zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zahájení twinningových projektů v rámci programu Phare 2000 na MŽP

07.03.2002
Obecné
Zahájení twinningových projektů v rámci programu Phare 2000 na MŽP
Dnes, 6. března 2002, se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnilo oficiální zahájení tří twinningových projektů programu Phare 2000 “Implementační struktury pro IPPC”, “Centrum pro nakládání s odpady” a “Instituce pro povolování a monitorování v oblasti kvality ovzduší”. Celkový rozpočet z prostředků Phare na tři uvedené projekty je 2,4 mil. EURO (75 mil. Kč). Projekty byly zahájeny v první polovině února 2002. Jsou zaměřeny na podporu České republiky v jejím úsilí stát se členem Evropské unie prostřednictvím pomoci s implementací legislativy Evropského Společenství týkající se oblasti ochrany ovzduší, odpadů a integrované prevence a omezování znečištění (IPPC – Integrated Prevention and Pollution Control). Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci ze Spolkové republiky Německo, Rakouska, Itálie a Francie a zástupci z ambasád uvedených států a Španělska. Delegaci Evropské Delegace v Praze reprezentoval pan Ralf Dreyer, zástupce vedoucího Delegace EK. Vzhledem ke španělskému předsednictví Evropské unie se slavnostního zahájení zúčastnil p. Santiago Cabanas, španělský velvyslanec. Za MŽP se zúčastnili Ing. Martina Motlová, náměstkyně ministra, ředitelka sekce zahraničních vazeb, Ing. Eva Tylová, náměstkyně ministra, ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí, Ing. František Škoda, náměstek ministra, ředitel sekce politiky životního prostředí, ředitelé příslušných odborů a další účastníci z MŽP i jiných českých institucí. Informace o projektech programu Phare 2000 Projekt CZ2000-06-03 “Instituce pro povolování a monitoring v oblasti kvality ovzduší” byl zahájen dne 1. února 2002. Partnerskou zemí je Spolková republika Německo (předvstupní poradce pan Reiner Strau), pod jejímž vedením bude projekt probíhat do srpna 2003. Rozpočet projektu je 700 000 EURO (22 mil. Kč). Hlavním cílem projektu je podpora ČR a jejích institucionálních kapacit v oblasti ochrany ovzduší při transpozici a implementaci požadavků legislativy ES. Jedná se prioritně o tyto oblasti: 1. Technické zlepšení systému monitorování kvality ovzduší v souladu s požadavky legislativy ES. 2. Podpora regionálních úřadů v jejich přípravě na převzetí povinností plynoucích z nově připravované legislativy ochrany ovzduší odrážející požadavky legislativy ES. Krajské úřady budou přizvány k aktivní účasti na realizaci projektu. 3. Povolovací a sankční činnosti na poli ochrany ovzduší a jejich praktická implementace na národní, regionální a lokální úrovni. Realizace projektu CZ2000-06-01 “Implementační struktury pro IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control - integrovaná prevence a omezování znečištění) a integrovaný rejstřík” je vedena Spolkovou republikou Německo (předvstupní poradce pan Franz Ellermann). Projekt byl zahájen 1. února 2002 a bude ukončen v srpnu 2003. Rozpočet projektu je 1 mil. EURO (31 mil. Kč.). Hlavním cílem je připravit státní správu na budoucí režim povolování podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), kterým se zavede do českého právního řádu směrnice 96/61/ES o IPPC. Mezi jednotlivé dílčí cíle projektu patří, mimo školicí programy pro státní správu a přípravu odborných a strategických dokumentů v oblasti IPPC, rovněž podpora zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT) s důrazem na jejich environmentální dopady a příprava funkčního integrovaného registru znečišťování. Projekt CZ 2000-06-02 “Centrum pro nakládání s odpady” byl zahájen dne 12. února 2002 a bude ukončen v srpnu 2003. Partnerskou zemí je Rakousko ve spolupráci s Itálií a Francií (předvstupní poradce pan Bernhard Siegele). Rozpočet projektu je 700 000 EURO (22 mil. Kč). Cílem projektu je: · vypracovat akční plán pro Centrum pro nakládání s odpady na základě zkušeností expertů z EU, · definovat hlavní úkoly a činnosti Centra, · připravit organizační strukturu Centra, · zahájit činnosti Centra podle připraveného scénáře, · podpořit instalaci informačního systému o odpadech a jeho uvedení do provozu, · odborně proškolit pracovníky a personál Centra pro hospodaření s odpady. Obecná informace o formě projektů EU Phare - twinning Twinningové projekty jsou zaměřeny na řešení specifických témat a poskytnutí pomoci při plnění závazků vyplývajících z budoucího členství v EU. Projekty mohou řešit jak přijímání legislativy Společenství (acquis communautaire) tak schopnosti ji aplikovat. Příjemci twinningů jsou státní a regionální instituce. Vlastní pomoc má obvykle formu působení expertů (tzv. předvstupních poradců) z EU v příslušných institucích kandidátských zemí po dobu minimálně 12 měsíců. Tito předvstupní poradci jsou podporováni dalšími krátkodobými specialisty z jejich domovských států. Součástí twinningů může být i pořizování technického vybavení. Další podrobnosti o twinningových projektech Phare lze nalézt na webové stránce Evropské komise: www.europa.eu.int Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí