zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komentář k novému nařízení vlády týkajícímu se posuzování zařízení z hlediska emisí hluku

23.01.2002
Hluk
Komentář k novému nařízení vlády týkajícímu se posuzování zařízení z hlediska emisí hluku
V případě emisí hluku se jedná o snahu sladit nařízení vlády se zněním směrnice 2000/14/EU, která již platí v zemích EU. Tato směrnice se opírá o základní principy a formulace usnesení Rady ze 7. Května 1985 o nové koncepci v oblasti technické harmonizace a normalizace. Tyto základní principy byly rozvinuty v Usnesení 93/465/EHS Rady ze 22.července 1993 o modulech pro různé fáze procesu hodnocení shody, používaných v harmonizačních směrnicích, a o pravidlech umisťování a používání označení shody CE. Název směrnice zní: Směrnice 2000/14/EU Evropského parlamentu a Rady z 8. Května 2000 pro sjednocení právních předpisů členských států o emisích hluku vytvářených stroji a zařízeními pro používání pod širým nebem a zatěžujícími životní prostředí. Možnosti posouzení shody výrobků jsou uváděny v nařízení vlády jako: 1. Vnitřní kontrola výroby s posouzením technických podkladů a periodickým ověřováním 2. Ověřování jednotlivých výrobků 3. Komplexní zabezpečení jakosti Stanovení emisí hluku: V novém nařízení vlády, stejně jako ve směrnici je zvýšen počet vyjmenovaných výrobků, které je nutno posoudit autorizovanou osobou. Dále zde dochází z hlediska hodnot emisí hluku na rozdělení do dvou základních skupin a to do skupiny, která nemá limitovanou horní hranici akustického výkonu a skupiny, která je limitovaná. Nové nařízení se nevztahuje na: a. zařízení původně určená pro dopravu zboží nebo osob po pozemních komunikacích, po železnici a po vodních nebo vzdušných cestách, b. zařízení speciálně určená a konstruovaná pro vojenské a policejní potřeby a pro záchrannou službu, c. příslušenství zařízení bez vlastního pohonu, která jsou na trh uváděna samostatně, s výjimkou ručních bouracích a sbíjecích kladiv a hydraulických kladiv, d. zařízení předváděná při veletrzích, výstavách, předváděcích akcích, nebo podobných příležitostech, pokud je na zařízení uvedeno, že není uváděno na trh a že nesplňuje požadavky tohoto nařízení. Údaj o garantované hladině akustického výkonu strojů a zařízení, určených pro používání pod širým nebem, má zásadní význam, neboť umožňuje spotřebiteli a uživateli učinit vědomé rozhodnutí, a mimo to vytváří podklad pro budoucí uživatelské předpisy nebo hospodářské nástroje na místní nebo národní úrovni. Tento údaj musí být jasně viditelný a nesmí být zavádějící. Uvedené hodnoty musí být garantovány výrobcem. Emise hluku musí být uvedeny formou garantované hladiny akustického výkonu a provedeny ve spojení s označením CE. Základním předpokladem hodnověrného označení je jednotný a závazný postup, který je předmětem nového nařízení vlády. Vzhledem k celosvětové snaze o snížení emisí hluku v prostředí jsou v novém nařízení uvedeny postupy, dle kterých bude dále snižována hladina akustického výkonu u jednotlivých zařízení. Jak je tedy z nového NV a směrnice patrné, budou se emisní hodnoty hluku u strojů neustále snižovat. V některých případech se bude jednat až o 3 decibely, což bude muset být bráno v úvahu již při konstrukci zařízení. Ke snižování bude pravděpodobně docházet ve dvou stupních a to tak, že poslední stupeň je očekáván v roce 2006. Postupy měření hlučnosti a ostatní náležitosti, které se týkají této problematiky jsou ošetřeny normou ČSN EN ISO 3744:1995, která je základní normou pro měření hlukových emisí s tím, že ke každému z vyjmenovaných výrobků je krátký komentář, zda použít, či nepoužít korekci na prostředí K2A a odkazy na další normy, které mohou blíže specifikovat provozní podmínky během zkoušky nebo dobu měření pro jednotlivé zdroje hluku. Je možno říci, že postupy uvedené v normě ČSN EN ISO 3744:1995 jsou velmi podobné postupům popsaným v součastném NV 194/2000 Sb., pouze jsou doplněny o některé definice, podrobné popisy výpočtu korekcí K2A a K3A apod. Upravila: Ing. Kateřina Hroníková Zdroj: Posuzování shody výrobků
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí