zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže VaV MŽP 2001

18.04.2001
Odpady
Vyhlášení obchodní veřejné soutěže VaV MŽP 2001
Celkem 4 vyhlášené odpadářské projekty
Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10, 100 00, IČO 164 801 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější nabídky v rámci Programů výzkumu a vývoje MŽP na rok 2001 k uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem s cílem přidělit finanční neinvestiční prostředky na projekty, jejichž řešení přinese důležité poznatky v prioritních oblastech ochrany a tvorby životního prostředí a tím posílí odbornou podporu výkonu státní správy na úseku životního prostředí pro případy, kdy jediným uživatelem výzkumu a vývoje je stát. Vyhlášení programů a hodnocení nabídek je provedeno formou obchodní veřejné soutěže podle zákona při respektování nařízení vlády ČR schváleného usnesením vlády č. 87 ze dne 31. ledna 2001 o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu (dále jen nařízení vlády). Vymezení plnění veřejných zakázek: Obchodní veřejná soutěž je vyhlášena pro řešení následujících projektů: (číselný kód a název projektu) VaV/720/2/01 Hodnocení míry a způsobu využití kalů a sedimentů z ČOV jistota: 67 tis. Kč VaV/720/4/01 Recyklační programy jistota: 69 tis. Kč VaV/720/5/01 PCB/PCT jistota: 91 tis. Kč VaV/720/7/01 Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu jistota: 50 tis. Kč Podrobný popis předmětu plnění veřejných zakázek obsahují zadávací dokumentace k jednotlivým projektům. Nabídky na řešení jednotlivých projektů musí nutně pokrývat celou šíři příslušného projektu podle zadávací dokumentace. Veřejné zakázky budou provedeny podle náležitostí uvedených v těchto podmínkách v zadávací dokumentaci a v zákoně. Doba a místo plnění veřejných zakázek: Plnění předmětu projektu a předání výsledků MŽP musí být ukončeno nejpozději v souladu s termíny uvedenými v zadávací dokumentaci, přičemž dílčí zprávy musí být předány do 10. 12. běžného roku. Místem plnění veřejných zakázek je Česká republika. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Uchazeč v nabídce doloží kvalifikační předpoklady předepsané v § 2b zákona, které prokáže způsobem uvedeným v § 2c zákona za sebe a další právnické nebo fyzické osoby, s níž má nebo bude mít uchazeč uzavřenou smlouvu o řešení části projektu (tzv. ?spolunositele? ve smyslu Centrální evidence projektů Rady vlády pro výzkum a vývoj), za smlouvu není považováno pořízení investičního majetku a jeho údržba. U nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) i tyto jiné osoby. Originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů předloží uchazeč v 1 originálním vyhotovení nabídky. V ostatních 5 ti vyhotoveních nabídky postačují fotokopie originálů či úředně ověřených dokladů. Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů ve shora uvedeném rozsahu od všech osob. Čestná prohlášení nesmí být starší než je den vyhlášení této obchodní veřejné soutěže. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky: Uchazeč musí prokázat další předpoklady pro plnění veřejné zakázky podle § 2f, odst. 1, písm. a) až c) zákona za sebe a další právnické nebo fyzické osoby, s nimiž má nebo bude mít uchazeč uzavřenou smlouvu o řešení části projektu (tzv. ?spolunositele? ve smyslu Centrální evidence projektů Rady vlády pro výzkum a vývoj), za smlouvu není považováno pořízení investičního majetku a jeho údržba. K § 2f k odst. 1, pís. a) nejsou další specifické požadavky, k odst. 1, pís. b) mimo zde požadovaných informací bude podán jmenný seznam všech významných pracovníků účastnících se řešení projektu včetně jejich odborného životopisu, vymezení problémů na kterých budou pracovat a objemu pracovní účasti, k odst. 1, pís. c) omezit prokázání pouze na problematiku související s věcným zadáním projektu. Variantní řešení: Variantní řešení se vylučuje. Hodnocení nabídek: Při hodnocení bude komise postupovat způsobem uvedeným v § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek a hodnocení nabídek bude provedeno dle § 6, odst. 2, písm. b) zákona podle ekonomické vhodnosti nabídek. Hodnocení provádí komise v souladu s následujícími kriterii: - přístup navrhovaný pro realizaci prací na projektu vedoucím k zabezpečení stanovených cílů a parametrů řešení projektu, uvedených v zadávací dokumentaci, - vhodnost navrhované metodiky řešení projektu a jeho dílčích částí, - odborná úroveň a vhodnost složení řešitelského týmu, - účelnost vynaložení finančních prostředků, - rozsah, parametry a forma navrhovaných výsledků řešení projektu, - výše nabídkové ceny, tj. výše požadovaných účelových prostředků poskytovaných MŽP, - očekávaná využitelnost výstupu řešení projektu, - ekologické parametry, zejména volba nejlepší technologie a opatření k postupnému snižování emisí, míra únosného zatížení území, předcházení znečišťování nebo poškozování životního prostředí, - doba plnění veřejné zakázky. Kriteria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje. Způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč zpracuje celkovou cenu na řešení daného projektu, s uvedením těchto údajů: celková cena navrhovaných uznaných nákladů a celková cena požadovaná od zadavatele z účelových prostředků na výzkum a vývoj. Nabídková cena musí být doložena rozpisem rozpočtu nákladů podle podmínek pro zpracování finančních podkladů, které jsou součástí zadávací dokumentace. Případná DPH musí být hrazena nositelem řešení projektu. Překročení výše nabídkové ceny: Překročení výše nabídkové ceny zadavatel vylučuje. Platební podmínky: Zadavatel stanovuje následující platební podmínky: Účelové prostředky na výzkum a vývoj jsou poskytovány ze státního rozpočtu na jednotlivé roky řešení projektu v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci (v návrhu smlouvy) s periodicitou etapového a ročního vyúčtování. Způsob zpracování nabídky: ˇ Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále a 5-ti kopiích, dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a ve smyslu zákona. ˇ Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Místo a doba pro vyzvednutí Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace k jednotlivým projektům bude poskytnuta zdarma a bude ji možno vyzvednout osobně na adrese: odbor ekonomiky životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, místnost č. 306 nebo 308, v pracovních dnech, v době od 800 do 1600 hodin. Telefon sekretariátu odboru ekonomiky životního prostředí je (02) 67122091. Soutěžní lhůta a místo pro otevírání obálek s nabídkami: Soutěžní lhůta činí 36 kalendářních dnů, začíná běžet dnem vyhlášení těchto podmínek v Obchodním věstníku a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 11. 5. 2001 v 9 00 hod v místnosti č. 447 v budově MŽP na adrese Vršovická 65, Praha 10. Zadávací lhůta: Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dní. Místo pro podávání nabídek a doba v nichž lze nabídky podat osobně: Uchazeči mohou podat nabídku v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou tak, aby u zadavatele byla nejpozději do konce soutěžní lhůty. Místem pro podávání nabídek je podatelna zadavatele MŽP. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem, tj. všechny nabídky musí byt doručeny nejpozději do hodiny ukončení soutěžní lhůty. V případě osobního podání nabídky mohou nabídky uchazeči podávat v podatelně zadavatele, která se nachází v budově zadavatele na adrese Vršovická 65, 100 10 Praha 10, v pracovních dnech, v době od 800 do 1200 a od 1330 do 1530 hodin. Při osobním podání nabídky bude uchazeči zadavatelem vydáno písemné potvrzení o převzetí nabídky. Nabídky budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče a podány v uzavřených obálkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci, opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Obálky budou označeny ?Obchodní veřejná soutěž - VaV 2001?, číselným kódem projektu, ke kterému je nabídka podána a adresou uchazeče. Název a sídlo zadavatele: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, telefon: 67122091, fax: 67310308. Požadavek na poskytnutí jistoty: Zadavatel v souladu s ustanovením § 23 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši stanovené u jednotlivých projektů pod označením ?jistota? a uvedené v zadávací dokumentaci. Jistotu může zájemce složit jednou z forem dle § 24 zákona. Doklad o poskytnutí jistoty bude součástí nabídky. Není-li doklad v českém jazyce musí být přiložen autorizovaný překlad. Pro potřeby poskytnutí jistoty formou složení finanční částky je stanoven účet zadavatele č. 6015-7628001/0710 variabilní symbol 37931. Jistota poskytnutá složením peněžité částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek. V případě jistoty poskytnuté bankovní zárukou se považuje za doklad o poskytnutí jistoty písemné prohlášení banky v záruční listině platné minimálně 60 dnů po uplynutí zadávací lhůty, že přebírá vůči zadavateli jako věřiteli neodvolatelnou záruku na celou požadovanou částku. Zároveň musí záruční listina stanovit závazek banky vyplatit zadavateli bez odkladu a bez námitek celou částku uvedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy. Další podmínky obchodní veřejné soutěže: ˇ Zadavatel si pro plnění těchto veřejných zakázek vyhrazuje, že plnění veřejných zakázek je omezeno pouze na tuzemské osoby definované v § 2, odst. e) zákona, ˇ podrobné upřesňující podmínky obsahuje Zadávací dokumentace, ˇ součástí nabídky uchazeče bude úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku uchazeče a příslušných spolunositelů, jsou-li do tohoto rejstříku zapsáni, ˇ uchazeč předá zadavateli pravdivé údaje o návrzích projektů nezbytné pro centrální evidenci projektů, ˇ součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy předložený zvlášť pro každý projekt (veřejnou zakázku), podepsanou statutárním zástupcem ˇ uchazeč je oprávněn předložit jednu nabídku, ve které nabídne provedení jednoho, více nebo všech projektů (veřejných zakázek) uvedených v odstavci Vymezení plnění veřejných zakázek. ˇ pro výběr spolunositele řešení projektu, dodavatelů služeb a další aktivity v rámci řešení projektů platí zákon o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příslušné činnosti a jejich organizaci zajišťuje nositel řešení projektu. ˇ smlouvy se spolunositeli řešení projektu, dodavateli služeb, subdodavateli, apod. zajišťuje nositel projektu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto smlouvy po jejich uzavření předloží nositel projektu zadavateli, případně předá v rámci kontrolních dnů. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje následující práva: ˇ odmítnout všechny nabídky, ˇ zrušit obchodní veřejnou soutěž, ˇ nevracet podané nabídky, ˇ vyloučit nabídky, které budou po obsahové a věcné stránce neúplné nebo nebudou splňovat podmínky stanovené vyhlášenými podmínkami soutěže, zadávací dokumentací či zákonem, ˇ vyloučit uchazeče, který podá nabídku, aniž si vyzvedl Zadávací dokumentaci, ˇ rozdělit veřejnou zakázku mezi více uchazečů, ˇ možnost změny podmínek obchodní veřejné soutěže. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí