zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh vyhlášky MŽP o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

12.11.2001
Příroda
Návrh vyhlášky MŽP o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
PØEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Ze zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a ze zákona è. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park Èeské Švýcarsko a mìní se zákon è. 114/1992 Sb., vyplývá požadavek rozèlenit území národních parkù do zón ochrany pøírody podle kritéria pøírodních hodnot v daném území. Od toho se pak odvíjejí možnosti hospodáøského využívání národního parku v rámci stanoveném zákonem. Odbor legislativní ve spolupráci s odborem ochrany pøírody vypracoval návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany pøírody v Národním parku Èeské Švýcarsko. Navrhuje se rozèlenit národní park do tøí zón s odstupòovaným režimem ochrany, a tedy i rozdílnou možností hospodáøského využívání. Území Národního parku Èeské Švýcarsko je pomìrnì málo osídleno a tomu odpovídá i jeho rozèlenìní do zón. Navržená zonace byla projednána s dotèenými obcemi, jak ukládá § 17 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb., ve znìní zákona è. 161/1999 Sb., pøièemž bylo dosaženo dohody. Z provedené zónace pak bude vycházet plán péèe, jenž má sloužit k diferencované a koncepèní péèi o jednotlivé èásti území národního parku (§ 18 zákona è. 114/1992 Sb.). II. Návrh VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostøedí ze dne o vymezení zón ochrany pøírody Národního parku Èeské Švýcarsko Ministerstvo životního prostøedí stanoví podle § 17 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní zákona è. 161/1999 Sb. (dále jen ”zákon”): § 1 Pøedmìt úpravy Tato vyhláška stanoví zóny ochrany pøírody (dále jen ”zóny”) na území Národního parku Èeské Švýcarsko1). § 2 Vymezení zón (1) Území Národního parku Èeské Švýcarsko se èlení na I. zónu, II. zónu a III. zónu. (2) Mapové podklady v mìøítku 1 : 10 000, na kterých jsou zakresleny zóny, jsou uloženy na Správì Národního parku Èeské Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípì a v ústøedním seznamu ochrany pøírody (§ 42 odst. 1 zákona). Mapy v mìøítku 1 : 25 000 s vyznaèením zón jsou uloženy na Ministerstvu životního prostøedí v Praze a na obecních úøadech obcí, jejichž území zasahuje do Národního parku Èeské Švýcarsko (Obecní úøad Høensko, Obecní úøad Janov, Obecní úøad Rùžová, Obecní úøad Srbská Kamenice, Obecní úøad Jetøichovice, Obecní úøad Chøibská, Obecní úøad Doubice, Mìstský úøad Krásná Lípa, Obecní úøad Staré Køeèany). (3) Grafické znázornìní stanovených zón v Národním parku Èeské Švýcarsko je pøílohou této vyhlášky. § 3 Úèinnost Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem vyhlášení. ______________________ 1) Zákon è. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park Èeské Švýcarsko, a mìní se zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù III. ODÙVODNÌNÍ I. Obecná èást Pøedmìtem návrhu vyhlášky je vymezení zón ochrany pøírody (dále jen ”zóny”) tak, jak to stanoví ustanovení § 17 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní novelizovaném zákonem è. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park Èeské Švýcarsko, a mìní se zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zóny ochrany pøírody budou zaneseny do map, které jsou pøístupné veøejnosti na místech uvedených v návrhu vyhlášky. Grafické znázornìní zón je též pøílohou navrhované vyhlášky. Právní režim zón ochrany pøírody v národním parku obecnì je dán zákonem è. 114/1992 Sb. takto: - ustanovení § 17 odst. 1 cit. zákona stanoví, že v národním parku jsou metody a zpùsoby ochrany národních parkù odstupòovány na základì èlenìní území národních parkù zpravidla do tøí zón ochrany pøírody vymezených s ohledem na pøírodní hodnoty. Nejpøísnìjší režim ochrany se stanoví pro první zónu. - ustanovení § 16 cit. zákona stanoví základní ochranné podmínky národních parkù a stanoví zákazy na území první zóny. Tuto úpravu v Národním parku Èeské Švýcarsko pak dále doplòuje zákon è. 161/1999 Sb.: - ustanovení § 3 cit. zákona stanoví bližší ochranné podmínky Národního parku Èeské Švýcarsko a stanoví zákazy pro první a druhou zónu. Národní park Èeské Švýcarsko dosud nemá vymezeny zóny, a proto navrhovaná právní úprava pro výše uvedené právní dùsledky spojené se zonací je nutná. Rozloha Národního parku Èeské Švýcarsko je 7 925 ha. Návrh zonace diferencuje území podle pøírodních hodnot a na základì odpovídajícího režimu ochrany jednotlivých zón. Územní rozèlenìní zón vychází z tìchto kritérií: - reprezentativnost z hlediska geologického a geomorfologického a z hlediska biologické rozmanitosti (biodiverzity), - stupeò pøirozenosti lesních porostù, - návaznost na zonaci Národního parku Sächsische Schweiz, - usmìrnìní trendu vývoje využívání krajiny tak, aby nevedlo ke znièení hodnot, pro které byl národní park vyhlášen, napø. zklidnìní nejhodnotnìjších èástí národního parku. Na základì této diferenciace je navrženo rozdìlení území národního parku do tøí zón, z nichž nejvyšší stupeò ochrany pøírody pøedstavuje I. zóna, nejnižší pak III. zóna. Ustanovení § 17 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, které zmocòuje Ministerstvo životního prostøedí k vydání vyhlášky o stanovení zón, stanoví povinnost projednat návrh s dotèenými obcemi. Návrh vymezení zón byl dne 30. 5. 2000, v souladu s § 20 cit. zákona, projednán a odsouhlasen Radou NP Èeské Švýcarsko, ve které jsou zastoupeny dotèené obce, okresní úøad, MŽP, Lesy ÈR, s. p. a další subjekty. Návrh této vyhlášky byl projednán s dotèenými obcemi (v souladu s § 17 odst. 2 v platném znìní). Soulad navrhované vyhlášky s èeským právním øádem a pøedpisy ES Návrh je v souladu s ústavním poøádkem ÈR, se zákony i se zákonným zmocnìním stanoveným v § 17 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb., ve znìní zákona è. 161/1999 Sb. Návrh vyhlášky není v rozporu s právem ES, nebo? pøedmìtnou problematiku právo ES neupravuje. Úèel vyhlášky je v souladu s požadavky na ochranu pøírody v Evropské unii. Dopad na státní rozpoèet Vyhláška nebude mít žádný dopad na státní rozpoèet. 2) Zvláštní èást K § 1 Pøedmìtem právní úpravy je stanovení zón v souladu s požadavkem zákona (§ 17 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb., ve znìní zákona è. 161/1999 Sb.). K § 2 odst. l Podle stavu a významu jednotlivých èástí z hlediska ochrany pøírody a s pøihlédnutím k jiným veøejným zájmùm se stanovují tøi zóny. Èlenìní zón na zónu I až zónu III pøedstavuje odstupòovanou ochranu pøírody na území jednotlivých zón. Odùvodnìní tohoto ustanovení je tøeba pojímat v kontextu s vymezením jednotlivých zón národního parku v mapách. I. zóna pøedstavuje lesní porosty, které lze oznaèit za pøírodní èi za pøírodì blízké (biotopy druhovì a strukturálnì blízké pøírodním). Rovnìž jsou zde zahrnuty ekosystémy s vysokou biologickou a geologicko-geomorfologickou rozmanitostí. Na naprosté vìtšinì rozlohy I. zóny bude preferován pøirozený vývoj lesních spoleèenstev, i v I. zónì bude však nutno provádìt lokální lesnické zásahy, napø. za úèelem odstranìní jednotlivých exempláøù invazních druhù. I. zóna se skládá ze sedmi segmentù: 1. Pravèická brána – Kozí dùl, 2. Soutìsky Kamenice, 3. Køinice – Rùžová zahrada – Dravèí stìny, 4. Rùžák, 5. Mlýny – Vìtrovec, 6. Babylon – Golištì, 7. Bílý potok. I. zóna zahrnuje tato v souèasné dobì existující maloplošná zvláštì chránìná území: Národní pøírodní rezervace Rùžák, Národní pøírodní památka Pravèická brána a dvì pøírodní rezervace Ponova louka, Babylon. Právní režim této zóny je vymezen v § 16 odst. 1 a 2 zákona è. 114/1992 Sb. a v § 3 odst. 1, 2 a 3 zákona è. 161/1992 Sb. Toto odráží výše deklarovaný zájem na ochranì ekosystémù a v nich probíhajících pøirozených procesù v této nejcennìjší èásti NP. I. zóna pøedstavuje 21 % plochy Národního parku Èeské Švýcarsko. II. zóna zahrnuje veškeré lesní porosty na území Národního parku Èeské Švýcarsko vyjma tìch, které jsou zaøazeny do I. zóny. Z velké èásti jde o porosty v minulosti lesnicky obhospodaøované (v rùzné intenzitì), které budou vyžadovat cílené lesnické zásahy za úèelem dosažení pøirozené druhové skladby a struktury. Nezanedbatelnou èást II. zóny však tvoøí i pøírodì blízké porosty, ve kterých bude preferován pøirozený vývoj tìchto ekosystémù (napø. porosty kvìtnatých buèin na èedièových vyvøelinách obklopené smrkovými monokulturami na pískovcích). Z existujících maloplošných zvláštì chránìných území zahrnuje II. zóna pouze Pøírodní památku Nad Dolským mlýnem. II. zóna zahrnuje rovnìž ojedinìlá lidská sídla vèetnì okolních zemìdìlských pozemkù, jako je napø. restaurace Sokolí hnízdo pod Pravèickou bránou, chaty Na Tokáni èi samota Na Potoce a hájovna Saula. S výjimkou ustanovení § 3 odst. 2 zákona è. 161/1999 Sb., který zakazuje volné pobíhání domácích zvíøat na území I. a II. zóny Národního parku Èeské Švýcarsko, neexistují žádná další zákonná omezení, která by se vztahovala výluènì na II. zónu národního parku. Právní režim této zóny se tedy jinak neliší od režimu platného v celém národním parku (§ 16 odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb. a § 3 zákona è. 161/1999 Sb.). II. zóna Národního parku Èeské Švýcarsko pøedstavuje nejrozsáhlejší zónu národního parku – pokrývá 78 % rozlohy Národního parku Èeské Švýcarsko. III. zóna pøedstavuje taková území Národního parku Èeské Švýcarsko, která zùstanou trvale ovlivòována lidskou èinností. Z tohoto dùvodu zahrnuje III. zóna pouze èásti národního parku, tvoøené zastavìným územím obce a zemìdìlskou pùdou; nezahrnuje tedy žádné lesní porosty. Jedná se pouze o dvì enklávy v národním parku. Vìtší z nich zaujímá vesnice Mezná (místní èást obce Høensko) spolu s místní èástí Mezní Louka. Menší segment III. zóny tvoøí Hotel Zámeèek u Vysoké Lípy s okolními objekty a zemìdìlskými pozemky. Ve III. zónì nejsou žádná zvláštní omezení s výjimkou zákazù stanovených pro celý národní park v § 16 odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb. a v § 3 odst. 1 zákona è. 161/1999 Sb. III. zóna je nejmenší zónou národního parku - pokrývá 1 % území Národního parku Èeské Švýcarsko. odst. 2 Jelikož území jednotlivých zón podléhá zvláštnímu právnímu režimu, je nutné nejen vymezení, ale i zpøístupnìní podkladù, z nichž je vymezení patrno. Mapy v mìøítku 1 : 10 000 se zakreslenou zonací jsou uloženy na Správì Národního parku Èeské Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípì a v ústøedním seznamu ochrany pøírody a v ústøedním seznamu ochrany pøírody. Odvozené mapy v mìøítku 1 : 25 000 jsou uloženy na Ministerstvu životního prostøedí a na obecních úøadech, jejichž území zasahuje do Národního parku Èeské Švýcarsko. odst. 3 Grafické znázornìní zón v národním parku ukazuje orientaènì, jak jsou jednotlivé zóny situovány. Podrobnìjší mapy jsou na místech vymezených v odstavci 2. K § 3 Úèinnost vyhlášky se navrhuje dnem vyhlášení.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí