zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná zakázka

21.06.2001
Odpady
Veřejná zakázka
Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) vyhlašuje dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon?) veřejnou zakázku. Předmětem veřejné zakázky je příprava, organizace, technické a finanční zabezpečení 7. semináře Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) na vysoké úrovni o čistší produkci, který proběhne v Praze v roce 2002 Vymezení veřejné zakázky ˇ Seminář se uskuteční v Praze na přelomu dubna a května 2002 (předpokládaným místem je Kongresové centrum, maximální délka semináře 2,5 dne) ˇ Zúčastní se jej přibližně 300 účastníků, reprezentujících 100 zemí ˇ Zabezpečení průběhu pracovního jednání, koncepce a realizace doprovodného programu a propagace bude odpovídat mezinárodním standardům Zadavatel dále stanoví tyto podmínky plnění ˇ Technické zabezpečení účasti českých zástupců na nejvyšší úrovni ˇ Zabezpečení dopravy, ubytování a pobytu hostů ˇ Pomoc zahraničním účastníkům při získávání víz ˇ Zabezpečení prostor pro pracovní jednání a nezbytné společenské doprovodné akce ˇ Zabezpečení audiovizuální techniky a tlumočení pro přednášející ˇ Zabezpečení informačních a propagačních materiálů pro účastníky semináře ˇ Zabezpečení účasti médií, uspořádání tiskových konferencí ˇ Zabezpečení dokumentace ze semináře včetně monitoringu médií ˇ Zabezpečení sponzorů (zejména pro nezbytné společenské doprovodné akce) ˇ Poskytnutí občerstvení během semináře, organizace uvítací recepce a závěrečného koktejlu Termín a místo plnění veřejné zakázky ˇ Termín plnění od července 2001 do května 2002 ˇ Místo konání semináře Praha Nabídková cena ˇ Návrh výše finančních nákladů a rozpočet (včetně DPH) ˇ Návrh zajištění finančních prostředků Způsob zpracování nabídky ˇ Nabídka bude zpracována v českém jazyce, seřazena podle pořadí této výzvy, zabezpečena v uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem, které přechází z uzavření na obálku se zřetelným nápisem ?Veřejná zakázka ? UNEP 2002? a bude obsahovat : ˇ Údaje požadované ve výzvě včetně návrhu smlouvy ˇ Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů požadovaných ve výzvě ˇ Nabídka bude nerozebratelně spojena, její jednotlivé listy budou očíslovány a na závěr bude podepsána statutárním orgánem zájemce Nabídky budou posouzeny podle těchto kritérií Nabídka bude hodnocena podle více kritérií v sestupném pořadí podle stupně významu: 1. Úroveň zabezpečení navržené akce včetně doprovodného programu ? 30 % 2. Schopnost zabezpečení sponzorů nekontroverzních pro oblast životního prostředí ? 25 % 3. Výše nabídkové ceny ? 20 % 4. Časový harmonogram a návaznost akcí ? 15 % 5. Reference, zkušenosti z PR aktivitami v dané oblasti ? 10 % Pořadí nabídek bude určeno metodou postupného rozvrhu váhy s použitím bodové stupnice: ˇ Vyhovuje nejlépe - 10 bodů ˇ Vyhovuje uspokojivě - 7 bodů ˇ Vyhovuje málo - 4 body ˇ Vyhovuje nejméně - 1 bod Kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady uchazeči prokáží v rozsahu § 2b zákona, a to způsobem dle § 2c zákona. Čestná prohlášení nesmí být starší, než je den doručení této výzvy uchazečům. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. Uchazeči doloží další (kvalifikační) předpoklady pro plnění veřejné zakázky formou čestného prohlášení, podepsaného statutárním orgánem uchazeče. Čestné prohlášení u dalších kvalifikačních předpokladů bude obsahovat: ˇ Doklady (reference) o zakázkách obdobného charakteru konaných v průběhu posledních tří let ˇ Informace o další spolupráci uchazeče s klienty ˇ Informace o mediálních partnerech uchazeče Uchazeč je povinen přiložit jako doklad o kvalifikačních předpokladech : 1) doklad o oprávnění podnikat včetně výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 90 dnů 2) čestné prohlášení uchazeče dle § 2b) odst. 1 k bodům b), c), d), e), f), g) 3) čestné prohlášení u dalších (kvalifikačních) předpokladů V případě, že předkládá nabídku více osob společně, bude v nabídce doložen smluvní vztah subjektů (originál) a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v celém rozsahu požadavku § 2b a § 2c zákona. V případě, že uchazeč využije v nabídce spolupráce jiných osob (subdodavatelů) a jeho podnikatelské oprávnění nepokrývá celý předmět zakázky, jsou tyto osoby povinny prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 2b) odst. 1 písm. a) zákona ? tj. doložit podnikatelské oprávnění v originále nebo ověřené kopii. Práva zadavatele ? Ministerstva životního prostředí : 1) Zadavatel omezuje výzvu na tuzemské osoby 2) Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení 3) Zadavatel nepřipouští do konce soutěžní lhůty zveřejnění jmen a adres účastníků výzvy 4) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy eventuálně její zrušení, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu 5) Účastník je seznámen s tím, že účastí v soutěži mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v soutěži Místo a doba podání nabídek Pokud máte o uvedenou zakázku zájem, doručte písemnou nabídku ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie). Doručení požadujeme v uzavřených obálkách opatřených na uzavření razítky a podpisy uchazečů a označených zřetelně ? Výzva ? neotvírat ? UNEP 2002? do 29. června 2001 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Soutěžní lhůta Soutěžní lhůta začíná 14. června 2001 a končí 29. června 2001 Zadávací lhůta 30 kalendářních dnů Název, sídlo, telefon a fax zadavatele: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Tel: 02/6712 1111, fax: 6731 1496 V Praze dne: Mgr. Marta Nováková ředitelka OSV
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí