zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kapalné odpady

15.11.2001
Odpady
Kapalné odpady
Definice kapalného (tekutého) odpadu v oblasti platné legislativy chybí. Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb. (dále zákon o odpadech) obsahuje pouze definici odpadu jako takového (§ 2 odst. 1). Pojem kapalný odpad se pouze vyskytuje ve vyhlášce MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (příloha č. 5, část A, písm. 1.). vyhlášce MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví seznamy odpadů ve znění vyhlášky č. 334/1999 Sb. (Katalog odpadů) - např. příloha č. 1, položka 020206. Sdělení ministerstva zahraničí pod č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice státu a jejich zneškodňování. Pojem tekutý odpad se vyskytuje ve vyhlášce MŽP č. 464/1990 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví - § 14 odst. 1 písm. a). vyhlášce MŽP č. 155/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří - § 8 odst. 1 písm. a). ve vyhlášce MŽP č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory - § 8 odst. 1 písm. a). ve vyhlášce MŽP č. 157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko - § 8 odst. 1 písm. a). Kapalina je tekutina charakterizovaná malou stlačitelností a tekuti-na je společný název pro kapalinu a plyn. Tekutiny jsou charakterizovány nulovým nebo slabým vnitřním třením. Ve vyhlášce MŽP č. 338/1997 Sb. se navíc vyskytuje i pojem kašo-vitý odpad (příloha č. 5 bod 1). Definici odpadu neobsahuje ani žádná norma dotýkající se oblasti odpadů (řada 83 …). Definice odpadu z ČSN 838001 Názvosloví odpadů obsahuje poznámku, že pojem věc zahrnuje různé látky, materiály, pro-dukty a pod. Kapalný (tekutý) odpad je tedy možné definovat jako odpad, který je charakterizován přítomností kapalné fáze a jako celek je málo stlačitelný s minimálním vnitřním třením. Kapalné odpady z hlediska právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí podléhají prioritně legislativě odpadového hospodářství, odvozené od zákona o odpadech. Je tedy především nutné charakterizovat, zda v daném případě jde o kapalný odpad kategorie ostatní nebo nebezpečný! Podle tohoto zásadního kriteria se potom odvodí následné a snad již mírné povinnosti jako případný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, souhlas ke zneškodnění (využití a úpravě odpadů), vedení evidence, shromažďování, souhlas k dovozu ap. Dále podléhají legislativě ochrany ovzduší, a to pro eventualitu spalování kapalných odpadů v příslušném zařízení. Zde je rozhodující vyhláška MŽP č. 117/ 1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší ve znění vyhlášky č. 97/2000 Sb. (dále vyhláška). Pokud spalujeme kapalný odpad jako odpad ve spalovně (hlavním cílem je zneškodnění tohoto odpadu), musí spalovací zařízení splnit přísné emisní limity pro předmětné škodliviny. legislativě ochrany vod Kapalné odpady jako takové jsou nesporně látkami škodlivými vodám a vztahuje se na ne v plné míře vyhláška MLVH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod. Při nakládání s nimi tedy nesmí dojít ani ke znečištění, ale ani k ohrožení kvality a zdravotní nezávadnosti vod. Ve smyslu části třetí zákona č. 352/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 SB., o chemických látkách a chemických přípravcích (dále chemický zákon) se na nakládání s chemickými látkami a přípravky nevztahuje zákon o odpadech č. 125/1997 Sb., v platném znění. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je definován v ustanovení § 2 odstavec 14) chemického zákona, není zahrnuto zneškodňování nepotřebných látek a přípravků. Při zneškodňování dále nepotřebných chemických látek a přípravků se tedy postupuje dle zákona o odpadech. Pro zajímavost uvádím, že některé látky, zařazené pod pojem kapalný odpad ze zemědělské výroby primární (Katalog odpadů -primární produkce - 02 01 00), jsou současně vedeny jako statková hnojiva podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd. Při nakládání s některými látkami (tedy i kapalnými), které jsou vedeny v Katalogu odpadů jako odpady, musíme jednak důsledně zkoumat naplnění ustanovení § 2 odst. 1 zákona o odpadech a dále přihlížet k obsahu dalších speciálních předpisů. Je možné shrnout, že při zneškodnění odpadu jako takového (včetně kapalných) se v zásadě řídíme vždy legislativou odpadového hospodářství. Závěr Pojem kapalný odpad není v současných právních předpisech definován. Je přitom jasné, že nelze “opravovat nebo vylepšovat” definici odpadu, která existuje v zákoně o odpadech. Tuto definici je třeba pouze rozšířit o výklad pojmu kapalný, což je zde naznačeno. Kapalné odpady podléhají stejným povinnostem z pohledu legislativy jako odpady ostatní. Zvýraznit je třeba ochranu vod, neboť únik kapalných odpadů do prostředí je velmi rizikový. JUDr. Ing. Emil Rudolf, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice, tel.049/612632, fax 049/617482, e-mail: ovss.hk@worldonline.cz Zdroj: Echomagazín
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí