zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon o obalech konečně schválen!

18.12.2001
Odpady
Zákon o obalech konečně schválen!
Nový zákon o obalech bude ve Sbírce zákonů vyhlášen ještě před koncem roku 2001 a nabyde účinnosti k 1.lednu 2002, spolu s novým zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, s nímž úzce souvisí.Konečným zněním zákona je tedy znění schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 26. října 2001, tj. znění vládního návrhu doplněné o 58 přijatých pozměňovacích návrhů poslanců (z celkového počtu 74 vznesených pozměňovacích návrhů).
Většina pozměňovacích návrhů, jenž vynesli poslanci, byla zaměřena na zpřesňování formulací právního textu a obecně k legislativě – technické stránce návrhu. Několik přijatých pozměňovacích návrhů má však velice významný vliv a věcný dopad na praktickou stránku zákona, zejména co se týče zákonem ukládaných povinností. Pod vlivem poslaneckých pozměňovacích návrhů došlo též k posunu v číslování paragrafů zákona. Některé nejdůležitější pozměňovací návrhy: Balený výrobek Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, je povinna zajistit, aby při uvedení tohoto obalu nebo baleného výrobku do oběhu prodejem spotřebiteli byl na tomto obalu nebo baleném výrobku nebo na jeho štítku označen.Pozměňovací návrhy se snaží v celém textu zákona, všude tam, kde se ukládají povinnosti vztažené k obalům, doplnit vazbu “osoba, která uvádí na trh (do oběhu) obal” o slova “nebo balený výrobek”. Doplnění slov “nebo balený výrobek” neznamená samo o sobě žádnou změnu v ukládaných povinnostech oproti znění vládního návrhu zákona, je pouze formulačním upřesněním. Návrat k původní definici uvedení obalu do oběhu Uvedením obalu do oběhu se pro účely tohoto zákona rozumí úplatné nebo bezúplatné předání obalu bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení obalu na trh.Namísto definice uvedení obalu do oběhu ve vládním návrhu zákona, která pocházela z úprav provedených Legislativní radou vlády, byla do zákona navrácena definice ze starších verzí návrhu zákona, která byla poslanci shledána jako vhodnější. Ukládá-li zákon povinnost osobám, které uvádějí obaly na trh, dopadá tato povinnost na výrobce a dovozce obalů. Ukládá-li povinnost osobám, které uvádějí obaly do oběhu, jde o distributory, plniče a prodejce. Nová povinnost ohledně vratných zálohovaných obalů Osoba, která uvádí do oběhu nápoje v nevratných zálohovaných obalech, je povinna nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Do § 9 byl doplněn nový odstavec 10, zakládající novou povinnost prodejcům balených nápojů s prodejní plochou rovnou nebo větší než 200 m2. Tito prodejci v případě, že prodávají určitý nápoj v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, za podmínky, že tentýž nápoj je uváděn v ČR na trh též ve vratných zálohovaných obalech, budou povinni tento nápoj nabízet rovněž ve vratných zálohovaných obalech. Zpětný odběr pro spotřebitele bezúplatně Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost.Nová druhá věta vložená do § 10 má zajistit bezúplatný zpětný odběr použitých obalů od spotřebitelů. Spotřebitelé by neměli nic platit za odkládání použitých obalů určených k opakovanému použití, využití, případně odstranění, na místa k tomu určená (tj. například v obcích se zavedeným materiálově tříděným sběrem odpadů od spotřebitelů do barevně rozlišených kontejnerů na papír, plasty a sklo). Novela zákona o odpadech Nová část čtvrtá (§ 54) obsahuje novelu zákona o odpadech. V prvním bodě se drobně upravuje definice odpadu tak, aby byla plně slučitelná s definicí odpadu podle práva Evropských společenství (směrnice 75/442/EHS o odpadech). Následující body se týkají způsobu vyhlašování Plánu odpadového hospodářství ČR, který bude mít formu nařízení vlády. Ustanovení o povinnosti zpětného odběru některých výrobků nabude účinnosti již od 23. února 2002, vzhledem k tomu, že tato povinnost byla v předchozí právní úpravě zakotvena (§ 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů) s vymahatelností od 23. února 2002. Výjimka se bude vztahovat pouze na zpětný odběr chladniček používaných v domácnostech, jichž se dosavadní právní úprava netýkala. Novela zákona o dani z přidané hodnoty Doplňuje se číselný kód Harmonizovaného systému “ex 7010 91”, název zboží “- Skleněné lahve pro nápoje”. Jelikož cílem zákona o obalech je mj. odstranit diskriminaci vratných zálohovaných obalů, zejména oproti jednorázovým PET nápojovým obalům, a tím podpořit systémy opakovaného použití obalů ekonomickými typy nástrojů, přijala Poslanecká sněmovna v rámci pozměňovacích návrhů novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která spočívá v doplnění položky “skleněné lahve pro nápoje” do přílohy č. 1, obsahující seznam položek se sníženou sazbou DPH. Tím se zavede pro tyto typy obalů 5% sazba DPH. Jednotlivé položky v příslušné příloze zákona o DPH, která stanoví seznam výrobků, na které se uplatňuje snížená sazba DPH, je uspořádána podle čísel harmonizovaného systému celního sazebníku, jehož struktura je uspořádána podle materiálů, a neobsahuje položku “vratné zálohované obaly” ani žádnou položku jí podobnou. Proto jsou obaly, které jsou takto zvýhodňovány, popsány materiálově. Vzhledem k tomu, že drtivá většina používaných vratných zálohovaných obalů, o které v daném případě jde, jsou skleněnými nápojovými obaly, je použita daná skupina (podskupina) celního sazebníku. Upravila: Ing. Jitka Pechová Zdroj: odborná příručka Odpadové hospodářství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí