zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt ? plán nakládání s nebezpečnými odpady

04.04.2001
Odpady
Projekt ? plán nakládání s nebezpečnými odpady
budou vytvořeny týmy i pro jednotlivé skupiny odpadů
Požadavky EU na obsah plánu Podle rámcové směrnice o odpadech by měly plány obsahovat zejména: druhy a množství vznikajících odpadů základní technické požadavky v oblasti odpadového hospodářství požadavky pro vybrané druhy odpadů vhodné lokality (zařízení) pro nakládání s odpady. Plány by dále mohly obsahovat následujících: odpovědnosti v oblasti odpadového hospodářství odhady nákladů na recyklaci a zneškodnění odpadů vhodné prostředky k efektivnímu nakládání s odpady. Výše uvedený požadavek zpracování Plánů odpadového hospodářství je obsažen ve vládním návrhu zákona o odpadech. Vládní návrh diferencovaně stanovuje povinnost zpracovat plány odpadového hospodářství pro všechny stupně a články řízení (ministerstvo, kraje, původci odpadů, obce). V České republice bylo zahájeno řešení projektu, který se zaměřuje na vypracování Národního plánu nakládání s odpady. V koordinaci s tímto projektem, je řešen projekt, jehož základním obsahem je vypracování návrhu Národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady. Projekt Příjemcem projektu je Ministerstvo životního prostředí ČR, které bude na jeho základě formulovat národní plán nakládání s nebezpečnými odpady dle požadavků Evropské Komise. Tento by měl vejít v platnost v r. 2002. Na projektu ?Tvorba národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady v ČR? se podílí Holandsko, které poskytlo svůj Plán nakládání s nebezpečnými odpady jako vzor pro zpracování podobného plánu v ČR. V první fázi projektu by se mělo kromě analytické činnosti ověřit, nakolik jsou holandské zkušenosti aplikovatelné v podmínkách ČR. Řešitelé Řešitelem projektu je: DHV, spol s r.o Táboritská 23 130 87 Praha 3 ? Žižkov Na projektu dále spolupracují holandské společnosti MEURS a RENSE. Výstupy Projekt Národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady je zaměřen na následující základní výstupy: Národní plán ČR a Program pro nebezpečné odpady Cílem je vytvořit dokument, který by obsahoval analýzu dosavadní situace v oblasti nebezpečných odpadů, hodnocení situace, prognózy dalšího možného vývoje, atd. Na tuto analytickou část bude navazovat část obsahující cíle, příp. cílové hodnoty v oblasti odpadového hospodářství a prostředky k jejich dosažení. Účelné je rovněž alokovat odpovědnosti a časový rámec naplnění jednotlivých cílů. Toto je ovšem předmětem Programu pro nebezpečné odpady jako dalšího výstupu projektu. Tyto programy se budou zpracovávat pro jednotlivé skupiny nebezpečných odpadů (např. odpadní oleje, odpady s obsahem PCB, atd.). V těchto oblastech budou rozpracovány podrobné plány a následně konkrétnější programy. Pilotní projekt Pilotní projekt má za cíl ověřit, zda je zformulovaná politika nakládání s nebezpečnými odpady, která vyplývá z návrhu Národního plánu nebezpečných odpadů, aplikovatelná v praxi. Ověření bude provedeno pro vybranou skupinu nebezpečných odpadů, což budou podle požadavků Ministerstva životního prostředí odpadní oleje. Odpadních olejů se v rámci EU týká samostatná směrnice 75/439/EEC, která vytváří právní rámec pro harmonizovaný systém sběru, úprav, skladování a zneškodňování odpadních olejů. Předpokládá se, že v souladu s požadavky evropské legislativy bude vytvořena vyhláška týkající se odpadních olejů jako související vyhláška k novému zákonu o odpadech. Konzultativní orgán pro nebezpečné odpady Cílem Projektu v této fázi bude ověření (na základě nizozemských zkušeností), zda je v našich podmínkách účelné vytvořit konzultativní orgán, který by zajišťoval např. komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi státní správy a subjekty, které produkují nebezpečné odpady, nebo s nimi nakládají (provozovatelé skládek, spaloven, atd.). Cílem bude rovněž vytvořit organizační strukturu orgánu, popis funkce, atd. Projekt počítá s aktivní účastí předních odborníků ČR v oblasti odpadového hospodářství (producenti nebezpečných odpadů, zástupci firem nakládajících s nebezpečnými odpady, zástupci průmyslových asociací, univerzit, atd.). Z těchto odborníků je vytvořený tým, který se podílí na identifikaci klíčových problémů v současném stavu nakládání s nebezpečnými odpady a stanovení opatření tak, že jeho členové se vyjadřují k jednotlivým verzím plánu, návrhům opatření, atd. V průběhu trvání projektu (15 měsíců) se uskuteční několik setkání členů týmů, kteří budou na projektu pracovat, kde bude např. předložen a diskutován návrh první verze národního plánu, apod. Předpokládá se, že podobně jako k obecné problematice nebezpečných odpadů, budou vytvořeny týmy i pro jednotlivé skupiny odpadů, pro které bude Plán dále rozpracováván, a to z odborníků v příslušných oborech. Do projektu je zapojeno Ministerstvo životního prostředí, stejně jako ostatní orgány státní správy (tedy i zástupci nově vznikajících krajů), kteří se podílejí na vytváření regionálních plánů nakládání s odpady. Tyto regionální plány a plány původců odpadů by měly vycházet z národního plánu. Proto je velice důležitá spolupráce a vzájemná komunikace mezi jednotlivými složkami státní správy a mezi státní správou a průmyslovou sférou, jakožto dominantním producentem odpadů. Tato metoda týmové práce by měla zajistit maximální objektivitu a obsažení problematiky v celém jejím spektru. V první fázi projektu dochází k shromažďování dostupných informací týkajících se nebezpečných odpadů (data o produkci, způsobech nakládání, atd.). Problémy Již v této fázi se objevují určité problémy, které jsou pro naše podmínky specifické, např.: nedostupnost historických dat o produkci jednotlivých druhů odpadů, změna odpadové legislativy v r. 1997 přinesla změnu klasifikace odpadů (změnil se Katalog odpadů), není evidence toků jednotlivých druhů odpadů, není zřejmé, nakolik jsou známá data o produkci odpadů přesná a reálná, nedostatečné zkušenosti s procesem plánování a vytváření plánů ve smyslu vytváření cílů a cílových hodnot, pro jednotlivé skupiny odpadů nejsou vypracovány prognózy a trendy dalšího vývoje, projevuje se nedostatečná spolupráce mezi orgány státní správy a sektorem producentů odpadů, přesná prognóza dalšího ekonomického vývoje ČR v současné době není možná. V současné době je v ČR řešen další projekt týkající se odpadů, a to srovnání odpadových strategií zemí střední a východní Evropy. Z dílčích výsledků tohoto projektu je zřejmé, že výše uvedená problematika je aktuální ve všech těchto zemích, které se připravují na vstup do Evropské Unie. Ze strany členských zemí Evropské Unie je poskytnuta pracovním týmům, které se na projektech účastní, metodická podpora. Projekční tým chce v maximální míře využít ověřených zkušeností, znalostí a již aplikovaných a osvědčených postupů. Stejně tak je záměrem týmu zapojit do projektu široké spektrum odborníků ze všech oblastí, kterých se bude výsledný plán týkat. Autor: Ing. P. Nondek Zpracovala: Ing. Blanka Mištunová Zdroj: E-milové noviny pro technický management, Verlag Dashofer
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí