zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konečné rozhodnutí ministra životního prostředí o provozování lyžařských vleků v NPR Praděd

18.11.2001
Příroda
Konečné rozhodnutí ministra životního prostředí o provozování lyžařských vleků v NPR Praděd
Ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart podepsal konečné rozhodnutí ve věci odvolacího řízení na provoz několika lyžařských vleků (dále jen LV) v lokalitě Národní přírodní rezervace (dále jen NPR) Praděd. Jedná se o následující rozhodnutí : provozování lyžařského vleku typu Tatrapoma H 80 v lokalitě “Velký Václavák”, provozování lyžařského vleku typu Metasport BL 2”A” v lokalitě k.ú. Malá Morávka, provozování lyžařského vleku typu Tatrapoma H 130 “C”, provozování lyžařského vleku typu Tatrapoma H 80 “B”. Rozhodnutí, jimiž povolení výjimky ministr potvrzuje, činí s vědomím své odpovědnosti za stav ochrany přírody a krajiny v předmětné lokalitě náležející do NPR Praděd. Intenzitu a převahu jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody mu přísluší poměřovat také následky, které by vyplynuly z nepovolení výjimky. Okamžitá úplná likvidace sjezdového lyžování v prostoru kolem chaty Ovčárna na Pradědu by vyvolala nežádoucí tlak na otevření nových lyžařských areálů v místech, která dosud nebyla těmito vlivy dotčena. Jedná se především o areál Vidly, kde by došlo k značným nevratným škodám na autochtonních porostech horských poloh Jeseníků. Přírodní hodnoty této oblasti jsou sice botanicky jiného druhu než ty, které jsou chráněny ve vrcholové části Pradědu, ale nejsou o nic menší, a jejich devastace by byla nepochybně obrovskou ztrátou. Ministr životního prostředí má proto důvodně za to, že dále uvedená povolení LV představují východisko pro řešení složité situace v předmětném zvláště chráněném území. Pan Josef Figura jako vlastník a provozovatel lyžařského vleku typu Tatrapoma H 80 v lokalitě “Velký Václavák” požádal o výjimku pro další provoz tohoto lyžařského vleku, neboť platnost předchozí výjimky končila dne 31. května 2001. Rozhodnutím ministerstva byla na základě uvedené žádosti povolena výjimka podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených v § 29 písm. d) a h) a výjimka ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, které jsou uvedeny v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, pro další provoz lyžařských vleků na pozemcích, které jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd v I. zóně Chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) Jeseníky. Výjimka byla povolena za podmínek uvedených ve výroku, které mají zajistit, že provozem lyžařských vleků nebude docházet k poškozování zvláště chráněného území NPR Praděd. Jde o tyto podmínky: 1. Provoz LV se bude řídit provozně manipulačním řádem, jehož aktualizovaná podoba bude před zahájením provozu LV zaslána na vědomí ministerstvu a Správě Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 2. LV smí být provozován pouze v období mezi 15. listopadem a 30. dubnem. Zahájení a ukončení provozu LV v uvedeném období, popř. jeho dočasné přerušení, operativně stanoví Správa CHKOJ na základě posouzení stavu sněhové pokrývky (nejméně 80 cm po celé ploše) na plochách vymezených pro lyžování. 3. Totéž opatření o zahájení či ukončení provozu na základě aktuálního stavu sněhové pokrývky se vztahuje i na vjezdy sněžných mechanismů k úpravě sjezdové tratě LV. 4. Instalace pevných bariér, informačních zařízení apod. bude prováděna až při dostatečné sněhové pokrývce znemožňující poškození vegetace a půdního povrchu. 5. Dolní stanice LV smí být využívána jen k provozním účelům po dobu lyžařské sezóny a k uskladňování pomocného zařízení LV mimo sezónu. 6. Přenosná horní obslužná stanice LV bude instalována až při dostatečné sněhové pokrývce, a to v prostoru horního vratného sloupu LV. 7. Při provozu, běžné údržbě technologie i opravách LV nesmí docházet k poškození dochovaného přírodního prostředí NPR Praděd. K mazání LV budou používány biodegradovatelné oleje. 8. Předsezónní údržba LV bude každoročně prováděna až po 15. září. 9. Posezónní úklid prostoru LV, sjezdové tratě a přilehlého okolí bude prováděn ihned po odtávání sněhu a ukončen nejpozději do konce května, kdy provozovatel LV přizve Správu CHKO Jeseníky k terénnímu posouzení stavu vymezeného prostoru, jehož výsledky budou uvedeny do protokolu. Zvýšená pozornost bude věnována protierozní ochraně užívaných ploch. Případné nedostatky budou důvodem pro stanovení nápravných opatření nebo pro zahájení sankčního řízení, popř. zrušení platnosti této výjimky. 10. V období po ukončení posezónního úklidu až do doby předsezónní údržby LV, tj. v měsících červnu až srpnu, je do prostoru LV vstup zakázán. 11. Chemická úprava sněhu není povolena. To se týká i osvětlení sjezdovky a vysílání reprodukované hudby. 12. K úpravě sjezdové tratě je možno používat jen sněžné mechanismy s platným osvědčením o jejich technické způsobilosti. 13. Během lyžařské sezóny bude stále udržováno vytyčení sjezdové tratě, aby byla maximálním způsobem omezena možnost vyjíždění lyžařů mimo ni na území NPR Praděd. 14. Provozovatel LV zajistí po dobu provozu LV pro jeho uživatele - možnost přechodného uložení baťohů a dalších zavazadel, aby nedocházelo k jejich zavěšování na stromy, - informační panel o poskytovaných službách při LV, který bude obsahovat schéma sjezdové tratě a informace o zákazech v daném prostoru NPR Praděd, - přenosné nádoby na odpadky v místech největšího soustředění lyžařů u dolní stanice LV a jejich pravidelné vyprazdňování. 15. Tato výjimka platí při dodržování stanovených podmínek do 30. dubna 2005. O rozkladech Josefa Figury, obce Malá Morávka a Lesů České republiky, s. p., proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. 9. 2001 ministr na základě návrhu zvláštní (rozkladové) komise rozhodl t a k t o : Výjimka podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených v § 29 písm. d) a h) citovaného zákona a výjimka ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí stanovených v § 26 odst. 1 písm. c) tohoto zákona vyžádaná pro další provoz lyžařského vleku typu Metasport BL 2 v lokalitě ”A” v k. ú. Malá Morávka v Národní přírodní rezervaci Praděd v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Jeseníky se povoluje za těchto zpřísněných podmínek : 1. Vratná stanice (poslední sloup) bude umístěna na úroveň současného předposledního sloupu a výstup se stanoví 50 m pod úroveň současného předposledního sloupu. Současná vratná stanice, včetně její základové patky a kotevního zařízení, budou z území NPR odstraněny a dotčené plochy budou asanovány podle projektu, který bude předložen správě CHKO Jeseníky ke schválení. 2. Přenosná horní obslužná stanice LV bude instalována až při dostatečné sněhové pokrývce, a to v prostoru horní vratné stanice LV. 3. Provoz LV se bude řídit provozně manipulačním řádem, jehož aktualizovaná podoba bude před zahájením provozu LV zaslána na vědomí MŽP a Správě CHKOJ. 4. Při provozu, běžné údržbě technologie a opravách LV nesmí docházet k poškození dochovaného přírodního prostředí NPR Praděd. K mazání LV budou používány biodegradovatelné oleje. 5. LV smí být provozován pouze v období mezi 20. listopadem a 20. dubnem. Zahájení a ukončení provozu LV v uvedeném období, popř. jeho dočasné přerušení, operativně stanoví Správa CHKOJ na základě posouzení stavu sněhové pokrývky na plochách vymezených pro lyžování. 6. Totéž opatření o zahájení či ukončení provozu na základě aktuálního stavu sněhové pokrývky se vztahuje i na vjezdy sněžných mechanismů používaných k úpravě sjezdových tratí LV (1 m u kontrolních bodů č. 1,2 a 80 cm u kontrolního bodu č. 3). 7. Sjezdová trať LV bude vymezena nepřekonatelnými bariérami (kovové nebo dřevěné rozebíratelné zábrany, textilní sítě apod.) vyčnívajícími alespoň 1,2 m nad terénem, které zabrání lyžařům opouštět vymezený prostor LV. 8. Dolní stanice LV smí být využívána jen k provozním účelům po dobu lyžařské sezóny a k uskladňování pomocného zařízení LV mimo sezónu. 9. Instalace pevných bariér, informačních zařízení apod. bude prováděna až při dostatečné sněhové pokrývce znemožňující poškození vegetace a půdního povrchu. 10. V prostoru sjezdové tratě LV bude zřízeno 5 referenčních ploch, na nichž bude prováděno sledování vlivu sjezdového lyžování pro další objektivní hodnocení stavu LV. Šestá referenční plocha bude zřízena jako srovnávací mimo trasu LV. Velikost každé z ploch bude cca 100 m2. 11. Předsezónní údržba LV bude každoročně prováděna až po 15. září. 12. Posezónní úklid prostoru LV, sjezdové tratě a přilehlého okolí bude prováděn ihned po odtávání sněhu a ukončen nejpozději do konce května, kdy provozovatel LV přizve Správu CHKOJ k terénnímu posouzení stavu vymezeného prostoru, jehož výsledky budou uvedeny do protokolu. Zvýšená pozornost bude věnována protierozní ochraně užívaných ploch. Případné nedostatky budou důvodem pro stanovení nápravných opatření nebo pro zahájení sankčního řízení, popř. zrušení platnosti této výjimky. 13. V období po ukončení posezónního úklidu až do doby předsezónní údržby LV je do prostoru LV i sjezdovky vstup zakázán. 14. Chemická úprava sněhu není povolena. To se týká i osvětlení sjezdovky, vysílání reprodukované hudby a nočního lyžování. 15. K úpravě sjezdové tratě je možno používat jen sněžné mechanismy s platným osvědčením o jejich technické způsobilosti. 16. Sjezdové tratě LV lze využívat jen k rekreačnímu lyžování. 17. Provozovatel LV zajistí po dobu provozu LV pro jeho uživatele: - možnost přechodného uložení baťohů a dalších zavazadel, aby nedocházelo k jejich zavěšování na stromy, - informační panel o poskytovaných službách v místě nástupu na LV, který bude obsahovat schéma sjezdové tratě a informace o zákazech v daném prostoru NPR Praděd, především o zákazu vstupu k Petrovým kamenům, - přenosné nádoby na odpadky v místech největšího soustředění lyžařů u dolní stanice LV a jejich pravidelné vyprazdňování. 18. Tato výjimka platí při dodržování stanovených podmínek do 30. dubna 2005. Obec Karlova Studánka jako vlastník a provozovatel lyžařského vleku typu Tatrapoma H 80 v lokalitě “B” v k. ú. Malá Morávka požádala o novou výjimku pro další provoz tohoto LV, neboť platnost předchozí výjimky skončila dne 31. května 2001. Rozhodnutím ministerstva byla na základě uvedené žádosti udělena výjimka podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených v § 29 písm. d) a h) a výjimka ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, které jsou uvedeny v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, pro další provoz LV na pozemcích, které jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Hlavním důvodem pro udělení výjimky byla skutečnost, že provozem LV nedošlo k žádným závažným poškozením nevratného charakteru. Z důvodu kvalitnější ochrany nejcitlivějších vegetačních formací této části NPR Praděd, kterými jsou společenstva vyfoukávaných alpinských trávníků v okolí Petrových kamenů, byla délka trasy LV rozhodnutím ministerstva oproti předchozímu období zkrácena. Žádosti o výjimku tak bylo vyhověno za podmínek, které mají zajistit, že dalším provozem LV nebude docházet k poškozování zvláště chráněného území NPR Praděd : Podmínky jsou obdobné jako u předchozích lyžařských vleků, kromě bodů : 1. Trasa LV bude zkrácena takto: vratná stanice bude přemístěna na úroveň šestého podpěrného sloupu. Sedmý podpěrný sloup, včetně jeho základové patky, a původní vratná stanice se základovými patkami a kotevním zařízením budou v území NPR Praděd odstraněny a dotčené plochy budou asanovány. 6. Úprava tratí mechanismy bude povolována při vrstvě sněhu dosahující nejméně 80 cm u měrných bodů č. 1 a 2 a nejméně 60 cm u bodu č. 3. 10. V prostoru sjezdových tratí LV budou zřízeny 4 referenční plochy, na nichž budou prováděna sledování vlivu sjezdového lyžování pro další objektivní hodnocení stavu LV. Pátá referenční plocha bude zřízena jako srovnávací mimo trasu LV a jeho sjezdovek. Pan Josef Figura požádal, jako vlastník a provozovatel lyžařského vleku typu Tatrapoma H 130 v lokalitě “C” v k. ú. Malá Morávka, o novou výjimku pro další provoz tohoto LV, neboť platnost předchozí výjimky skončila dne 31.5.2001. Rozhodnutím ministerstva nebyla na základě uvedené žádosti výjimka podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací stanovených v § 29 písm. d) a h) a výjimka ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, které jsou uvedeny v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, pro další provoz LV na pozemcích, které jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, udělena. Ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí zejména uvedlo, že hlavním důvodem pro neudělení výjimky je vážné narušení území NPR Praděd, které prokazatelně vzniklo mechanickým poškozováním v souvislosti s využíváním sjezdovek. LV patří mezi velké vleky v oblasti Ovčárny. Je jedním ze čtyř vleků umístěných na stráni mezi chatou Ovčárna a Petrovými kameny. Jeho sjezdovka “turistická” již zasahuje do řídkých lesních porostů na okraji tohoto areálu. Nejzávažnější poškození jedinečných ekosystémů této části NPR Praděd se nacházejí v dolní polovině obou sjezdovek, kde především pojezdem sněžných mechanismů používaných k jejich úpravě došlo ke značnému poškození bylinných i keříčkovitých společenstev i půdního povrchu a k následným projevům eroze. K tomuto poškození došlo v době platnosti předchozí výjimky. Žadatel v důsledku tohoto poškození na žádost orgánu ochrany přírody instaloval polynetovou síť s kládami, které měly rolbám zabránit v novém stržení vegetačního krytu. Sukcese na poškozených plochách je však velmi obtížná a pomalá a klády, kterými jsou sítě chráněny a upevněny, vykazují na mnoha místech další poškození. Aktuální situace v oblasti LV v CHKO Jeseníky Správa CHKO Jeseníky povolila od roku 1996 výstavbu 16 nových vleků o celkové délce 5.420 m a o kapacitě 6.000 osob/hod. Jedná se o vleky v obcích Malá Morávka, Ludvíkov pod Pradědem (okres Bruntál), Bělá pod Pradědem, Ostružná (okres Jeseník), Sobotín, Loučná nad Desnou, Oskava (okres Šumperk). Jedná se většinou o lyžařské vleky délky 200 – 400 m, nejdelší vlek má délku 1.000 m. V současné době vydala Správa CHKO Jeseníky souhlas s výstavbou dalších 4 lyžařských vleků či lanovek o celkové délce 1.875 m a kapacitě 3.950 osob/hod., a to v obcích Karlova Studánka, Ludvíkov pod Pradědem (okres Bruntál) a Ostružná, Filipovice (okres Jeseník). Probíhají jednání o možném zařazení dalších lyžařských vleků do připravovaných územních plánů obcí, a to v obcích Malá Morávka (okres Bruntál), Bělá pod Pradědem (okres Jeseník) a Loučná nad Desnou (okres Šumperk). U poslední jmenované obce se jedná o lyžařském středisku Přemyslov (na hranici CHKO Jeseníky) o celkové délce lyžařských tratí 1.720 m a kapacitě 3.250 osob/hod. Správa CHKO Jeseníky usiluje o hledání takových řešení, která umožní rozvoj cestovního ruchu v obcích i v oblasti sjezdového lyžování a zároveň významně nepoškodí přírodní hodnoty, kvůli kterým byla CHKO vyhlášena. Z tohoto důvodu Správa CHKO Jeseníky zaujímá jednoznačně negativní stanovisko ke snahám o vybudování tří lyžařských areálů v obci Bělá pod Pradědem, které by představovalo značný zásah do II. i I. zóny ochrany přírody (např. odlesnění 130 ha lesa) nebo snahám o vybudování lanovky a dalších sjezdových tratí a lyžařských vleků na území NPR Praděd, které by vedlo k destrukci národní přírodní rezervace. Zdroj: Tiskové zprávy MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí