zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nitrátová konference v rámci Twinning projektu v oblasti ochrany vod v České republice

26.02.2002
Voda
Nitrátová konference v rámci Twinning projektu v oblasti ochrany vod v České republice
V rámci Twinning projektu Strategie implementace směrnic EC v oblasti voda v České republice (CZ99/IB-EN-01) se ve dnech 19. a 20. února 2002 uskutečnila konference a workshop se zaměřením na implementaci Směrnice rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečišťováním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS).
Tato akce byla zaměřena na seznámení široké odborné veřejnosti s výsledky Twinning projektu v této oblasti, postupem implementace nitrátové směrnice v České republice a se zkušenostmi a přístupy Rakouska, Francie a dalších zemí. Cílem projektu v této oblasti je zajistit efektivní splnění požadavků nitrátové směrnice, která byla legislativně transponována přijetím nového vodního zákona. V § 33 tohoto zákona se vláda zmocňuje k vydání nařízení, které stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Jedná se o velmi důležité kroky, neboť náklady na implementaci nitrátové směrnice, odhadované na 28 miliard korun, jsou druhé nejvyšší v oblasti implementace směrnic zaměřených na ochranu vod v ČR, po směrnici o čištění městských odpadních vod. Na konferenci vystoupila řada našich a zahraničních odborníků. Pan Jean Duchemin z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise seznámil účastníky se situací v členských zemích a upozornil na stěžejní problémy, Ing. Lubomír Konšel, náměstek ministra zemědělství pro zemědělskou výrobu, shrnul postup a stav implementace nitrátové směrnice v ČR, za kterou po věcné stránce odpovídá Ministerstvo zemědělství, a Ing. Jaroslav Kinkor, ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, uvedl danou problematiku do širšího kontextu ochrany vod a Twinning projektu. Jednotlivé příspěvky a diskuse byly soustředěny především na problémy související vymezením tzv. zranitelných oblastí, zavedením zásad správné zemědělské praxe a přípravou akčních programů. Akce navazovala na předchozí tři semináře organizované v rámci Twinning projektu, který je zaměřen na pomoc České republice při implementaci čtyř směrnic EC, kterými jsou Směrnice Rady 80/68/EEC o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeném určitými nebezpečnými látkami, Směrnice Rady 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, Směrnice Rady 76/464/EEC o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství (a dceřiné směrnice) a Směrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Za českou stranu vede tento projekt Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví. Konsorcium na straně členských zemí sestává z Velké Británie, Rakouska a Francie. Práce na řešení projektu se rozběhly v září 2000, kdy na Ministerstvu životního prostředí začal působit předvstupní poradce pan James Hunt z Agentury životního prostředí Anglie a Walesu. Projekt bude ukončen v polovině dubna 2002. V rámci projektu se celkově uskutečnily 4 semináře, jichž se zúčastnilo okolo 250 účastníků z několika desítek institucí v České republice a řada zahraničních odborníků. Předchozí semináře se konaly v srpnu, září a říjnu loňského roku a byly orientovány na problematiku podzemních vod, nebezpečných látek a na pitnou vodu. Semináře se staly vhodnou formou k seznámení široké odborné veřejnosti nejen s výsledky projektu a zahraničními zkušenostmi, ale i s výsledky implementace čtyř důležitých směrnic EC v oblasti ochrany vod v České republice a s připravovanými dalšími kroky. K nim patří i skutečnost, že v polovině dubna 2002 bude zahájen navazující Twinning projekt, který bude zaměřen na implementaci Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (tzv. Rámcové směrnice). V rámci tohoto projektu MŽP předpokládá uspořádání obdobných odborných konferencí, ke kterým bude přizvána široká odborná veřejnost. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí