zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stanovisko vlády k novele odpadového zákona (1139/01)

10.12.2001
Odpady
Stanovisko vlády k novele odpadového zákona (1139/01)
V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1139 S t a n o v i s k o vlády k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1116) Vláda na jednání své schůze dne 7. listopadu 2001 projednala a posoudila ná-vrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-rých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1116) a vyslovila n e s o u h l a s s tímto návrhem. Vláda svůj nesouhlas odůvodňuje zejména tím, že - navrhovaná úprava je nesystémová, neboť obce by mohly volit mezi třemi růz-nými způsoby úhrady nákladů vynaložených na nakládání s komunálním odpa-dem, a to mezi úhradou za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a od-straňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy (dále jen „úhrada na základě smlouvy“), místním poplatkem za provoz systému shromaž-ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek“) a poplatkem za komunální odpad, přičemž výše úhra-dy každého z uvedených způsobů by se stanovila odlišně, zcela odlišně by byl stanoven i okruh poplatníků, - náročnost a nákladnost správy místního poplatku ve větších obcích, na kterou je předkladatelem poukazováno, nelze akceptovat, neboť zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., umožňuje, aby místní po-platek byl odváděn za domácnost společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; v návaznosti na tuto úpravu by počet subjektů platících obci neměl podstatně vzrůst. Obec je zároveň povinna vést evidenci jed-notlivých poplatníků, kterými jsou fyzické osoby, pro kontrolu řádného plnění je-jich poplatkových povinností, a to jak u poplatku za komunální odpad, tak u míst-ního poplatku. Vláda zároveň zastává názor, že novelizace zákona, který dosud nenabyl účin-nosti, by nepřispěla k právní kultuře ani právnímu vědomí občanů.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí