zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hygienizace čistírenských kalů

12.02.2001
Odpady
Hygienizace čistírenských kalů
Článek z časopisu ODPADOVÉ FÓRUM
Za podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum probíhá řešení projektu Hygienizace čistírenských kalů. Koordinačním pracovištěm projektu je Vysoká škola chemicko-technologická Praha a řešitelský tým dále zahrnuje pracovníky z následujících institucí: Státní zdravotní ústav Praha, Hydroprojekt, a. s., pracoviště Praha a České Budějovice, Vodohospodářský podnik, s. r. o., Plzeň a K&H KINETIC, a. s., Klatovy. Hlavním cílem projektu je návrh a ověření metod pro zpracování kalů, které dávají materiál vyhovující z hlediska stabilizace a hygienizace pro využití v zemědělství a vypracování a ověření kritérií stabilizovanosti a hygienizace kalů, návrh metodiky jejich sledování. Projekt má plánované čtyři výstupy: - Stanovení kritérií stabilizovanosti a hygienizace kalů - Metodika vyhodnocování kvality kalu podle navržených kritérií - Návrh technologií zpracování kalů vyhovující kritériím stabilizovanosti a hygienizace - Provozní ověření spolehlivosti instalované technologie Předběžné výsledky Ze zatím dosažených výsledků řešení vyplývá, že pro posuzování stability kalů neexistuje jednoznačné kritérium, které by plně charakterizovalo stupeň stability kalu. Jednotlivá kritéria jsou většinou vázána na způsob stabilizace a na způsob dalšího využívání kalu. Hlavním cílem stabilizace kalů je jejich hygienické zabezpečení (odstranění patogenních mikroorganismů a zápachu) a umožnění dalšího zpracování a využití kalů. Jako indikátory mikrobiologického znečištění byly vybrány termotolerantní koliformní bakterie, salmonely a enterokoky. Dalším úkolem bude v rámci tohoto projetu vypracovat a validovat metodiku pro jejich stanovení. Obecně se pokládá za stabilizovaný kal takový, který nezpůsobuje žádné škody na životním prostředí a nevyvolává obtíže (nepříjemnosti) při zacházení s ním. Pojem ?škoda? může být v tomto případě definován jako nežádoucí účinek na stav prostředí. Tento účinek může být buď toxický nebo pouze akumulace (hromadění) nežádoucího množství inertního materiálu. Pojem ?obtížeť může být posuzován jako negativní působení na smysly člověka zejména na čich (zápach) a zrak (neestetický vzhled). Byla vypracovaná první část metodiky stanovení a vyhodnocení indikátorů hygienizace kalů. První část byla zaměřena na validaci metod pro detekci bakterií rodu Salmonella spp. a byl vypracován STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP pro stanovení těchto bakterií v kalech. Účelem tohoto standardního operačního postupu je poskytnout pokyny pro detekci bakterií rodu Salmonella spp. pro mezilaboratorní ověření metodiky detekce. Byly vytipovány a popsány technologie zpracování kalů dávající produkt vyhovující kritériím stabilizovanosti a hygienizace. Z nich bude vybrána jedna (nebo více) ČOV, kde jsou technické a ekonomické možnosti pro praktickou realizaci a ověření některé z navržených metod. Detailně z technicko-ekonomického hlediska byly porovnány 4 metody hygienizace kalů. Hygienizace čistírenského kalu radiací, hygienizace vápnem a pasterizace kalu jsou samostatné metody hygienizace kalu, zatímco termofilní aerobní stabilizace kalů současně zahrnuje jak proces stabilizace kalu, tak i jeho hygienizaci. Vhodnost použití jednotlivých procesů hygienizace je závislá od velikosti zdroje znečištění, proto ekonomické porovnání způsobů hygienizace kalů nelze ve všech hodnocených případech uskutečnit pro stejnou velikost ČOV. Další řešení projektu Projekt končí v roce 2001. Bude nadále sledován vztah mezi jednotlivými kritérii a jejich vypovídací schopnost. Počet sledovaných kritérií se rozšíří o ta, která vyjadřují biologickou aktivitu. Budou vypracovány metody stanovení indikátorů mikrobiologického znečištění kalů, metody odběru vzorků a způsobu úpravy a uchovávání vzorků včetně výběru metod pro kultivaci a jednotlivá stanovení sledovaných indikátorů. Připravuje se provozní ověřování navržené hygienizační technologie na vhodné lokalitě, podaří-li se zajistit realizaci. Mimo to je připraveno sledování hygienizace a stabilizace kalů termofilní a mezofilní anaerobní stabilizací na pražské ÚČOV, kde již byla zapracovaná dvojice anaerobních reaktorů na termofilní podmínky. Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí