zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh vyhlášky o evidenci obalů

06.01.2002
Odpady
Návrh vyhlášky o evidenci obalů
N á v r h Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne ….. 2002, kterou se stanoví rozsah a způsob vedení evidence o obalech a ohlašování údajů z této evidence Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) (dále jen „zákon“): § 1 Rozsah a způsob vedení evidence o obalech (1) Evidence množství a vlastností obalů uvedených na trh nebo do oběhu a z toho množství vratných obalů se vede v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) Evidence množství zpětně odebraných obalů a z toho množství vratných obalů a evidence způsobu, jak bylo naloženo se zpětně odebranými použitými obaly, se vede v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 2 k této vyhlášce. § 2 Rozsah a způsob ohlašování údajů z evidence o obalech (1) Ohlašování množství a vlastností obalů, uvedených na trh nebo do oběhu a z toho množství vratných obalů se provádí vyplněním výkazu o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, a jeho předložením Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“). (2) Ohlašování množství zpětně odebraných obalů a z toho množství vratných obalů a ohlašování způsobu, jak bylo naloženo se zpětně odebranými použitými obaly, se provádí vyplněním výkazu o množství zpětně odebraných obalů a jejich využití, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, a jeho předložením ministerstvu. (3) Ohlašování množství vratných obalů, které se evidují podle této vyhlášky, se provádí vyplněním výkazu o množství vratných obalů, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, a jeho předložením ministerstvu. (4) Údaje podle odstavce 1 až 3 se zasílají za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do 15. února ministerstvu v písemné a elektronické podobě nebo způsobem podle zvláštního právního předpisu ). § 3 Souhrnná evidence údajů o obalech Ministerstvo vede souhrnnou evidenci údajů o obalech v rozsahu podle § 2 odst. 1 až 3 a zveřejňuje ji každoročně prostřednictvím Internetu. § 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: RNDr. Kužvart v.r. Kompletní legislativu životního prostředí (včetně připravované) Vám přináší software PARAGRAF - registr legislativy životního prostředí. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Návrh vyhlášky MŽP, kterou se stanoví rozsah a způsob vedení evidence o obalech a ohlašování údajů z této evidence, se předkládá poradě vedení v souladu se Směrnicí MŽP č. 3/2001 o postupu při legislativních pracích. Tato vyhláška bude o jedním ze čtyř prováděcích předpisů k zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) (ve Sbírce zákonů bude tento zákon vyhlášen 31.12.2001). Dalšími prováděcími předpisy k zákonu o obalech bude nařízení vlády o výši zálohy vratných zálohovaných obalů, připravované Ministerstvem průmyslu o obchodu a další dvě vyhlášky MPO – o podrobnostech nakládání s obaly a o označování vratných zálohovaných obalů. Všechny prováděcí předpisy by měly být přijaty nejpozději během ledna 2002, vzhledem k tomu, že zákon o obalech nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob vedení evidence o obalech a ohlašování údajů z této evidence, je vydávána k provedení § 50 odst. 2 zákona o obalech. Jejím cílem je upravit podrobnosti rozsahu a způsobu vedení a ohlašování evidence o obalech. Jednotlivá ustanovení a přílohy vyhlášky se týkají a) vedení evidence o obalech povinnými osobami, b) ohlašování evidence o obalech povinnými osobami, c) vedení a zveřejňování souhrnné evidence o obalech Ministerstvem životního prostředí. Vedení a ohlašování evidence podle této vyhlášky se bude týkat pouze povinných osob, které plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona o obalech samostatně nebo přenesením na jinou osobu, nikoliv povinných osob zapojených do systému autorizované obalové společnosti ani samotných autorizovaných společností. Vedení a ohlašování jejich evidence bude upravovat zčásti zákon o obalech, zčásti pak jednotlivá rozhodnutí o autorizaci. Návrh vyhlášky byl předmětem vnitřního připomínkového řízení, jehož výsledek je shrnut v samostatné části materiálu.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí