zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Senátní usnesení k návrhu nového zákona o odpadech

05.04.2001
Odpady
Senátní usnesení k návrhu nového zákona o odpadech
Kosmetické úpravy
P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y - S E N Á T 3. funkční období 24. USNESENÍ VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ z 9. schůze, konané dne 28. března 2001 k návrhu zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů (senátní tisk č. 36) ___________________________________________________________________________ Po odůvodnění navrhovatele náměstkyň Ministerstva životního prostředí Ing. Evy Tylové a JUDr. Dany Římanové, zpravodajské zprávě senátorky Jitky Seitlové a po rozpravě výbor I. d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky, aby vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení; II. u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání návrhu zákona na schůzi Senátu Parlamentu České republiky senátorku Jitku Seitlovou; III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jiřího Brýdla předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky. Jiří Brýdl, v.r. předseda výboru Jitka Seitlová, v.r. - zpravodaj výboru Bohumil Čada, v.r. - ověřovatel výboru Příloha k usnesení VUZP č. 24 ze dne 28. března 2001 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů (senátní tisk č. 36) 1. V § 7 odst. 10 spojku "a" mezi slovy "odpadů" a "obsah" nahradit čárkou a na konec textu doplnit slova "a obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.". 2. Znění § 8 odst. 1 upravit takto: "(1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své působnosti rozhodnutím odejme pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřené osobě, pokud neplní postupy stanovené pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo nesplňuje podmínky, za kterých bylo pověření uděleno nebo vystaví osvědčení na odpad, který má některou z nebezpečných vlastností.". 3. V § 9 odst. 2 v druhé větě doplnit za slovo "technologie" slova "nebo vstupní suroviny". 4. V § 9 odst. 3 za slova "pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu" doplnit slova "nebo způsobu a četnosti kontrol nebezpečných vlastností". 5. V § 12 odst. 5 a 6 slova "okresní úřad" a "okresního úřadu" nahradit slovy "orgán kraje v přenesené působnosti" v příslušném slovním vyjádření. 6. V § 15 odst. 4 doplnit na konec textu za slovo "osob" slova "nebo pět samostatných provozoven". 7. V § 16 odst.1 písm. d), § 18 odst. 1 g), § 19 odst. 1 písm. g) a v § 20 písm. h) doplnit za slova "vlastnosti odpadů" slova "podle § 6 odst. 4". 8. V § 16 odst. 3 nahradit slova "orgánu kraje v přenesené působnosti" slovy "okresního úřadu". 9. V § 18 odst. 3 doplnit na konec novou větu, která včetně nového odkazu od čarou č. 26 zní: "Při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního zákona 26). ______________________________________________ 26) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.". Následující poznámky pod čarou přečíslovat. 10. V § 21 odst. 1 písm. a) nahradit slova "na asanaci a zajištění skládky po jejím uzavření" slovy "na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu". 11. V § 37 odst. 3 za slova "odstraněny samostatně" doplnit slova "nebo využity". 12. V § 38 odst. 2 nahradit slova "v mezích úpravy Evropských společenství" slovy "v mezích příslušných právních předpisů Evropských společenství". 13. V § 38 odst. 3 slova "uvede do oběhu" nahradit slovy "vyrábí nebo dováží". 14. V § 38 odst. 7 v písmenu a) nahradit slova "uváděných do oběhu" slovy "vyráběných nebo dovážených" a v písmenu b) vypustit slovo "nebo" a čárku nahradit tečkou a dále vypustit písmeno c). 15. Znění § 38 odst. 10 upravit takto: " (10) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru výrobků a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok.". 16. V § 39 odst. 2 za slova "způsobech nakládání s nimi" vložit slova "a o původcích odpadů". 17. V § 65 odst. 1 doplnit za slovo "souhlasu" slova "podle zvláštního zákona.26) ". 18. V § 77 odst. 6 nahradit slovo "faxem" slovy "prostřednictvím zařízení pro přenos dat". 19. Znění § 78 odst. 2 písm. c) upravit takto: " c) uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; udělení souhlasu může vázat na podmínky,". 20. Znění § 79 odst. 1 písm. c) upravit takto: "c) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady; udělení souhlasu může vázat na podmínky,". 21. V § 81 odst. 1 písm. a) v druhé větě nahradit slova "jím pověřené osoby, do jehož" slovy "vedoucím organizační složky státu nebo jimi pověřených osob do jejichž". 22. V § 81 odst. 1 a 2 v návětí doplnit za slova "ostatních správních úřadů" slova "a zaměstnanci krajů a obcí zařazení do krajských a obecních úřadů". 23. V § 83 vypustit odstavce 1 a 7. Dosavadní odstavce přečíslovat. 24. Znění § 89 upravit takto: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou § 35 odst. 1 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003 a části šestnácté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí