zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

REKVALIFIKAČNÍ KURZ - PODNIKOVÝ EKOLOG

15.08.2001
Obecné
REKVALIFIKAČNÍ KURZ - PODNIKOVÝ  EKOLOG
Pořádá firma EMPLA s.r.o.
pořádá ve spolupráci s Ústavem ochrany životního prostředí Univerzity Pardubice Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity REKVALIFIKAČNÍ KURZ ? 2. cyklus podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 21/91 Sb., ve znění vyhlášky č. 324/1992 PODNIKOVÝ EKOLOG Rekvalifikační kurz je zaměřen na získání, resp. prohlubování vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti. Součástí studia jsou i odborné exkurze (např. na velkokapacitní spalovnu odpadu v Praze ? Malešicích, na ČOV, ....). Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti dvou až třídenních soustředění, pořádaných s odstupem jednoho a půl měsíce, s možností zajištění ubytování. Kurz vyvrcholí závěrečnou písemnou prácí zaměřenou na konkrétní problematiku podniku účastníka. Celková vyučovací doba včetně práce je cca 120 hodin. Průměrný čas na vypracování práce je 20 ? 30 hodin. Práce bude vyhodnocena. Na přednášení jednotlivých předmětů se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátů ČIŽP a referátů ŽP a specialisté z odborných firem. Každý absolvent obdrží certifikát o absolvování kursu dle vyhlášky MPSV ČR č. 21/91 Sb. ODBORNÁ NÁPLŇ KURZU: 1. Legislativa ochrany životního prostředí 2. Problematika pracovního prostředí a) Rizika na pracovišti ? hodnocení a evidence, kategorizace prací, legislativa v ochraně veřejného zdraví. b) Faktory fyzikální (hluk, vibrace, prašnost, tepelně vlhkostní poměry, ...), chemické a biologické faktory, ostatní faktory (ergonomie, fyzická zátěž, ...). c) Ochrana před škodlivými účinky hluku a vibrací. Praxe v ochraně proti hluku. d) Nařízení vlády č. 178/2001 v praxi. Požadavky na hygienu a bezpečnost práce a na vybavení pracovišť v souladu s touto vyhláškou. 3. Problematika znečištění ovzduší a) Základní pojmy. b) Zdroje znečištění (mobilní, stacionární, ...). Znečišťující látky. c) Emise, imise. d) Výpočet poplatků. Vyhláška č. 117/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů v praxi. e) Látková bilance. f) Úvod do techniky omezování emisí (termické a termicko-katalytické metody, filtrace tuhých částic, adsorpce, absorpce, biofiltry). 4. Problematika znečištění vod a) Základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi. b) Základní dělení vod. c) Ochrana vod před látkami škodlivými vodám. Praktické zásady obecné ochrany vod. d) Typy znečištění odpadních vod a možnosti jejich čištění. Ekologické charakteristiky znečišťujících látek. e) Úvod do techniky úpravy vody, úprava na vodu pitnou. Úprava technologických a chladících vod. Biologické a chemické čištění odpadních vod. f) Možnosti optimalizace vodního hospodářství průmyslových podniků. g) Spolupráce ekologa podniku s ekoanalytickou laboratoří, interpretace výsledků. Analytické kontrolní procesy a měření průtoku odpadních vod. h) Metodika analýzy vod. 5. Odpady, jejich využití a zneškodňování a) Základní pojmy (druhy odpadů: komunální, průmyslové, nebezpečné, biologicky nerozložitelné atd.). b) Nebezpečné vlastnosti odpadů. c) Zneškodňování odpadů, metody a technologická zařízení. (Skládky a skládkování odpadů. Spalování odpadů. Recyklační technologie. Racionální nakládání s TKO. Specifické postupy při zneškodňování průmyslových odpadů. Kompostování a biofermentace.) d) Vzorkování. e) Metodiky analýzy pevných vzorků. f) Výsledky analýzy pevných vzorků, vztahy mezi parametry, interpretace, atd. 6. EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí a) EMAS, EMS. b) Hlukové a rozptylové studie. Rizikové analýzy. Posuzování vlivů na životní prostředí. c) Směrnice ICPP v podmínkách ČR. d) Aplikace studií proveditelnosti, ekonomika životního prostředí. 7. Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami a biologického monitoringu a) Zákon o chemických látkách a související předpisy. b) Povinnosti oprávněných osob. c) Základy toxikologie. Použití rozborů ekotoxikologických laboratoří v praxi ekologa podniku. d) Biologický monitoring. Před každým soustředěním účastníci obdrží podrobný časový program ORGANIZAČNÍ POKYNY: 1. Místo konání: Hradec Králové, září 2001 ? červen 2002. Zahájení: 2. polovina září. 2. Přihlášky k účasti na semináři: Informace, přihlášky: Mgr. Denisa Pelikánová tel. 049 / 563 04 99, 617 673, fax: 049 / 618 875, e-mail: empla@telecom.cz EMPLA spol. s.r.o., ul. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové 3. Účastnický poplatek: Účastnický poplatek činí 21 000,- Kč = (20 000,- Kč) + 5% DPH (1 000,- Kč) a obsahuje: vložné včetně studijních materiálů. Nezahrnuje poplatek za ubytování a stravování! (Ubytování je možno zajistit.)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí