při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu. Zařazování odpadů Původce nebo oprávněná osoba má povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů nebo v případě pochybností, zařadí odpad ministerstvo na návrh okresního úřadu. Zařazení dle Katalogu odpadů nezbavuje původce odpadu nebo oprávněnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a nezbavuje ho odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem. S odpady, které jsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné, je původce nebo oprávněná osoba povinna nakládat jako s odpady nebezpečnými. Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, je původce nebo oprávněná osoba povinna vést tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když takto není označen v Katalogu odpadů. Pokud původce nebo oprávněná osoba stanoveným způsobem prokáže, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, není povinna dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; je však povinna trvale kontrolovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Zjistí-li, že odpad má některou z nebezpečných vlastností, je povinen nakládat s odpadem jako s nebezpečným. Některé nebezpečné odpady, které svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečných vlastností představují mimořádně vážné riziko pro životní prostředí, podléhají zpřísněnému režimu. Jejich seznam stanovilo Ministerstvo životního prostředí v příloze vyhlášky 337/97 Sb. (Katalogu odpadů). Evidence odpadů Původci a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, vedou průběžně evidenci odpadů podle druhů, množství a způsobu nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu. Pro vedení průběžné evidence odpadů lze použít formulář dle přílohy č.9A vyhlášky. Průběžná evidence odpadů musí obsahovat tyto údaje : - název původce nebo oprávněné osoby a její IČO, - název provozovny, - úplná adresa provozovny, - osoba oprávněná jednat jménem původce nebo oprávněné osoby, - pořadové číslo záznamu, - kód a kategorie odpadu dle Katalogu odpadu. V případě změny kategorie odpadu se uvede číslo rozhodnutí a název nebo jméno pověřené osoby, - datum každého vzniku, příjmu nebo předání odpadu (při průběžném vzniku odpadu se vede zápis 1x týdně), - množství vzniklého nebo přijatého odpadu (při průběžném vzniku týdenní produkce), - způsob naložení s odpadem (možno použít kódy z přílohy č.9A vyhlášky 338/97), - množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo zneškodnění, - IČO a název každé oprávněné osoby, které byl odpad předán k dalšímu využití nebo zneškodnění (neuvádí se dopravce). Původci v případě, že produkují nebezpečné odpady podléhající zpřísněnému režimu, nebo produkují více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, nebo více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní rok, zasílají každoročně do 15. února roku následujícího hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi příslušnému okresnímu úřadu. Shromažďování a skladování odpadů Ve vyhlášce je odlišeno shromažďování a skladování a oproti jejím původním návrhům jsou definovány sklady a shromažďovací prostředky. Není zde ale dán žádný časový limit pro skladování a není odlišeno krátkodobé a dlouhodobé skladování. Vzhledem k závažnosti této problematiky považujeme za vhodné zde ocitovat znění §§ 2, 3 a 4 vyhlášky: Sklady a shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady musí být vybaveny identifikačním listem odpadu podle přílohy č. 2 této vyhlášky a zvenčí označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu. Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže. Svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Technické požadavky na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů: - odlišení od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, např. tvarově, popisem nebo barevně, - zajištění ochrany odpadu před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky umístěny mimo chráněné prostory, - odolnost proti poškození při manipulaci s nimi, - odolnost proti chemickým vlivům, - v případě, že slouží jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí. Shromažďovací prostředek nebezpečných odpadů je možno vyprázdnit pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání s nebezpečným odpadem nebo může sám být přepravním obalem, nebo může být vyprázdněn do skladu nebezpečných odpadů nebo umístěn do skladu jako skladovací prostředek. Sklady, jejich části a skladovací prostředky nebezpečných odpadů musí: - zajistit, aby odpady v nich uložené byly vzájemně odděleny a utěsněny tak, aby bylo zabráněno mísení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostoru, - zabezpečit svým provedením, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních předpisů, - zabezpečit skladování jednotlivých druhů nebezpečných odpadů za stejných podmínek, jako skladování látek, výrobků a přípravků majících stejné nebezpečné vlastnosti. Provozní řád pro sklad nebezpečných odpadů, jehož návrh tvoří přílohu žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, musí obsahovat následující údaje: - datum uvedení skladu do provozu, - seznam skladovaných odpadů podle Katalogu odpadů a způsob jejich skladování s technickým popisem zařízení skladu včetně druhů skladovacích obalů a způsobu manipulace se skladovanými odpady, - maximální množství jednotlivých druhů skladovaných odpadů, - způsob vedení evidence skladovaných odpadů, - postup v případě havárie, - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, - identifikační listy skladovaných odpadů. Přeprava odpadů Při přepravě nebezpečných odpadů jsou tuzemští přepravci povinni zaslat příslušnému okresnímu úřadu evidenční list v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny. Odesílatel odpadu je povinen: a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list, b) zaslat evidenční list okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy do deseti dnů od jejího zahájení, c) informovat okresní úřad příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí (dále jen "inspekce") v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu, d) při přepravě nebezpečného odpadu podle § 3 odst. 3 informovat okresní úřad nejpozději v den zahájení přepravy. Výrobky, obaly a obalové materiály Výrobci a dovozci zboží nesmí uvádět na trh výrobky, jejichž nespotřebované části, obaly nebo odpady z nich nelze dále využít nebo zneškodnit způsobem, při kterém vliv na životní prostředí nepřesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy . S účinností od 1. ledna 2001 je zakázáno vyrábět a dovážet obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto obalech. Výrobky a obaly musí být označeny pro účely dalšího nakládání s nimi způsobem stanoveným vyhláškou ministerstva. Vláda stanoví nařízením 31/99 Sb. seznam výrobků a obalů, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů. Ten, kdo uvede na trh výrobek nebo obal stanovený tímto nařízením vlády, je povinen obal nebo výrobek po jeho použití odebrat zpět. Zpětnému odběru podléhají tyto výrobky a obaly: 1. Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% hmotnosti nebo více minerálních olejů, nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků (kód celního sazebníku 4011, 4012) 2. Elektrické akumulátory (kód celního sazebníku 8507) 3. Galvanické články a baterie (kód celního sazebníku 8506) 4. Výbojky a zářivky (kód celního sazebníku 8539 31 ? 8539 39) 5. Pneumatiky (kód celního sazebníku 4011, 4012). 1. Spotřebitelské obaly, tj. obaly splňující požadavky prodeje zboží spotřebiteli (např. krabice, láhve, plechovky). 2. Přepravní obaly, tj. obaly splňující požadavky na zajištění přepravy, manipulace a skladování zboží (například sudy, bedny, pytle), plní-li obal úlohu spotřebitelského i přepravního obalu, je považován za přepravní obal. 3. Skupinové a obchodní obaly, pokud nespadají pod bod 1 nebo 2, tj. obaly a obalové materiály umožňující vhodné seskupení spotřebitelských obalů pro snadnou manipulaci, prezentaci a prodej baleného zboží (například lepenkové bedny, přebaly).
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí