zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SIGNÁLNÍ INFORMACE 3/1999

20.05.1999
Obecné
SIGNÁLNÍ INFORMACE 3/1999
Kopie článků si můžete objednat na adrese: Český ekologický ústav, Středisko veřejných informačních služeb, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721, e-mail: kotrcova@ceu.cz. Při objednávání kopií nezapomeňte napsat název článku v originále, název a číslo časopisu, strany, na kterých je článek uveden, adresu a IČO.
BAUSTOFF RECYCLING + Deponietechnik, 15, 1999, č. 1 TOMMERDICH, D. ?Schein? ? Gefechte. Nachweisverfahren im Rahmen der Nachweisverordnung zum KrW-/AbfG (?Listina? ? boj. Postup dokladování v rámci nařízení o dokladování k zákonu o oběhovém hospodářství a o odpadech) s. 10-12 HEINRICH, C. TA Lärm in neuem Gewand. Novellierung ab 1. November 1998 in Kraft (Technický návod pro hluk v novém rouchu. Novela platí od 1. listopadu 1998) s. 13-15 VERHOEVEN, R. Suchmaschinen. Hilfe bei der Informationssuche im Internet (Vyhledávací stroje. Pomoc při hledání informací na Internetu) s. 16-17 Zur Situation der Baustoff-Recyclingbranche in Deutschland (K situaci v oboru recyklace stavebních hmot v Německu) s. 18+20 Zur Situation der Baustoff-Recyclingbranche in Österreich (K situaci v oboru recyklace stavebních hmot v Rakousku) s. 22-23 Zur Situation der Baustoff-Recyclingbranche in der Schweiz (K situaci v oboru recyklace stavebních hmot ve Švýcarsku) s. 24-25 Zur Situation der Baustoff-Recyclingbranche in den Niederlanden (K situaci v oboru recyklace stavebních hmot v Nizozemsku) s. 26-27 Zur Situation der Baustoff-Recyclingbranche in Tschechien (K situaci v oboru recyklace stavebních hmot v České republice) s. 28 Gemeinsame Sprache ? gemeinsame Sache? 14. Symposium Baustoff-Recycling, 20. und 21. November 1998 in Dresden (Společná řeč ? společná věc? 14. symposium recyklace stavebních hmot, 20. a 21. listopadu 1998 v Drážďanech) s. 34-38 Länderübergreifende Ministerien, Böhörden und Institutionen (Ministerstva, úřady a instituce s působností přesahující jednotlivé spolkové země - adresář) s. 39 Umweltministerien der Länder (Ministerstva životního prostředí jednotlivých spolkových zemí - adresář) s. 40 Relevante Verbände und Branchenvereinigungen (Důležité svazy a oborové spolky - adresář) s. 41-42 Mitgliedsunternehmen der Entsorgergemeinschaft Bau e. V, Berlin (Členské podniky společnosti pro zneškodňování ve stavebnictví Entsorgergemeinschaft Bau e. V, Berlin - adresář) s. 43-44 Baustoff-Recycling-Unternehmen (Podniky zabývající se recyklací stavebních hmot ? adresář) s. 45-63 Mitgliedsunternehmen im Österreichischen Baustoff-Recycling-Verband (Členské podniky Rakouského svazu pro recyklaci stavebních hmot ? adresář) s. 64 Mitgliedsunternehmen im Abbruch-, Aushub- & Recycling-Verband (Členské podniky Svazu pro demontážní a výkopové práce a recyklaci ? adresář) s. 65-67 Mitgliedsunternehmen im Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice (Členské podniky Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice ? adresář) s. 67 Mitgliedsunternehmen der belangenvereniging recycling bouw- en sloopafval (Členské podniky nizozemského svazu pro recyklaci stavebních hmot) s. 68-69 BAUSTOFF RECYCLING + DEPONIETECHNIK, 15, 1999, č. 2 HEINRICH, C. Deponiekombinationsabdichtung überholt? (Kombinované těsnění skládek překonáno?) s. 6-9 Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und der Technischen Anleitung Siedlungsabfall. Änderung der TA Siedlungsabfall (Provádění zákona o oběhovém hospodářství a odpadech a technického návodu pro sídelní odpad. Změna technického návodu pro sídelní odpad - doslovné znění) s. 8 HEINRICH, C. Biologische Abfallbehandlung - Stand, Methodik, Ausblick (Biologické zpracování odpadu - stav, metodika, výhled) s. 10-15 OTTO, F. Die Bioabfallverordnung (Nařízení o biologickém odpadu) s. 16 PAHL, F. Rückstellungen für Bauschuttaufbereitung (Rezervy pro zpracování stavební suti) s. 17-20 REKER, G. Scheinprivatisierung in der Entsorgungswirtschaft (Fiktivní privatizace ve zneškodňování odpadů) s. 21-25 SCHADE, S. - MÜLLER, A. Bauabfallsituation in Thüringen (Situace v oblasti stavebních odpadů v Durynsku) s. 26-27 WILLE, G. Bauabfallsituation in Sachsen (Situace v oblasti stavebních odpadů v Sasku) s. 28-29 ENTSORGA-MAGAZIN, 18, 1999, č. 1/2 Mein Müll gehört mir (Můj odpad patří mně - maloobchodníci v Hamburgu mohou přenést svou povinnost zneškodňování odpadu na svaz) s. 14-17 JASPER, U. Spielräume mit Grenzen (Omezená působnost - privatizace komunálních podniků v oblasti odpadů a odpadních vod) s. 18-20 Ausgewogen mit Perspektiven (Vyváženě s perspektivami - nový odpadový zákon spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko) s. 24-25 Eine Hand wäscht die andere oder Entsorgungskonzept mit Zukunft? (Ruka ruku myje nebo koncepce zneškodňování odpadu s budoucností? - novela berlínského odpadového zákona) s. 26-27 WOLF, A. Aus einem Guss (Z jednoho kusu - postup SBR Sequencing-Batch-Reactor Biology k úpravě průsakové vody ze skládek) s. 28-30 WIEMANN, K.-H. Von der Altlast zum Wirtschaftsstandort (Od staré zátěže k hospodářské lokalitě) s. 32-33 MEYER, P. Der Kühlschrank als Kilometerfresser? (Chladnička jako požírač kilometrů? - Inovační logistika jako odpověď na větší potřebu přepravy v oběhovém hospodářství) s. 34-36 STAECK, F. Drehstühle im Kreislauf (Otáčecí židle v oběhu - recyklace kancelářského nábytku) s. 38-42 ENTSORGUNGSPRAXIS, 16, 1998, č. 12 FRILLE, O. Potentiale von Netzwerken in der Kreislaufwirtschaft (Potenciály sítí v oběhovém hospodářství) s. 16-20 GOHLKE, O. - MARTIN, J.J.E. - SEILER, N. Thermische Abfallbehandlung mit Rostfeuerungs- und Verglasungstechnik (Termické zpracování odpadu technikou roštového topeniště a zeskelňování) s. 22-26 SPITZER, B. - MENNER, Michael Prüfung von Bioabbaubarkeit und Kompostierbarkeit im Mono-Substrat-Festbett (Zkouška biologické odbouratelnosti a kompostovatelnosti v pevném loži s monosubstrátem) s. 27-28 TURK, M. Prozesswasserentwicklung aus Kaminzug-Rottemieten (Tvorba procesní vody z vyhnívacích sil s komínovým tahem) s. 29-34 PILZ, G. - RANINGER, Bernhard Endrotteverfahren für die mechanisch-biologische Restabfallbehandlung (MBA) in Österreich (Postup konečného vyhnívání pro mechanicko-biologické zpracování zbytkového odpadu v Rakousku) s. 35-39 PECHE, R. - ROMMEL, W. - HOPPENHEIDT, K. Numerische Simulation der Partikelausbreitung am Beispiel des Müllbunkers einer Müllverbrennungsanlage (Numerická simulace šíření částic na příkladu odpadového bunkru spalovny odpadu) s. 40-44 NÖTHE, M. Erfahrungen mit dem Entsorgungsfachbetrieb (Zkušenosti s odborným podnikem na zneškodňování odpadu) s. 55-57 MEIERN, T. - VOGEL, C. - WEYH, K. Entwicklung und Optimierung innovativer Entsorgungsprodukte durch Dienstleistungs-Engineering. Teil 2 (Vývoj a optimalizace inovativních produktů ze zneškodňování odpadu pomocí inženýrství služeb. Část 2) s. 58-59 ENTSORGUNGSPRAXIS, 17, 1999, č. 1/2 AFFÜPPER, M. Elektronikschrottverwertung (Zhodnocování šrotu z elektroniky) s. 19-21 NAGEL, R. - VÖLKER, M. Input-Output-Frachten einer Sonderabfalldeponie - Teil 1: Input (Vstupní a výstupní hodnoty sledovaných látek u skládky zvláštního odpadu - část 1: vstup) s. 22-23 SCHITTENHELM, A. Die Klärschlammentsorgung der Stadt London (Zneškodňování čistírenských kalů v Londýně) s. 24-26 LANGHANS, G. Stoffströme in die Umwelt - der Output von Vergärungsanlagen (Proudění látek ze zařízení na kvašení odpadu do okolního prostředí) s. 27-34 KORHERR, U. Optimierte Abluftbehandlung in der Altlastensanierung (Optimalizovaná úprava odpadního vzduchu při sanaci starých zátěží) s. 35-38 NEUMANN, P. - ARNSWALD, M. - HAURI, F. Dioxinabscheidung mit natürlichen Zeolithen (Odlučování dioxinů přírodními zeolity) s. 39-40 MEIREN, T. - VOGEL, Ch. - WEYH, K. Entwicklung und Optimierung innovativer Entsorgungsprodukte durch Dienstleistungs-Engineering: Teil 3 - Entwicklung neuer Entsorgungsprodukte in Unternehmensnetzwerken (Vývoj a optimalizace inovačních produktů ze zneškodňování odpadu pomocí inženýrství služeb: část 3 - vývoj nových produktů ze zneškodňování odpadu v sítích podniků) s. 50-51 DETER, M. Gemischte Abfälle: Abfälle zur Beseitigung oder Abfälle zur Verwertung? (Smíšené odpady: odpady k odstranění nebo ke zhodnocení?) s. 52-53 STEPHAN, C. Neue EAK-Schlüsselnummern seit Januar 1999 (Nové kódy v Evropském katalogu odpadů od ledna 1999) s. 54 MÜLL UND ABFALL, 31, 1999, č. 1 BISCHOFBERGER, C. - WILLE, G. - PAWLITTA, D. Stand der Abfallwirtschaft in der Textil- und Bekleidungsindustrie im Freistaat Sachsen (Stav odpadového hospodářství v textilním a oděvním průmyslu ve svobodném státě Sasko) s. 4-8 OKESSON, J. - NOEKE, J. Innerbetriebliche Abfallwirtschaft bei Siemens (Vnitropodnikové odpadové hospodářství firmy Siemens - na příkladu výroby serverů) s. 9-13 PORST, U. - KÖGEL, W. - UHLEMANN, A. - RIEGE, F. G. Die Erfassung des Anteils an Wertstoffen und der Emission von Mikroorganismen im Hausmüll aus fernbeheizten Geschossneubauten der Stadt Gera (Zachycení podílu hodnotných látek a emise mikroorganismů v domovním odpadu z dálkově vytápěných patrových novosteveb města Gera) s. 14-21 COESTER, M. - KASTEN, J. Grüngutkompost oder Grünguthäcksel? (Kompost nebo řezanka? - srovnání ekologicky a ekonomicky vhodných způsobů zhodnocení rostlinných odpadů na venkově) s. 22-28 STOFFREGEN, H. - DÖLL, P. - WESSOLEK, G. Rissgefährdung von Kombinationsdichtungen durch temepraturabhängige Austrocknung (Nebezpečí trhlin u kombinovaného těsnění při vysušení v závislosti na teplotě - význam pro plánování a stavbu skládek) s. 29-35 PASEL, Ch. - HOFFMANN, R. - HERBELL, J.-D. - ZHANG, S. Erprobung von Massnahmen zur Verminderung von Inkrustationen im Drainagesystem einer Sonderabfalldeponie (Zkouška opatření za účelem snížení inkrustací v drenážním systému skládky zvláštního odpadu) s. 36-40 KUTZSCHBAUCH, K. - HEISER, I. Ergänzend zu den vorrangigen Massnahmen der Abfallvermeidung hat das Recycling weiterhin grosse Bedeutung (Vedle prvořadých opatření k předcházení vzniku odpadů má nadále velký význam recyklace) s. 41-42 RECYCLING MAGAZIN, 54, 1999, č. 1 VOLLRATH, K. Arbeitsschutz beim Abfallhandling (Ochrana při manipulaci s odpady) s. 8-10 VOLLRATH, K. Kontaktbörse der Kreislaufwirtschaft (Kontaktní burza oběhového hospodářství) s. 11-13 EAK-Abfallschlüssel (Nové kódy evropského katalogu odpadů) s. 14-15 Altauto Verordnung - Vollzug kritisiert (Nařízení o starých automobilech - provádění je kritizováno) s. 16 RECYCLING MAGAZIN, 54, 1999, č. 2 VOLLRATH, K. Altkunststoff: Wird vieles besser werden? (Staré plasty - bude s novou orientací, očekávanou od nové vlády, mnohé lepší?) s. 8-10 Verwertung in Müllheizkraftwerken (Zhodnocování lehké frakce z drcení odpadu v teplárnách) s. 11 DONNER, R. Gefahrgut: Wenn besondere Sorgfaltspflichten zu beachten sind (Kdy je třeba dbát zvláštní povinné péče - odpady jsou někdy považovány za nebezpečné náklady) s. 12-13 NALLINGER, M. Pilotanlage: Recycling von PU-Schaum (Pilotní zařízení na recyklaci polyuretanové pěny) s. 15 MÜNCH, V. Schrottverarbeitung: mit 800-Tonnen-Schere gegen den Wettbewerbdruck (Zpracování šrotu: s osmisettunovými nůžkami na odpad proti tlaku soutěže) s. 16-17 RECYCLING MAGAZIN, 54, 1999, č. 3 Neue Rücknahmesysteme: Mehr Wettbewerb bei Altbatterien (Nové systémy zpětného odběru: více soutěže u starých baterií) s. 8-10 EU-Markt für Verpackung: Kunststoff verdrängt Glas, Holz und Karton (Trh EU v oblasti obalů: plasty vytlačují sklo, dřevo a karton) s. 11 NALLINGER, M. Holzrecycling: Neue Richtung in der Altholzverwertung (Recyklace dřeva: nový směr zhodnocení starého dřeva) s. 12-14 DER STÄDTETAG, 52, 1999, č. 1 CRONAUGE, U. Kommunale Entsorgungsfachverbände kooperieren (Komunální svazy v oboru zneškodňování odpadů spolupracují) s. 41-43 HARTWIG, W. Umgestaltung der Verpackungsverordnung (Přetvoření nařízení o obalech - ekologické a ekonomické aspekty) s. 44-50 MATERIALS RECYCLING WEEK, 173, 1999, č. 1 SITA ensures tyre future at Elm (SITA zabezpečuje energetické zhodnocení upotřebených pneumatik) s. 3 Cleanaway enters the wood recycling sector (Cleanaway má vedoucí pozici v sektoru recyklace dřeva) s. 5 The MRW report: Recovered paper (Reportáž MRW: zhodnocený papír) s. 9-12 Recovered paper: Mill profile (Zhodnocený papír: profil zařízení na recyklaci) s. 13-15 WARMER BULLETIN, 1999, č. 65 LASARIDI, K. Sustainable waste management and Local agenda 21 ? experiences in Greece (Udržitelné odpadové hospodářství a místní Agenda 21 ? zkušenosti z Řecka) s. 4-6 Case studies and lessons learned (Prováděcí studie ve vztahu k systémům odpadového hospodářství v Evropě) s. 8-10 International news (Zahraniční novinky v odpadovém hospodářství) s. 11 Household hazardous waste (Nebezpečný odpad z domácností) s. 12 Health care wastes (Odpady ze zdravotní péče) nestr. příloha Plastics waste recycling trade in Delhi (Obchod s recyklovanými plasty v Dillí) s. 14-15 Waste management in Israel (Odpadové hospodářství v Izraeli) s. 16-18 Task Force proposes newsprint ?buy recycled? campaign (Recyklace novinového papíru v USA) s. 19 RIGGLE, D. Breaking down the future ? biodegradable plastics for waste management (Biologicky rozložitelné plasty pro odpadové hospodářství) s. 20-21 WASTE AGE, 30, 1999, č. 1 REPA, E. et al. 100 years in the life: An Inventory of a modern MSW Landfill (Nový model pro tuhý komunální odpad je vhodný pro použití při hodnocení životního cyklu od přepravy tuhého komunálního odpadu až po následnou péči po uzavření skládky) s. 26-35 FISHER, R. W. ? ANGELO, B. Not just a big green hill (Následná péče a využití uzavřených skládek v Texasu) s. 36-43 MALLOY, M. G. Fleet maintenance, Part II: Keeping them rolling (Údržba komunikací a sběr odpadu: vozidla a zařízení) s. 45-49 O? CONNEL, K. A. Odor control systems: Smelling like a rose (Systémy kontroly zápachu v zařízeních pro tuhý odpad) s. 50-58 BARBER, B. Waste Age 100 profile: Waste connections, Inc. (Waste Age představuje 100 podniků odpadového hospodářství, Waste connections, Inc.) s. 59-64 HEUMANN, J. Hawaii: Taking out the garbage in paradise (Odpadové hospodářství na Havaji) s. 65-68 EGAN, K. Recycling facility of the month: Turning war remnants into energy (Recyklační zařízení měsíce: recyklace napalmu a jeho využití jako paliva v cementářských pecích) s. 69 - 71 MILLER, CH. Profiles in Garbage: Polyethylene Terephtalate (PET) (Profil odpadu: PET obaly) s. 73-74 WASTE AGE, 30, 1999, č. 2 AQUINO, J. T. MSW collection: A history (Historie sběru tuhého komunálního odpadu v USA) s. 24-31 NAQUIN, D. Landfill of the month: Zanker Road Landfill (Skládka měsíce: skládka Zanker Road v San Jose v Kalifornii) AQUINO, J. T. Waste Age 100 profile: Rubatino Refuse Removal (Waste Age představuje 100 podniků odpadového hospodářství, Rubatino Refuse Removal působí již 90 let ve státě Washington) s. 41- 45 TROJAK, L. Buying a shredder: Shredding some myths (Hodnocení drtičů odpadu) s. 46-53 O? CONNELL, K. A. The 106th Congress: Searching for the issues (Diskuse o připravované legislativě týkající se odpadového hospodářství v USA) s. 54-63 YERMOLI, E. Computer billing software: Keeping the books (Využití výpočetní techniky podniky odpadového hospodářství) s. 64-73 WHITE, K. M. Desert composting: A blooming business (Kompostování odpadu je stále více využíváno i v suchých oblastech USA) s. 74-81 HEUMANN, J. Grocery Store solid waste management (Nakládání s tuhým odpadem v obchodech s potravinami) s. 82-88 WASTE PAPER NEWS, 10, 1999, č. 2 Review of Packaging waste regulations (Revize obalové legislativy ve Velké Británii) s. 1+8 Mega waste survey (Podniky ve Velké Británii se podílejí na zpracování největšího souboru informací o odpadech v Evropě) s. 3 Newspaper challenge (Při výrobě novinového papíru by se měl ve Velké Británii zvýšit podíl využití recyklované suroviny až na 80 %) s. 5 Judgement helps processors? cause (Rozsudek Vrchního soudu specifikuje požadavky pro kovový šrot, který nemá být považován za odpad, což může být aplikováno i v jiných případech zpracování druhotných surovin) s. 10 WASTES MANAGEMENT, 1999, č. 1 Waste management at work (Odpadové hospodářství v praxi) s. 19-20 RICE, P. Proposed Waste Incineration Directive (Navrhovaná směrnice o spalování odpadu) s. 21 COGGING, CH. Options and problems in managing biodegradable waste (Možnosti a problémy při nakládání s biodegradabilními odpady) s. 22-23 STENTIFORD, E. The supermarkets are coming (Možnosti zlepšení kvality konečného produktu při kompostování odpadu) s. 24 - 25 Special feature: Composting (Zvláštní příloha: kompostování odpadu) s. 26-28 GLADDING, T. Airborne microbial contaminants: Health and safety concerns in waste management (Vzdušné mikrobiální kontaminanty (bioaerosoly): zdravotní a bezpečnostní zájmy v odpadovém hospodářství) s. 29-30 A brighter future for waste-to energy? (Příspěvek k diskusi o rostoucích nákladech na spalování odpadu v zemích EU) s. 35-36 Here today? gone tomorrow (Hodnocení polyetylenových obalů jako odpadu a vývoj nových rozložitelných plastových obalů) s. 37 SWANWELL, P. J. A clear way forward for UK contaminated land regulation (Nová legislativa a sanace kontaminované půdy ve Velké Británii) s. 40-41 TROMANS, S. ? FITZGERALD, J. Agency lays down policy on enforcement and prosecution (Dokumenty týkající se politiky v odpadovém hospodářství vydávané Agenturou pro životní prostředí Velké Británie) s. 42-43 News from the industry (Novinky techniky pro odpadové hospodářství) s. 44-46
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí