zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaký bude zákon o chemických látkách a chemických přípravcích?

05.02.2002
Chemické látky
Jaký bude zákon o chemických látkách a chemických přípravcích?
Oproti původnímu zákonu je přesněji a jasněji vymezen vztah zákona k jednotlivým komoditám, které jsou sice chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ale mají svou vlastní právní úpravu. Na některé komodity (viz § 1 odst. 2) se v podobě určené ke konečnému použití zákon vůbec vztahovat nebude a některým jsou přiřazeny pouze vybrané povinnosti (viz § 47 až § 52). Oproti původní právní úpravě došlo ke zpřesnění definic “uvedení na trh” a nově byla zavedena definice pojmu “uvádění do oběhu”. Navrhované texty zpřesňují výklad právního předpisu a zamezují vzniku nejasností v plnění konkrétních povinností vyplývajících ze zákona pro podnikatele jak v souvislosti s prvním uvedením chemické látky nebo přípravku na trh, tak v souvislosti s jejich pohybem na trhu. Současně došlo ke zpřesnění definic jednotlivých nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků. Klasifikace chemických látek a přípravků Současná právní úprava je orientována především na chemické látky, proto došlo k zpřesnění zásad klasifikace chemických přípravků a zároveň jsou nově formulovány požadavky na povinnost tvorby jejich bezpečnostního listu. Nová úprava umožňuje klasifikovat chemické přípravky výpočtovou metodou i pro přípravky nebezpečné pro životní prostředí. Při uvádění na trh a do oběhu jsou stanoveny podmínky nejen pro chemické přípravky, které jsou nebezpečné na základě svých nebezpečných vlastností, ale i těch, které jen představují specifické nebezpečí pro životní prostředí nebo pro zdraví člověka pro obsah nebezpečných látek, aniž by byly jako nebezpečné klasifikovány. Registrace Osoba, která hodlá uvést na trh v České republice látku samotnou nebo obsaženou v přípravku, bude mít podle tohoto návrhu zákona v případě, kdy látka nespadá pod výjimky uvedené v § 11, povinnost látku zaregistrovat jedním ze způsobů uvedených v § 12 a § 13. Povinnost registrace se nevztahuje především na látky, které již jsou na trhu, a na látky, které se uvádí na trh v malých množstvích nebo pro potřeby výzkumu a vývoje. Osoba, která žádá o registraci, je povinna poskytnout podle množství látky uváděné na trh technické podklady obsahující informace potřebné pro posouzení rizika látky. Nová právní úprava zpřesňuje podmínky registrace, zvláště pokud se týká poskytování následných údajů, utajování některých údajů a zvláštních podmínek registrace, v souladu s postupy používanými v Evropském společenství. Balení a označování Nová právní úprava stanovuje podrobněji zásady balení nebezpečných látek a přípravků a zpřesňuje způsob jejich označování, především pokud se týká označování nebezpečných přípravků. Zavádí se rovněž možnost používání alternativních názvů pro složky nebezpečných přípravků, aby se chránilo obchodní tajemství výrobců těchto přípravků. Ministerstvo životního prostředí může na žádost výrobce, dovozce nebo distributora povolit určité výjimky v označování, pokud výrobek splňuje stanovené podmínky. Uvádění nebezpečných látek a přípravků na trh Nová právní úprava umožňuje zakázat nebo omezit uvádění stanovených nebezpečných látek a přípravků na trh nebo do oběhu. Podkladem pro zavedení omezení v uvádění na trh nebo do oběhu se stanou výsledky hodnocení rizika, a to jak látek nově registrovaných, tak látek, které již jsou na trhu. Na rozdíl od platné právní úpravy se na základě poznatků s jejím uplatňováním ruší institut autorizované osoby. Pro uvádění na trh stanovených skupin nebezpečných látek a přípravků se požaduje zabezpečení této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, kterou ustanovuje osoba, která tyto látky na trh uvádí. Dovoz a vývoz nebezpečných látek Nová právní úprava na rozdíl od platné právní úpravy určuje vývozci povinnost oznamovat vývoz stanovených nebezpečných látek a, v případě látek podléhajících postupu předchozího souhlasu, žádat o souhlas s vývozem a dovozem těchto látek. Tento postup je v souladu s Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami. Oznamování nebezpečných látek Nová právní úprava zachovává povinnost výrobce nebo dovozce oznamovat nebezpečné látky, které ve stanoveném období vyrobil nebo dovezl. V souladu s postupy Evropského společenství se však snižuje frekvence oznamování (tříleté období) a zpřesňuje se tvorba seznamu prioritních látek. Látky, které se nachází na tomto seznamu, budou předmětem hodnocení jejich rizika a případného zavedení omezení v jejich uvádění na trh. Nová právní úprava umožňuje, aby se po přistoupení České republiky k Evropskému společenství uplatnil kooperativní přístup k hodnocení rizika upravený příslušným nařízením Evropského společenství. Výkon státní správy Do výkonu státní správy byly v souladu s novým územním uspořádáním zahrnuty rovněž orgány kraje. V souvislosti s tím, že se nová právní úprava vztahuje i na klasifiaci, balení a označování prostředků na ochranu rostlin, podílí se na výkonu státní správy rovněž Ministerstvo zemědělství. V souladu s uvedenými skutečnostmi a v souvislosti s tím, že nová právní úprava se nevztahuje na fyzické osoby, byly upraveny sankce za porušování jednotlivých ustanovení nové právní úpravy. Přechodná ustanovení V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu se zrušuje současná právní úprava (zákon č. 157/1998 Sb., zákon č. 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a nařízení vlády č. 258/2001 Sb.) a zavádí se přechodné období na klasifikaci, balení a označení provedené podle současné právní úpravy po nabytí účinnosti nové právní úpravy. Změny některých zákonů Nová právní úprava zavádí změny platných právních předpisů, které se týkají některých komodit, které mají charakter chemických látek nebo přípravků. Tyto změny se vesměs týkají provádění klasifikace, balení a označování látek, které tyto komodity obsahují, v souladu s novou právní úpravou. Změny se týkají výbušnin, prekursorů chemických zbraní, hnojiv a jejich pomocných látek, přípravků a substrátů, prostředků na ochranu rostlin a prekursorů návykových látek. Dále se upravují některé zákony, které souvisí s platnou právní úpravou. Návrh zákona předpokládá vydání následujících provádějících předpisů: Vyhláška MPO, kterou se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace, balení a označování a vydává seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek podle § 3 odst. 2 zákona Vyhláška bude obsahovat: - výstražné symboly nebezpečnosti a písmenné označení nebezpečnosti, - označení specifické rizikovosti (R věty), - pokyny pro bezpečné nakládání (S věty), - seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek, - obecný postup pro hodnocení a označování nebezpečnosti látek a přípravků, - postup hodnocení fyzikálně-chemických vlastností přípravků, - postup hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví, - postup hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí, - specifikace obalů obsahujících přípravky určené k prodeji spotřebiteli, - podrobnosti označování některých přípravků, - seznam přípravků, na něž se nevztahuje ustanovení § 18 a § 21, - specifikace uzávěrů odolných proti otevření dětmi a hmatatelných výstrah pro nevidomé, - podrobnosti balení a označování pracích a čisticích prostředků. Vyhláška MPO, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona Vyhláška bude obsahovat: - metodu pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška MV, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona Vyhláška bude obsahovat: - metody pro zjišťování hořlavosti chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška MZdr, kterou se stanoví metody pro zjišťování vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro zdraví člověka podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona Vyhláška bude obsahovat: - metody pro zjišťování toxicity chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování žíravosti chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování dráždivosti chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování senzibilizace chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování karcinogenity chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování mutagenity chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování toxicity pro reprodukci chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona Vyhláška bude obsahovat: - metody pro zjišťování ekotoxicity chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování biologické rozložitelnosti chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování fyzikálně-chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků, - metody pro zjišťování chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe podle § 9 odst. 8 zákona Vyhláška bude obsahovat: - zásady správné laboratorní praxe, - postup při ověřování dodržování zásad správné laboratorní praxe, - postup při vydávání osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe, - postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe. Vyhláška MZdr, o registraci chemických látek podle § 10 odst. 6 zákona Vyhláška bude obsahovat: - podrobné informace při plné registraci chemických látek podle § 12 odst. 1, - podrobné informace při omezené registraci chemických látek podle § 13 odst. 1, - podrobné informace při omezené registraci chemických látek podle § 13 odst. 2, - podrobné informace při registraci polymerů podle § 2 odst. 3, - podrobné informace při plné registraci chemických látek podle § 12 odst. 2. Vyhláška MPO ze dne …, o obsahu bezpečnostního listu nebezpečné chemické látky a chemického přípravku podle § 22 odst. 1 zákona Vyhláška bude obsahovat: - obsah bezpečnostního listu. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí podle § 24 odst. 5 zákona Vyhláška bude obsahovat: - hodnocení nebezpečnosti chemické látky pro životní prostředí, - stanovení limitních hodnot koncentrace chemické látky, které nemají nepříznivý účinek na životní prostředí, - hodnocení expozice životního prostředí nebezpečné chemické látce, - stanovení rizika nebezpečné chemické látky pro životní prostředí. Vyhláška MZdr, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka podle § 24 odst. 6 zákona Vyhláška bude obsahovat: - hodnocení nebezpečnosti chemické látky pro zdraví člověka, - stanovení limitních hodnot koncentrace chemické látky, které nemají nepříznivý účinek na zdraví člověka, - hodnocení expozice člověka nebezpečné chemické látce, - stanovení rizika nebezpečné chemické látky pro zdraví člověka. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž uvádění na trh nebo do oběhu a jejichž používání je zakázáno nebo omezeno z důvodů ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí podle § 25 odst. 1 zákona Vyhláška bude obsahovat: - seznam chemických látek a chemických přípravků, na něž se vztahuje omezení nebo zákaz uvádění na trh nebo do oběhu a používání, - podmínky uvádění na trh nebo do oběhu a používání chemických látek a chemických přípravků uvedených v seznamu. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví podrobnosti oznamovací povinnosti při vývozu včetně seznamu látek, na něž se tato povinnost vztahuje, podrobnosti postupu předchozího souhlasu včetně seznamu látek podléhajících tomuto postupu, podrobnosti vedení evidence a oznamování látek, obsah žádosti o použití alternativního názvu v označení nebezpečného přípravku a postup při udělování výjimek na balení a označování látek a přípravků podle § 27 odst. 8 zákona Vyhláška bude obsahovat: - seznam nebezpečných látek, na něž se vztahuje povinnost oznámení při vývozu, - přehled údajů, které tvoří součást oznámení při vývozu, - seznam nebezpečných látek, které podléhají postupu předchozího souhlasu, - obsah písemné žádosti o dovoz nebo vývoz nebezpečné látky podléhající postupu předchozího souhlasu, - specifikace údajů obsažených v oznámení podle § 29 odst. 2 a 4, - podrobnosti vedení evidence a oznamování podle § 29, - obsah žádosti o použití alternativního názvu v označení nebezpečného přípravku podle § 19 odst. 7 a podrobnosti jeho tvorby, - postup a podrobnosti udělování výjimek na balení a označování podle § 20 odst. 7. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí