zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Státní fond

27.08.2001
Obecné
Státní fond
V letech 1992 - 2000 dosáhly příjmy Fondu celkové částky 36,28 mld. Kč
T I S K O V Á I N F O R M A C E Státní fond životního prostředí České republiky ( dále SFŽP nebo Fond) je vedle státního rozpočtu a Fondu národního majetku významným zdrojem finančních prostředků na podporu ochrany životního prostředí. O podporu z Fondu mohou žádat jak obce, města, organizační složky státu, tak podnikatelské subjekty i jednotliví občané. Činnost Fondu je upravena zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR a navazujícími předpisy Statutem SFŽP a Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR. Prioritní oblasti činnosti Fondu jsou každoročně aktualizovány Přílohami ke Směrnici. Tato základní pravidla užití prostředků vycházejí v současné době z materiálu schváleného ministrem životního prostředí s názvem ?Strategie Státního fondu životního prostředí v předvstupním období?. Standardními příjmy Fondu jsou: - úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových - poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, včetně Programu na ozdravení ovzduší - poplatky podle zákona o odpadech - odvody za trvalé i dočasné odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu - poplatky za výrobu a dovoz látek poškozujících ozónovou vrstvu Země, pokuty uložené orgány správce SFŽP ČR a Českou inspekcí životního prostředí a splátky půjček V letech 1992 ? 2000 dosáhly příjmy Fondu celkové částky 36,28 mld. Kč, z toho v roce 2000 částky 3,50 mld. Kč. Standardním typem výdajů Fondu jsou: - dotace ( zpravidla nepodnikatelským subjektům nebo obcím, ve vybraných programech všem subjektům), - podpora formou půjčky s úrokem 2% (pouze nepodnikatelským subjektům nebo obcím), - podpora formou půjčky s úrokem 5% ( podnikatelským a ostatním subjektům), - příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru až do výše 5%, a to po dobu minimálně 5 let, výše příspěvku je omezena pevnou částkou 50 milionů Kč, - kombinace dotace a půjčky (pouze nepodnikatelským subjektům), Ve své výdajové politice se Fond řídí a bude v dalším období řídit v souladu se Státní politikou životního prostředí a s přihlédnutím ke svým celkovým finančním možnostem následujícím pořadím priorit: 1. snižováním znečištění vod ( zejména u středních zdrojů znečištění, tj. 2 ? 10 tisíc ekvivalentních obyvatel) 2. snižování znečištění ovzduší ( zejména u středních zdrojů znečištění, tj. 0,2 ? 5 MW) 3. minimalizace vzniku odpadů, zejména nebezpečných 4. podpora ?čistých? ( nízkoodpadových, nízkoemisních a energeticky méně náročných) technologií, zejména u malých a středních podniků 5. ochrana přírody a krajiny (s důrazem na zvýšení retenční schopnosti krajiny a na protipovodňový efekt opatření. Typickým příjemcem podpory z Fondu je komunální sféra , města a obce ( až 70%), dále podnikatelská subjekty a ostatní žadatelé, včetně obyvatelstva. Výdaje Fondu dosáhly v letech 1992 ? 2000 celkem 28,40 mld. Kč, v roce 2000 dosáhly 2,80 mld. Kč ( z toho půjčky činily 26 procent). Z prostředků Fondu bylo v letech 1999 ? 2000 finančně podpořeno a realizováno : 803 čistíren odpadních vod a kanalizací, 120 akcí k odstranění povodňových škod ( povodně 1997,1998,1999) 151 smluv o poskytnutí podpory formou zakoupení vysoušecích zařízení 2 365 plošných plynofikací obcí a plynofikací kotelen, včetně ostatních technologií, 905 akcí ke snížení zátěže přírody a krajiny, včetně akcí nakládání s odpady. Za dobu existence Fondu bylo díky podporám směrovaným do oblasti ochrany vod dosaženo snížení znečištění vody o 65 066 tun BSK5 a zároveň o 86 015 tun nerozpuštěných látek. V oblasti ochrany ovzduší bylo v letech 1992 - 2000 dosaženo celkového snížení znečištění ( prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky) o 527 416 tun, v roce 1999 snížení činilo 42 095 tun a v roce 2000 dokonce 88 637 tun. Zdroj: Tiskové zprávy MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí