zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K čemu potřebujeme zákon o obalech

03.08.2001
Odpady
K čemu potřebujeme zákon o obalech
Komentář pana ministra
Návrh zákona o obalech si klade za cíl transponovat do našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a předpisy na ni navazující. Jde o první samostatnou a komplexní zákonnou úpravu nakládání s obaly ? dosud byla tato oblast řešena pouze dílčím způsobem v rámci zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Zákon o obalech tak vedle nového zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, naváže na dosud platný zákon č. 125/1997 Sb, o odpadech. Zdůrazňuji, že směrnice o obalech a obalových odpadech se od jiných předpisů ES zařazených do kapitoly Životní prostředí odlišuje tím, že vedle ochrany životního prostředí si klade též druhý rovnocenný cíl, a to ochranu vnitřního trhu a fungování hospodářské soutěže. Předkládaný zákon se vztahuje k jedné z oblastí evropského práva, k níž Česká republika požaduje přechodné období. Je vhodné připomenout, že členské státy Evropské unie měly na plnou implementaci směrnice transponované tímto zákonem stanovenu lhůtu 7 let, zatímco České republice i v případě přechodného období zbývají na její implementaci pouze čtyři a půl roku. Přitom ze zkušeností členských států plyne, že jde o jednu z nejobtížnějších oblastí evropského environmentálního práva, a to jak z hlediska transpozice, tak i implementace. Současná právní úprava nakládání s obaly v zákoně o odpadech již požadavky obalové směrnice zčásti naplňuje tím, že stanoví základní povinnosti výrobců a dovozců ve vztahu k nakládání s obaly ? zejména stanoví limity součtu vybraných těžkých kovů v obalech, povinnost označování obalů a povinnost využití a recyklace obalových odpadů. Některé důležité požadavky směrnice však zatím v našem právním řádu upraveny nejsou nebo jsou upraveny nedostatečně. Zejména jde o opatření k prevenci vzniku obalových odpadů a ke snižování jejich škodlivosti, dále o založení systémového modelu zpětného odběru použitých obalů a jejich využití a recyklace a konečně též o zakotvení informačních povinností a vytvoření evidencí a informačních toků požadovaných směrnicí. Navrhovaný zákon se bude vztahovat jednak na obaly jako výrobky a jednak na odpady vznikající z obalů; pro ně se však podpůrně uplatní obecný zákon o odpadech. Zásada prevence vzniku odpadu z obalů je v návrhu zákona promítnuta zakotvením kvalitativních a kvantitativních parametrů pro výrobu obalů. Cílem je, aby objem a hmotnost obalů uváděných na trh byly co nejmenší, avšak při zachování ochranné funkce obalů vzhledem k baleným výrobkům. Konkrétní parametry pro výrobu obalů stanoví technická norma Evropského úřadu pro normalizaci, která provádí příslušné ustanovení směrnice a která bude Českou republikou převzata. Nový zákon přinese zakotvení povinných podílů využití a recyklace; v tom naváže na platnou právní úpravu. Směrnice stanoví pro tyto podíly rozmezí, určuje tedy nejnižší a nejvyšší přípustné hodnoty využití a recyklace obalových odpadů. Úpravu nakládání s obalovými odpady doplní institut zpětného odběru použitých obalů od spotřebitelů. Obě povinnosti budou uloženy subjektům, které uvádějí obaly na trh a do oběhu, tedy výrobcům, dovozcům a distributorům obalů. Cílem je, aby původci obalů ? výrobků nesli část odpovědnosti za likvidaci odpadů z těchto výrobků. Tento model odpovědnosti výrobců a dovozců obalů a balených výrobků za zajištění zpětného odběru a poté využití a recyklaci odpadu z obalů v míře odpovídající jejich produkci (dovozu) byl použit ve většině států Evropské unie. Je tam doplněn o možnosti plnit tyto povinnosti buď individuálně, tj. fyzickým zajištěním sběru vlastních obalů, anebo prostřednictvím k tomu založeného systému, tj. prakticky finančním plněním odpovídajícím nákladům na zpětný odběr a využití nebo recyklaci vlastní produkce, resp. dovozu obalů. Návrh našeho zákona užívá podobnou konstrukci. Ukládá výrobcům a dovozcům povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu ze ?svých? obalů a současně jim umožňuje vytvořit tzv. autorizovanou obalovou společnost, která je oprávněna odpovědnost za plnění těchto povinností od nich převzít a zabezpečovat jejich plnění pro větší počet povinných osob současně, v podobě tzv. sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Předkládaný návrh stanoví přísné podmínky pro vznik a fungování autorizovaných společností, s cílem zajistit co nejvyšší transparentnost jejich fungování a kontrolovatelnost ze strany orgánů státní správy. Předkládaný termín nabytí účinnosti nového zákona o obalech je 1. leden 2002, zákon by tedy měl nabýt účinnosti ke stejnému datu jako nový zákon o odpadech. Povinnosti, které byly již současnou právní úpravou zakotveny, budou založeny již od data účinnosti zákona, zatímco pro nové povinnosti má navrhovaný zákon šestiměsíční odklad. RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí Zdroj: Zpravodaj MŽP 7/2001 Převzato z Environmentální knihovny MŽP www.env.cebin.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí