zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhodnocení průzkumu veřejného mínění realizovaného v rámci zpracování Krajské koncepce plánu odpadového hospodářství na území kraje Vysočina

03.12.2001
Odpady
Vyhodnocení průzkumu veřejného mínění realizovaného v rámci zpracování Krajské koncepce plánu odpadového hospodářství na území kraje Vysočina
Průzkum veřejného mínění byl zajištěn ihned v první fázi zpracování výše uvedené Koncepce, neboť na jeho základě jsou určovány priority pro nakládání s odpady v kraji Vysočina, které vytyčí směr dalších prací na Koncepci. Pro průzkum veřejného mínění byl vypracován jednoduchý dotazník, který obsahoval 16 otázek. Prvních devět otázek se týkalo současného stavu, dalších sedm otázek směřovalo do budoucnosti. Dotazník byl rozeslán na všechny obce o počtu obyvatel větším než 200 a bylo rozesláno celkem 365 dotazníků. Odesilatel dotazníků, Regionální rozvojová agentura Vysočina, obdržel nazpět celkem 260 vyplněných dotazníků. Návratnost dotazníků tedy byla více než 71%, což je nad očekávání dobrý výsledek, který jen potvrzuje, že problematice odpadů je na úrovni obcí věnována vysoká pozornost. Pokud začneme posuzovat průměrnou výši ohodnocení jednotlivých otázek v pořadí od nejlépe k nejhůře hodnoceným, dospějeme k zajímavým závěrům. Vůbec nejvyšším počtem bodů je hodnocena komunikace mezi občany, obcí a svozovou firmou. Z toho vyplývá, že svozové firmy dobře zajišťují informovanost občanů, řídí se jejich potřebami a včas reagují na podněty a stížnosti. V pořadí druhým nejvyšším počtem bodů byla ohodnocena problematika svozu tuhého komunálního odpadu. To znamená, že vládne vysoká spokojenost s kvalitou svozových služeb, dodržováním termínů odvozů a čistotou kolem sběrových nádob. Nadprůměrně byly ohodnoceny následující okruhy: sběr objemného tuhého odpadu z domácností a nebezpečných odpadů, příspěvek legislativních změn ke spokojenosti, informovanost občanů a budoucí změny v legislativě. Okolo průměru se pohybuje hodnocení následujících okruhů: spokojenost s odvozem stavebního odpadu, spokojenost s tříděním odpadů a odvozem separovaných složek TKO, pohled občanů na stavbu skládky inertních materiálů nebo třídícího centra na území obce, rozšíření sortimentu nebezpečných odpadů a separovaných složek TKO a budoucí význam osvětových prevenčních programů. Špatné hodnocení obdržela současná úroveň využití prevence v oblasti odpadů a pohled občanů na stavbu zařízení pro zneškodňování odpadů na území jejich obce. Z toho vyplývá, že občané a obce chápou prevenci jako důležitý nástroj řízení v oblasti vzniku odpadů. Neochota občanů svolit ke stavbě zařízení na zneškodňování odpadů není nikterak překvapivá. Zcela nejhorší hodnocení získala otázka na zvýšení občanských poplatků za svoz komunálních odpadů. Z toho vyplývá, že občané nejsou připraveni přijmout vyšší poplatky ani za předpokladu vyšší kvality služeb svozu odpadů. Celá dotazníková akce budí velice příznivý dojem – za prvé vysokou návratností dotazníků od obcí - a za druhé tím, že celková průměrná hodnota odpovědi je 58 %, tedy „spíše ano než ne“. Legenda ke grafickému vyhodnocení V grafickém vyhodnocení pomocí osmiosých paprskových grafů je u každé osy uvedeno číslo otázky. Hodnocení otázek může dosahovat hodnot od 0 do 4. Hodnocení 0 představuje zcela negativní odpověď, např.: „naprostá nespokojenost“, nebo „občané by nepřipustili“, atd. Naopak, hodnocení 4 představuje zcela pozitivní odpověď, plnou spokojenost, atd. V jednotlivých dotaznících bylo požadováno odpovědět jednou z připravených odpovědí, které měly ohodnocení 0,1,2,3,4. V grafickém vyhodnocení jsou zaneseny průměry ze všech získaných odpovědí. Zkrácená znění použitých otázek: Otázky, vztahující se k současnému stavu 1.1 Tuhý komunální odpad (TKO) – spokojenost s odvozem 1.2 Objemný tuhý odpad z domácností – spokojenost s odvozem 1.3 Stavební odpad – spokojenost s odvozem 1.4 Nebezpečné odpady – spokojenost s odvozem 1.5 Třídění odpadů – separovaný sběr TKO – spokojenost s odvozem 1.6 Legislativa – příspěvek legislativních změn ke spokojenosti 1.7 Komunikace – spokojenost v komunikaci se svozovými firmami 1.8 Informovanost - spokojenost s poskytováním informaci 1.9 Prevence – úroveň využití prevence v oblasti odpadů Otázky, vztahující se k budoucnosti 2.1 Tuhý komunální odpad (TKO) - přijali by občané vyšší finanční náklady? 2.2 Tuhý komunální odpad (TKO) - připustili by občané stavbu zařízení pro zneškodňování odpadů na území obce? 2.3 Stavební odpad - připustili by občané stavbu skládky inertních materiálů nebo třídícího centra na území obce? 2.4 Nebezpečné odpady - měl by se rozšířit odebíraný sortiment? 2.5 Třídění odpadů – separovaný sběr TKO - měl by se rozšířit sortiment? 2.6 Legislativa – budou legislativních změny přispívat ke spokojenosti? 2.7 Prevence – mělo by osvětových prevenčních programů vliv na významné snížení vzniku TKO ? Dne 9. 11. 2001 zpracoval Jan Štejfa Poradenství v oblasti ŽP V dolinách 363/10 109 00 Praha 10 Tel.: 02/72700881 Tel.: 0602657926 E-mail: jan.stejfa@volny.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí