zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Druhé setkání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

12.05.2001
EIA
Druhé setkání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Ratifikace Úmluvy je Evropskou komisí vyžadována jako jeden ze zásadních předpokladů harmonizace práva životního prostředí ČR a Evropských společenství.
Ve dnech 26. ? 27. února 2001 se uskutečnilo v Sofii Druhé setkání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluvy). Úmluva byla sjednána v rámci Evropské hospodářské komise OSN dne 25. února 1991. Druhé setkání smluvních stran bylo proto spojeno s oslavou desátého výročí sjednání Úmluvy. Cílem Úmluvy, která vstoupila v platnost 10. září 1997 po ratifikaci požadovaným minimálním počtem 16 členských států Evropské hospodářské komise OSN, je přijetí všech vhodných a účinných opatření k prevenci, snížení a omezení vážných negativních vlivů přesahujících hranice států (především činností v sektoru průmyslu, energetiky, dopravy) na stav životního prostředí a v konečném důsledku tak i na zdraví obyvatelstva. Ratifikace Úmluvy je Evropskou komisí vyžadována jako jeden ze zásadních předpokladů harmonizace práva životního prostředí ČR a Evropských společenství. Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v lednu roku 2000 v souvislosti s předložením nového zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. První čtení v Poslanecké sněmovně PČR proběhlo 23. února 2000, druhé 8. prosince 2000. Dne 10. ledna 2001 byl návrh na ratifikaci Úmluvy schválen Senátem. Prezident podepsal ratifikační listinu k Úmluvě dne 2. února 2001. Ratifikační listina byla uložena u depozitáře (generálního tajemníka OSN) dne 26. února 2001. Espoo úmluva vstoupí v platnost pro Českou republiku devadesátý den po datu ulože-ní ratifikační listiny u depozitáře, tzn. 27. května 2001. Projev vedoucího delegace České republiky, poradce ministra a zároveň kontaktní osoby ČR pro Espoo úmluvu Mgr. Jiřího Gutha na 2. setkání smluvních stran seznámil účastníky setkání s průběhem ratifikačního procesu Espoo úmluvy v ČR a přípravou bilaterálních smluv o přeshraničním posuzování vlivů na životní prostředí mezi ČR a sousedními státy. V projevu České republiky zazněla podpora úzké spolupráci mezi Espoo a Aarhuskou úmluvou při přípravě Protokolu o posuzování vlivů koncepcí, strategií, plánů a programů na životní prostředí a lidské zdraví (Protokol o SEA), přičemž byly zmíněny i konkrétní akce, na kterých se ČR v tomto ohledu jako spoluorganizátor v roce 2000 podílela. Jednalo se o neformální setkání expertů Aarhuské a Espoo úmluvy v Karlových Varech a seminář zaměřený na SEA a účast veřejnosti konaný v Szentendre (Maďarsko). Rozhodnutí o zahájení vyjednávání Protokolu o SEA je jedním z nejdůležitějších závěrů 2. setkání. Protokol bude připravován otevřenou ad hoc pracovní skupinou, přičemž vyjednávání by mělo být dokončeno tak, aby Protokol mohl být sjednán na mimořádném setkání smluvních stran konaném u příležitosti 5. ministerské konference ?Životní prostředí pro Evropu? (Kyjev, 2003). Na setkání bylo přijato rovněž rozhodnutí o změnách Espoo úmluvy. Blíže byla specifikována definice pojmu ?veřejnost?, a to s cílem vyjasnit, že pod tímto pojmem se rozumí i nevládní organizace či jiné skupiny osob. Dále bylo umožněno, aby se smluvními stranami Úmluvy staly i státy nepatřící do regionu Evropské hospodářské komise. Jejich přístup je vázán na souhlas setkání smluvních stran. Dalším ze závěrů setkání je rozhodnutí o ustavení Implementačního výboru. Výbor má přezkoumat, zda smluvní strany dodržují závazky vyplývající z Espoo úmluvy a následně napomáhat smluvním stranám v úsilí o maximální naplnění povinností daných Espoo úmluvou. Snaha o zefektivnění Úmluvy vedla k ustavení Task Force, kterému byl udělen mandát ke komplexnímu zhodnocení Úmluvy. Zhodnocení by mělo být založeno na zkušenostech získaných při implementaci Úmluvy, dosavadním vývoji EIA na národních i mezinárodní úrovni a vývoji v rámci dalších úmluv EHK OSN. Úkolem Task Force je identifikovat oblasti, ve kterých bude nutná změna, a tyto změny, včetně odůvodnění, navrhnout. Návrh změn by měl být připraven k přijetí pro 3. setkání smluvních stran. Na základě rozhodnutí 2. setkání smluvních stran bude pokračovat práce na databázi ENIMPAS. Databáze by do doby konání 3. setkání měla být přístupná ve třech jazykových verzích. Smluvní strany byly vyzvány k pravidelnému doplňování informací do databáze a využívání všech možností databází nabízených (diskusní fórum, e-mail). 3. setkání smluvních stran se bude konat v Chorvatsku. Přesný termín dosud nebyl určen. Ing. Klára Quasnitzová, odbor globálních vztahů Zdroj: Zpravodaj MZP 4/2001, Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí