zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

AKTUALIZOVANÝ DOPROVODNÝ PROGRAM JUBILEJNÍHO 10. VELETRHU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIBRNO 2001

07.10.2001
Obecné
AKTUALIZOVANÝ DOPROVODNÝ PROGRAM JUBILEJNÍHO 10. VELETRHU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIBRNO 2001
úterý 30. října 2001 10.00 hod: Slavnostní otevření ENVIBRNO 2001 zástupce vedení BVV, zástupce Delegace EU v ČR, zástupce vedení MŽP Místo konání: pódium – pavilon A1 10.30 hod: Předání certifikací Ekologicky šetrný výrobek Odborný garant: Ing. Immo Belman – MŽP Zástupce vedení MŽP, oceněné firmy Místo konání: pódium – pavilon A1 11.00 – 13.00 hod: Možnosti financování projektů v oblasti životního prostředí Místo konání: pódium – pavilon A1 Odborný garant: Ing. O. Šamal, AČE ČR, Ing. H. Potůčková, ČNOK Program: 11.00 – 11.30: Zástupce Delegace EU v ČR 11.30 – 12.00: Možnosti financování projektů ze SFŽP – Ing. František Škoda, náměstek ministra ŽP 12.00 – 12.30: Financování investičních projektů bankou ČSOB orientovaných na úsporu energie a snižování emisí – Ing. Eduard Pálka, pověřen řízením oddělení SME (střední a malá klientela) ČSOB 12.30 – 13.00: Diskuse 13.00 – 14.00 hod: Předávání ocenění nejlepších diplomových prací Místo konání: pódium – pavilon A1 Odborný garant: Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal– ředitel soutěže, Ekologická nadace Envioptimum Zástupce vedení MŽP, zástupce vedení BVV, Prof. RNDr. Radslav Kinský, předseda hodnotitelské komise soutěže, ocenění studenti 14.00 – 16.00 hod: Směrem k EU: Odpady a evropská integrace Místo konání: pódium – pavilon A1 Odborný garant: Ing. O. Šamal, AČE ČR, Ing. H. Potůčková, ČNOK Program: 14.00 – 14.30: Proč a jak certifikovat v odpadovém hospodářství? – Ing. J. Merta, CSc., RW TÜV Praha 14.30 – 15.00: Jaké výhody má certifikace pro firmy v odpadovém hospodářství – JUDr. Ing. Petr Měchura, výkonný ředitel ČAOH 15.00 – 15.30: Recyklace elektronického šrotu – zkušenosti z Německa – Peter Lenz, Demet Deutsche Edelmetall Recycling, SRN 15.30 – 16.00: Recyklace odpadu na konkrétních příkladech, drtiče stavebního odpadu, dřeva, síta na odpadní kaly – Rotsch, EuRec Technology středa 31. října 2001 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KONCEPCE V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Blok I. 10.00 – 17.00 hod: STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KONCEPCE V ODPADECH Místo konání: výšková budova BVV, sál 300 Odborný garant: RNDr. Z. Suchánek, DHV ČR I. sekce – dopolední Mezinárodní spolupráce v přípravě koncepcí odpadového hospodářství Úvodní blok – moderace RNDr. Z. Suchánek 10.00 – 10.05: Uvítání účastníků (Ing. Vladislav Bízek, CSc., DHV CR) 10.05 – 10.15: Vystoupení zástupce MŽP (Ing. Eva Tylová, náměstkyně ministra ŽP) 10.15 – 10.20: Vystoupení hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka Přednášky: 10.20 – 10.40: Přípravy na vstup České republiky do Evropské unie v oblasti životního prostředí – Ing. Martina Motlová, náměstkyně ministra ŽP 10.40 – 11.05: Hlavní rysy strategie EU v odpadovém hospodářství – zástupce Evropské komise, GŘ Životní prostředí 11.05 – 11.25: Aktuální stav přípravy koncepce odpadového hospodářství – RNDr. Zdeňka Bubeníková, ředitelka odboru odpadů MŽP 11.25 – 11.45: Projekty DHV – Politiky odpadového hospodářství v kandidátských zemích SVE – Ing. Lubomír Nondek, CSc., DHV CR, Národní koncepce v nakládání s nebezpečnými odpady – Ing. Dagmar Doskočilová, DHV CR 11.45 – 12.00: Implementační strategie v oblasti odpadů – Pavel Novák, AEA Technology 12.00 – 12.15: Možnosti spolupráce – Projekty Twinning 2000 – PhDr. Věra Havránková, ČEÚ 12.15 – 12.30: Stav příprav českého průmyslu na podmínky implementované environmentální legislativy EU – Ing. Vladimír Novotný, hlavní ekologický expert a. s. Unipetrol 12.30 – 13.00: Diskuse k předneseným tématům Přestávka na oběd (13.00 – 14.00) II. sekce odpolední Panelová diskuse k přípravě a realizaci Projektů krajských koncepcí odpadového hospodářství Moderace. Ing. Tomáš Řezníček, Odpadové fórum, Ing. Lubomír Nondek, CSc., DHV CR Úvodní slovo: 14.05 – 14.20: Metodika řízení krajských koncepcí odpadového hospodářství (KKOH) a kritéria pro jejich zpracování – PhDr. Věra Havránková, ČEÚ 14.20 – 14.30: Informační podpora zpracování KKOH – příklad zpracování KKOH na jižní Moravě – Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ECO-Management, s. r. o., Brno 14.30 – 14.40: Zpracování KKOH Ostravského kraje – Ing. Pavel Bartoš, FITE a. s., Ostrava 14.40 – 14.50: Naplňování Aarhurské úmluvy – příklad zpracování KKOH Ústeckého kraje – Bc. Zdeněk Tarant, Regionální rozvojová agentura, a. s., Most 14.50 – 15.00: Spolupráce svazu měst a obcí na zpracování KKOH – zástupce Svazu měst a obcí 15.00 – 15.10: Přístup MŽP ke zpracování KKOH – RNDr. Alois Kopecký, odbor odpadů MŽP 15.10 – 15.20: Úloha NGO při zpracování KKHO – Ing. Ondřej Velek, ČSOP 15.20 – 15.30: Úloha zpracovatelů odpadů při zpracování KKHO – zástupce MPO 15.30 – 16.45: Diskuse k předneseným tématům (účast přislíbili zástupci krajských úřadů, okresních úřadů, svazu měst a obcí, nevládní organizace, velcí původci odpadů a dominantní zpracovatelé odpadů, ...) 16.45 – 17.00: Závěry - PhDr. Věra Havránková a Ing. Lubomír Nondek, CSc. 10.00 – 13.00 hod: SEMINÁŘ ASOCIACE ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE NA TÉMA: Inovační technologie v úsporách energie – Kombinované systémy Místo konání: sál Morava – pavilon A Odborný garant: Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., Asociace alternativních zdrojů energie Program: 10.00 – 10.20: Úvodní slovo (ředitel ČEA Praha) 10.20 – 10.40: Výstavba, obnova a provoz malých vodních elektráren – L. Šamánek, TS Hydro s. r. o. 10.40 – 11.05: Tepelná čerpadla – Ing. J. Slováček, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel 11.05 – 11.25: Systém foto-voltaické články – palivový článek – Ing. R. Kotouček, ASTRIS s. r. o. 11.25 – 11.45: Obnovitelné zdroje v dopravě – Ing. V. Kroupa, Profis. s. r. o. 11.45 – 12.15: Použití elektrické energie z malých vodních elektráren k nabíjení elektrických vozidel a provozu tepelných čerpadel – Doc. RNDr. M. Cenek, CSc., Ing. D. Foltýn, FEI VUT Brno 12.15 – 12.30: Praktické aplikace etanolu jako paliva pro městskou dopravu – M. Bašta, Scania Czech Republic 12.30 – 13.00: Diskuse k předneseným tématům 10.00 – 11.20 hod: KOLOKVIUM ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH EXPERTŮ ČR NA TEMA: Veletrhy – vystavovatelé – odborná veřejnost Místo konání: pódium – pavilon A1 Odborný garant: Ing. O.Šamal, AČE ČR Program: 10.00 – 10.20: 10 let veletrhu ENVIBRNO – co bylo, je a bude v Brně v porovnání se světem – výstavnictví v oblasti životního prostředí – Ing. Karel Torn, CSc., BVV 10.20 – 10.40: Úloha AČE při zajišťování úlohy veletrhu tak, aby veletrh splňoval to, co vystavovatelé od veletrhu očekávají – Prof.Ing. Jiří Wanner, předseda AČE ČR 10.40 – 11.00: SOVAK – spolupráce asociací, sdružení a organizátorů výstav a veletrhů v daném oboru tak, aby vše bylo přínosem pro vystavovatele i odbornou veřejnost – zástupce SOVAK 11.00 – 11.20: Zkušenosti ATV/DVWK ze spolupráce s organizátory veletrhů v Německu (IFAT, ENTSORGA atd.) – Rüdiger Heidebrecht, ATV/DVWK 11.30 – 13.10: Presentace firem působících v ČR Místo konání: areál BVV a. s. , pavilon A1 – pódium Odborný garant: Ing. O. Šamal, AČE ČR, Ing. H. Potůčková, ČNOK Zástupci českých a německých firem 14.00 – 16.00 hod: Možnosti Česko-německé spolupráce Místo konání: pódium – pavilon A1 Odborný garant: Ing. O. Šamal, AČE ČR, Ing. H. Potůčková, ČNOK Program: 14.00 – 14.30: Česko-německá spolupráce při ochraně vod – Ing. Jaroslav Kinkor, ředitel odboru ochrany vod, MŽP 14.30 – 14.50: .Úloha VÚV TGM v mezinárodních projektech – Ing. Lubomír Petružela, CSc., ředitel VÚV TGM 14.50 – 15.10: Konkrétní problémy – Ing. Jan Vaněk, Magistrát města Ostravy 15.10 – 15.30: Konkrétní problémy Ústecko-Orlicka – Ing. Vojtěch Zábojník, vedoucí referátu ŽP OÚ Ústí nad Orlicí 15.30 – 15.50: Sanace a čištění podzemních vod – Carsten Mangold, Aqua-Air Adsorbens 15.50 – 16.00: Diskuse čtvrtek 1. listopadu 2001 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KONCEPCE V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Blok II. 10.00 – 12.00 hod: STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KONCEPCE V OCHRANĚ OVZDUŠÍ Místo konání: výšková budova BVV, sál 300 Odborný garant: RNDr. Z. Suchánek, DHV ČR Úvodní blok 10.00 – 10.05: Uvítání účastníků, Ing. Vladislav Bízek, CSc., generální ředitel DHV ČR 10.05 – 10.15: Vystoupení – Ing. Eva Rychlíková, ředitelka odboru ochrany ovzduší MŽP 10.15 – 10.25: Vystoupení – Ing. Tamara Spilková, ČEZ Přednášky 10.25 – 10.50: Projekt Phare „Implementation and investment strategies for EC Air Directives“ – Ing. Vladislav Bízek, CSc., DHV ČR 10.50 – 11.15: Strategie dalšího rozvoje SAKO Brno při implementaci směrnic EU - RNDr. Jana Suzová, SAKO Spalovna a komunální odpady, a. s., Brno 11.15 – 11.30: Projekt Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší hl. města Prahy – Ing. V. Píša, ATEM 11.30 – 11.50: Diskuse k předneseným tématům 11.50 – 12.00: Shrnutí diskuse a závěr – Ing. Vladislav Bízek, CSc. 10.00 – 12.00 hod: ODPADOVÉ DNY Místo konání: Kongresové centrum Brno Odborný garant: Mgr. Hana Hradecká, EKO-KOM Praha Program: 10.00 – 12.00: Práce v pracovních skupinách 13.00 – 17.00: Panelová diskuse 10.00 – 12.00 hod. Biopaliva – Je využití biopaliv v dopravě ekonomicky výhodné? Zkušenosti v EU a praxe v ČR Místo konání: areál BVV a. s., pavilon A1 – pódium Odborný garant: Ing. Radan Panáček, Technologické centrum Akademie věd ČR (připraveno ve spolupráci s OPET ČR) 13.00 – 14.00 hod. Prezentace firem působících v ČR Místo konání: areál BVV a. s. , pavilon A1 – pódium Odborný garant: Ing. Oldřich Šamal, AČE ČR 14.00 – 16. 30: Jak využít finančních prostředků ze zahraničí na financování projektů v ČR? Konkrétní příklady realizace Místo konání: pódium – pavilon A1 Odborný garant: Ing. O. Šamal, AČE ČR, Ing. H. Potůčková, ČNOK Program: 14.00 – 14.30: Postavení Krajského úřadu v Brně v řešení problematiky vodního hospodářství – Antonín Kment, náměstek hejtmana KÚ Jihomoravského kraje 14.30 – 15.00: Zdroje EU pro rozvoj výstavby vodovodů a kanalizací – RNDr. Miroslav Vykydal, ředitel Vodárenské a. s. 15.00 – 15.20: Možnosti financování přeshraničních projektů na ochranu životního prostředí a klimatu, které Deutsche Ausgleichsbank nabizí – Birgit Krümpelbeck, Deutsche Ausgleichsbank 15.20 – 15.40: Zkušenosti s přeshraničními projekty realizovanými ve spolupráci s BMU – Ing. Martin Votava, SVS (Severočeská vodárenská společnost) 15.40 – 16.00: Konkrétní příklad realizace, firma PURAC 16.00 – 16.30: Řešení mechanického předčištění a kalového hospodářství pomocí technologických zařízení firmy HUBER – Zdeněk Hladík, HUBER Technology pátek 2. listopadu 2001 10.00 – 12.00 Výstavba, rekonstrukce, monitoring u kanalizací – situace v ČR a zkušenosti z Německa Místo konání: pódium – pavilon A1 Odborný garant: Ing. O. Šamal, AČE ČR, Ing. H. Potůčková, ČNOK Program: 10.00 – 10.30: Sedimenty a provoz stokové sítě – Ing. Jaroslav Pollert, DrSc, ČVUT Praha 10.30 – 10.50: Stoková síť a její dopad na ekologii města – Prof. Dietrich Stein, UNI Bochum 10.50 – 11.10: Návrh a provoz dešťových nádrží v urbanizovaných územích Německa – Hans-Joachim Purde 11.10 – 11.30: Doprava odpadních vod a její vliv na čistírnu odpadních vod – Ing. Dr. Petr Prax, VUT Brno 11.30 – 12.00: Diskuse 12.00 – 14.30 Prezentace firem působících v ČR Místo konání: pódium – pavilon A1 Odborný garant: Ing. O. Šamal, AČE ČR, Ing. H. Potůčková, ČNOK 10.00 – 12.00 hod. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA: Systémy odpadového hospodářství ve Spolkové republice Německo Místo konání: aula Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně Odborný garant: Doc. Ing. Jan Mareček, CSc., AF MZLU Brno Zástupce Spolkového ministerstva životního prostředí: Prof. Jahnke, Umweltbudesamt Berlin Zástupci německých universit: Prof. Gätz, Univ. Giessen, Prof. Wiemer, Univ. Kassel, Prof. Spiellmann, Univ. Rostock, Dr. Morscheck, Univ. Rostok KONTAKTY PRO KOMPLETNÍ INFORMACE O ODBORNÉM DOPROVODNÉM PROGRAMU ENVIBRNO 2001: Internet: www.skladka.cz, http://www.env.cebin.cz, www.bvv.cz Prof.RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., předseda výstavního výboru ENVIBRNO, tel.: 05/41 51 23 21, mobil: 0603/217052, e-mail: hrebicek@fi.muni.cz INFORMACE PRO MEZINÁRODNÍ KONFERENCI STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KONCEPCE V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: DHV CR, s. r. o., RNDr. Zdeněk Suchánek, tel.: 02/67 09 23 72, Fax: 02/67 09 23 60, e-mail: zdenek.suchanek@dhv.cz Kongresové centrum Brno, a. s., Ing. Stanislav Novák, tel.: 05/41 15 86 01, fax: 05/43 21 12 21, e-mail: snovak@bvv.cz INFORMACE PRO PROGRAM NA PÓDIU V PAVILONĚ A1: Asociace čistírenských expertů ČR, Ing. Oldřich Šamal, tel.: 05/43 25 49 49, fax: 05/43 25 49 48, e-mail: samal@evh.cz INFORMACE PRO PROGRAM SEMINÁŘE ASOCIACE ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE: INOVAČNÍ TECHNOLOGIE V ÚSPORÁCH ENERGIE – KOMBINOVANÉ SYSTÉMY: ECO-Management, s. r. o., Ing. František Piliár, tel.: 05/43 21 25 50, fax: 05/43 24 54 12, e-mail: ecomanag@mbox.vol.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí