zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodický pokyn k nakládání se stavebními a demoličními odpady

19.06.2001
Odpady
Metodický pokyn k  nakládání se stavebními a demoličními odpady
za účelem zamezení negativnímu vlivu nakládání s odpady na životní prostředí
Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zákonu o odpadech týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady 1. Úvod Okresní úřady podle § 26 odst. 4, písm. b) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), dávají vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, tedy i z hlediska nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tato vyjádření musí být vydávána v souladu se zákonem o odpadech, prováděcími předpisy k němu vydanými i zvláštními předpisy pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí za účelem zamezení negativnímu vlivu nakládání s odpady na životní prostředí. Stavební a demoliční odpady představují svým objemem významný podíl z celkového množství odpadu produkovaného v České republice (cca 10?12 mil. tun za rok). Jedná se o odpad, který může být po vhodné úpravě recyklací opět využit jako významná druhotná surovina v procesu následné stavební výroby. Nezanedbatelný je i fakt, že stavební a demoliční odpady mohou obsahovat také nebezpečné odpady např. asfalt s obsahem dehtu, izolační materiály s azbestem, zbytky nátěrových hmot apod. Volné ukládání nezpracovaných nebo nevytříděných stavebních a demoličních odpadů, pod záminkou terénních úprav nebo rekultivací opuštěných lomů, pískoven, nebo na jiné nevyužívané pozemky, je v rozporu s § 3 odst. 4 zákona o odpadech. V porovnání s členskými zeměmi Evropského společenství, kde v dnešní době míra recyklace stavebních sutí dosahuje v jednotlivých zemích 35 až 90 %, v České republice dosahovalo toto množství v roce 1998 jenom 8% (dle oficiálních údajů Českého ekologického ústavu) a v současné době nadále klesá. Přitom jsou pro zvýšení míry recyklace stavebních odpadů v ČR vytvořeny dnes poměrně příznivé technologické a kapacitní podmínky srovnatelné se zeměmi ES: - k dispozici je dostatečné množství recyklačních linek (cca 40), které jsou téměř výhradně mobilní a mají dostatečnou kapacitu; - současná míra využití recyklačních linek je nízká a pohybuje se v rozmezí 25 až 45 % jejich kapacity; - cena za příjem vytříděných stavebních odpadů k recyklaci se pohybuje v rozmezí 150 až 250 Kč/tunu, je nižší než obvyklá cena za uložení jedné tuny na zabezpečené řízené skládce. 2. Účel metodického pokynu Účelem tohoto metodického pokynu je především zamezení nezákonnému zbavování se neupraveného stavebního a demoličního odpadu na místech, která nebyla k odkládání tohoto odpadu určena, pod záminkou jeho využívání pro účelové terénní úpravy a rekultivace. Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno v souladu se ?Surovinovou politikou státu v oblasti nerostných surovin?, přijatou usnesením vlády ČR v prosinci 1999. To vyžaduje zejména: - možnost využívat stavební a demoliční odpady po jejich úpravě recyklací jako náhradu řady primárních surovin; - zvýšení % podílu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následným využitím recyklátů; - omezení využívání neupravených stavebních odpadů k rekultivacím terénních ploch a vytěžených těžebních prostor; - zajištění důkladných kontrol stavu prováděných terénních úprav a rekultivací (zejména s ohledem na využívání stavebních odpadů); - snížení celkové míry nebezpečnosti odpadů vznikajících při stavebních činnostech. 3. Působnost metodického pokynu a) Tento metodický pokyn je určen orgánům veřejné správy v odpadovém hospodářství b) Tento metodický pokyn se vztahuje na odpady zařazené podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 337/1997 Sb.) do skupiny 17 00 00: Stavební a demoliční odpady Tab. 1 Stavební a demoliční odpady třída odpadu Název 17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 17 02 00 Dřevo, sklo, plasty 17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 17 04 00 Kovy, slitiny kovů 17 05 00 Zemina vytěžená 17 06 00 Izolační materiály 17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 4. Doporučení k vydávání vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zakotvuje obecný požadavek na zajištění souladu rozhodnutí vydávaného podle stavebního zákona se stanoviskem, posudkem nebo vyjádřením příslušného orgánu státní správy, hájícího veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Orgány státní správy uplatňují svá stanoviska v řízeních před stavebním úřadem formou předepsanou zvláštními předpisy. Vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady vydává podle § 26 odst. 4 zákona o odpadech místně příslušný okresní úřad. Při vydávání tohoto vyjádření by měl okresní úřad respektovat následující skutečnosti: Neupravené nebo nevytříděné stavební a demoliční odpady nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou odpadů podskupiny 17 05 00 ? Zemina vytěžená, kategorie ?O?). Zdůvodnění: neupravené směsné stavební a demoliční odpady jsou dle Katalogu zařazovány jako odpad katalogového čísla 17 07 01 s kategorií ?N?. Ani v případě, že by neobsahoval nebezpečné složky (byly z něj vytříděny), nelze u něj stanovit obsah škodlivin ve vodním výluhu, protože je u něj těžko možné připravit průměrný reprezentatativní vzorek. Vzhledem k jejich velmi různorodému složení a vlastnostem (pocházejí od řady původců či z řady různých lokalit) je nelze neupravené recyklací ukládat na propustné podloží ani v rámci snahy využít jejich fyzikální vlastnosti pro účely rekultivace. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie ?O? dle Katalogu odpadů je proto možno podle vyhlášky č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie SIII, jako odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vyluhovatelnosti a odpady kategorie ?N? pak na skládky kategorie S IV (v případě, že je jejich původce nemůže nabídnout k využití recyklací). Recyklací stavebních a demoličních odpadů vzniká využitelný materiál definovaných tvarových i materiálových vlastností (při současné separaci cizorodých škodlivých materiálů, které jsou určeny k dalšímu zneškodnění dle jejich složení a vlastností). Upravený stavební a demoliční odpad je možné přímo využívat jako technologický materiál v souladu s požadavky zvláštních předpisů (např. pro rekultivace skládek v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a platných technických norem pro skládkování odpadu), nebo uvádět na trh jako výrobek (stavební materiál) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Pokud jsou splněny požadavky tohoto zákona a surovina nebo výrobek získaný z odpadu je předáván spotřebitelům, přestává být odpadem a na nakládání s ním se dále zákon o odpadech nevztahuje. U těchto výrobků musí být vždy posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů. V případě stavebních materiálů se jedná o Nařízení vlády č. 178/1998 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb., jehož součástí jsou i požadavky na posouzení stavebních výrobků z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti. Doporučené způsoby nakládání s některými stavebními odpady jsou uvedeny v příloze. 5. Doporučení k obsahu obecně závazné vyhlášky obce k nakládání se stavebním odpadem Pokud obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem podle § 9 odst. 2 zákona o odpadech, doporučuje se doplnit část týkající se nakládání se stavebním odpadem o stanovení povinnosti pro fyzické osoby: a) ukládat stavební a demoliční odpad na místa určených obcí (např. kontejnerů), nebo b) přímo zajistit jeho předání provozovateli zařízení na úpravu (recyklaci) stavebního odpadu. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vzniká stavební a demoliční odpad, mají povinnost: a) v případě smlouvy s obcí napojit se na její systém nakládání se stavebním odpadem, nebo b) třídit stavební a demoliční odpad a nabízet ho k využití provozovateli zařízení na úpravu tohoto odpadu. Případně je možno u větších obcí zřídit dispečink, s činností: - doporučovat způsob využití nebo zneškodnění stavebního a demoličního odpadu, - poskytovat informace o zařízeních na úpravu stavebního a demoličního odpadu. Původci odpadů, kterým se nepodařilo zajistit využití nebo zneškodnění stavebního a demoličního odpadu, mají možnost oznámit tuto skutečnost dispečinku. Dispečink musí do 5 pracovních dnů informovat původce o dalším postupu nakládání se stavebním a demoličním odpadem. K využití stavební suti ke zpevnění polních cest je nezbytné souhlasné vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. i) zákona č. 344/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů obsahující souhlas z hlediska vodohospodářského, ochrany přírody a nakládání s odpady, s písemným návrhem na využití odpadu. Ve vyjádření je specifikován druh a množství stavebního odpadu, místo a čas takového využití odpadů, max. velikost jednotlivých kusů použitého materiálu. Je stanovena podmínka, že bude využit pouze stavební odpad kategorie ostatní odpad, že navezená suť bude ihned rozhrnuta a upravena tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému návozu jiných odpadů a k rozvlékání odpadů na zemědělskou půdu, že o navezených odpadech bude vedena evidence dle vyhl. MŽP č. 338/1997 Sb. 6. Doporučení pro provádění kontrol v oblasti využívání stavebních odpadů v rámci terénních úprav Orgány státní správy v oblasti odpadového hospodářství se v rámci svých kontrolních pravomocí zaměří zejména: a) na případný výskyt jiných stavebních odpadů než odpadu třídy 17 05 00 ? Zemina vytěžená (neznečištěná) ? zejména směsných stavebních odpadů a nebezpečných odpadů při prováděných terénních úpravách; b) u původců stavebních a demoličních odpadů na možnost využití těchto odpadů formou jejich nabídnutí k recyklaci v konkrétní lokalitě; c) u fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob provádějících recyklaci stavebních a demoličních odpadů na zjištění přiměřeného množství materiálu určeného pro recyklaci vůči množství materiálu recyklačním procesem již zpracovaného, příp. prodaného. Tím se rozumí to, že množství materiálu přijatého za určité časové období (např. 1 rok) k recyklaci nesmí být výrazně vyšší než součet množství prodaných (příp. skladovaných) recyklátů a zbytkových stavebních odpadů prokazatelně zneškodněných (dle vztahu) přijaté množství ť prodané množství + zneškodněné odpady 7. Závěr Orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství se v rámci jejich působnosti doporučuje: - důsledně posuzovat vydávání vyjádření k využívání stavebních a demoličních odpadů pro účely rekultivace a terénních úprav nejen podle zákona o odpadech, ale i dalších předpisů; - kontrolovat plnění povinností původců odpadů stanovenou v § 5 odst. 1, písm. b) zákona o odpadech; - zajistit průběžnou a důkladnější kontrolu stavu prováděných terénních úprav v souladu se stanovenými podmínkami, ochranou životního prostředí a dodržováním ?Surovinové politiky státu v oblasti nakládání s nerostnými surovinami?. RNDr. Vlastimila Mikulová, v. r. ředitelka odboru odpadů Příloha č.1 Doporučené způsoby nakládání s některými stavebními odpady Druh odpadu Využití 17 01 01 beton, železobeton úprava v zařízení na recyklaci stavebních odpadů. Poté jeho využití např.: - pro násypy, podkladové vrstvy, obsypy, 17 01 02 cihly, pálené cihlářské výrobky úprava v zařízení na recyklaci stavebních odpadů. Poté jeho využití např. - jako zásypový materiál - jako kamenivo do betonu nižších pevnostních tříd - hrubá frakce jako kamenivo pro drenážní vrstvy a lehké betony 17 01 03 keramika úprava v zařízení na recyklaci stavebních odpadů. Poté jeho využití např.: - jako zásypový materiál, - jako drť pro pěší a cyklistické stezky 17 01 04 sádrová stavební hmota úprava v zařízení na recyklaci stavebních odpadů. Poté jeho využití např.: - při výrobě stavebních hmot 17 01 05 azbestová stavební hmota nelze recyklovat, skládkování ve stabilizované formě 17 03 01, 17 03 03 asfalt s obsahem dehtu, dehet a výrobky z něj nelze využívat s ohledem na nebezpečné vlastnosti. Skládkování v souladu s vyhláškou č. 338/1997 Sb. 17 03 02 asfalt bez dehtu úprava v zařízení na recyklaci stavebních odpadů. Poté jeho využití např.: ­ při výrobě obalovaných směsí pro obrusné vrstvy vozovek, ­ podkladové vrstvy méně namáhaných komunikací 17 05 00 vytěžená zemina kategorie ?O? - opětovné využití při zemních pracích, - opětovné využití přírodního kamene 17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu nelze recyklovat, skládkování ve stabilizované formě 17 06 02 ostatní izolační materiál - využití rozemletého pěnového polystyrenu jako zásypovou izolaci, - recyklace minerálních vláken ve vanových pecích a výroba nové izolace 17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad úprava v zařízení na recyklaci stavebních odpadů: - separace nebezpečných složek, - využitelné složky recyklovat některou z výše popsaných metod, - zneškodnění nevyužitelných složek Zdroj: Věstník MZP 5/2001, Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí