zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise

17.07.2001
Odpady
Z rozkladové komise
K formě vyjádření OÚ
20. SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí, č . 3/2001 Forma vyjádření okresního úřadu podle zákona o odpadech k § 26 odst. 4 písm. b) a § 42 zákona č . 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k § 1 zákona č . 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů Vyjádření, které dává okresní úřad v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, není správním rozhodnutím ve smyslu správního řádu. (Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 19. 3. 2001, č .j. M/1 00248/0 , SRK/37/R-11098/01) Rozhodnutím ze dne 27. 10. 2000 ministerstvo v mimoodvolacím řízení zrušilo rozhodnutí Okresního úřadu O. ze dne 1 0. 5. 2000, jímž tento orgán v rámci řízení ve věci umístění stavby rychlostní komunikace vydal podle ustanovení § 26 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech vyjádření z hlediska nakládání s odpady. Dle názoru ministerstva bylo toto rozhodnutí okresního úřadu vydáno v rozporu se správním řádem a se zákonem o odpadech, neboť vyjádření podle citovaného ustanovení zákona o odpadech není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, poněvadž nejde o řízení, v němž se ve smyslu správního řádu rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob. Uvádí, že předmětné vyjádření je pouze stanoviskem příslušného okresního úřadu, kterým se tento orgán vyjadřuje v rámci územního a stavebního řízení, a to z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech. Dále se domnívá, že vyjádření podle ustanovení § 26 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech nelze vázat na splnění podmínek, neboť to zákon neumožňuje. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 správního řádu včas rozklad. Nesouhlasí s názorem ministerstva, že předmětné vyjádření je pouze stanoviskem. Je přesvědčen, že vyjádření podle ustanovení § 26 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech se vydává ve správním řízení, tedy v řízení, v němž se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob. Citované ustanovení zákona o odpadech považuje za speciální ve vztahu ke správnímu řádu. Ministr životního prostředí v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 správního řádu, podle odst. 2 téhož paragrafu a ve spojení s § 68 odst. 2 správního řádu rozklad zamítl a rozhodnutí ministerstva ze dne 27. 1 0. 2000 potvrdil. Z odůvodnění: V daném případě je třeba přisvědčit ministerstvu v tom, že vyjádření z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 26 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech vydávané pro účely územního a stavebního řízení není správním rozhodnutím ve smyslu správního řádu. V ustanovení § 42 zákona o odpadech se sice uvádí, že není-li výslovně stanoveno jinak, vztahují se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení, tedy správní řád, nicméně správní řád může být aplikován pouze tam, kde jde pojmově o správní řízení. Ve smyslu ustanovení § 1 správního řádu je obsahem správního řízení rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob v oblasti státní správy. V případ vyjádření podle citovaného ustanovení zákona o odpadech jde toliko o vyjádření odborného názoru orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti nakládání s odpady vůči jinému vykonavateli veřejné správy, v dané věci vůči stavebnímu úřadu v řízení o umístění stavby. Za tohoto stavu je vyjádření podle ustanovení § 26 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech vydané formou správního rozhodnutí nicotným správním aktem, neboť neexistuje právní základ pro vydání tohoto vyjádření formou rozhodnutí. Akt Okresního úřadu O. tedy nemá náležitosti správního rozhodnutí vydaného ve správním řízení, splňuje však náležitosti jiného aktu správního orgánu, a to vyjádření. Zrušení rozhodnutí Okresního úřadu O. ze dne 10. 5. 2000, je fakticky pouze zrušením formy správního aktu, přičemž nic nemění na obsahu tohoto aktu. Ten ve formě vyjádření okresního úřadu v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady existuje i nadále. Zdroj: Věstník MŽP č. 6/2001
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí