zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Možnost získání podpory ze SFŽP v roce 1999

08.05.1999
Odpady
Možnost získání podpory ze SFŽP v roce 1999
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů: 4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek Cílem programu jsou sanace a rekultivace starých skládek KO, zejména těch, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1 písm. b) zrušeného zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb., zpoplatněných dle § 2 zákona č. 62/1992 Sb. a následně dle zákona č. 41/1995 Sb. Technické zabezpečení těchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost pro životní prostředí. Ve výjimečných případech mohou být likvidovány i černé skládky zejména v NP a v CHKO. Program je určen pro obce a města, příspěvkové a rozpočtové organizace. 4.2.Program na podporu využití a zneškodnění odpadů Cílem programu je podpořit komplexnost řešení problematiky nakládání s odpady v regionu podporou technologických linek, které přispívají k podstatnému využití odpadů a tím ke snížení celkové zátěže životního prostředí. Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru, rozpočtové a příspěvkové organizace, obce a města. Základní typy opatření, která budou podporována: - technologické linky na dotřiďování odpadů a sběrné dvory, - technologické linky na recyklaci odpadů, - zařízení na využití odpadů, - zařízení na zneškodňování odpadů s energetickým využitím, - zařízení na využití čistírenských kalů. 4.3.Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady Cílem programu je zpracování koncepcí - plánů odpadového hospodářství v regionech (pro území doporučené místně příslušným územním odborem MŽP), včetně vyčíslení ekonomických požadavků minimálně ve dvou variantách s cílem směřovat k optimalizaci nakládání s odpady v území. 4.4.Program podpory sanací lokalit znečištěných odpady spadajících pod § 3, odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech Cílem programu je podpora zneškodnění odpadů, které podléhají zpřísněnému režimu dle § 3 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech (seznam těchto odpadů je uveden ve vyhlášce č. 337/1997 Sb., Příloha č. 5, kterou se vydává katalog odpadů a stanovuje další seznam odpadů). Podpora je určena pro okresní úřady, které jsou ze zákona č. 125/1997 Sb., § 3 odst. 7 povinny uhradit účelně vynaložené prostředky na zneškodnění odpadu vlastníkovi nemovitosti, na níž se daný odpad vyskytuje, a který dle § 3 odst. 7 prokázal, že umístění odpadu na této nemovitosti jím nebylo způsobeno ani zaviněno, a že učinil nutná opatření k ochraně své nemovitosti. Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti nakládání s odpady jsou stanovena takto: a) měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci akce (v Kč/1m2 sanované plochy pro program 4.1., nebo v Kč/1t odpadu/rok pro program 4.2., spolu s efektivitou zneškodňování odpadů - program 4.2), b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory, c) podíl nenávratné a návratné podpory na celkových nákladech akce (%), d) priority akce v rámci okresu a územního regionu, e) úroveň technologického řešení, f) stupeň rizikovosti skládky pro program 4.1., rizikovosti odpadu pro program 4.2., g) pro program 4.3. předcházení a omezení produkce odpadů v území, zefektivnění systému nakládání s odpady, dopad na sektory a oblasti (průmysl, zemědělství, doprava, zdraví obyvatel), lokalizace zařízení zpracovávajících odpady, veřejné projednání koncepce, kompabilita s předpisy strategií EU v oblasti nakládání s odpady. 5.1. Program čistší produkce Cílem programu čistší produkce je podpora a stimulace opatření pro ochranu životního prostředí zahrnujících přednostně preventivní opatření, vedoucí ke snížení znečišťování životního prostředí při současném zvyšování ekonomické efektivity nebo zajištění provozních ekonomických úspor. U výrobních procesů zahrnuje čistší produkce efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení nebo omezení toxických a nebezpečných materiálů i prevenci vzniku odpadu a znečištění u zdroje. Ekologicky orientované řízení podniku (EMS) se zavádí podle nařízení (EEC) č.1836/93 (EMAS), nebo podle norem EN ISO 14001 a 14004. Program je určen pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání. Základní typy opatření, která budou podporována: - komplexní řešení ekologického problému ve stávajících provozech, které spočívá v zavedení "čisté technologie" pro předcházení znečištění, současně s podporou minimalizované koncové technologie, jejíž rozsah a nákladnost budou sníženy díky zavedení čistší produkce, - inovační opatření technologického rázu, jejichž zavedení umožní snížení množství znečištění a současné zvýšení ekonomické efektivity výroby. Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu čistší produkce jsou stanovena takto: a) měrná finanční náročnost z nákladů na realizaci opatření a požadované podpory z Fondu vztažená na jednotku znečištění. (Ekologický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečišťování životního prostředí po realizaci daného opatření), b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory, c) ekonomický přínos vztažený k rozpočtovým nákladům investice (ekonomický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra čistých provozních úspor po realizaci daného opatření), d) podíl podpory SFŽP ČR na rozpočtových nákladech investice. 5.2.Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (program EMAS) Cílem programu je podpora zavádění Programu EMAS ve smyslu usnesení vlády ČR č. 466/1998 především v malých a středních podnicích a dále ve zdravotnictví a službách. Podpora je určena jako příspěvek na náklady spojené s projektem aplikace EMAS včetně vzdělávání až do fáze ověření prohlášení o stavu životního prostředí. Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu EMAS jsou stanovena takto: a) měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku znečištění (ekologický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečištění životního prostředí), b) velikost podniku s prioritou podniků o velikosti a) 25 - 500 zaměstnanců, b) 0 - 25 zaměstnanců, c) regionální priority ochrany životního prostředí. zde ke stažení Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky zde ke stažení Přílohy Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1.1.1999 zde ke stažení Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1.1.1999 zde ke stažení Instrukce pro podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu čistší produkce při Státním fondu životního prostředí v roce 1999 Zdroj: SFŽP, CPC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí