zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře - návod

21.03.2002
Příroda
Les
Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře - návod
3. Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře 4. Stát podporuje některé činnosti související s hospodařením v lesích formou finančních příspěvků. Na příspěvek není právní nárok, poskytují se do vyčerpání finančních limitů daných státním rozpočtem podle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití“ (příloha č. 9 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, dále jen „pravidla“). 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatelem o tento příspěvek může být pouze uživatel honitby. 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Příspěvek lze poskytnout na vyjmenované druhy zvěře za podmínek uvedených v pravidlech. Žádost musí být podána do stanoveného termínu 28.6.2002. Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů. 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Podání žádosti osobně či poštou. 8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: a) Jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech, je podacím místem příslušný odbor státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek. b) Jde-li o pozemky určené pro obranu státu, je podacím místem Ministerstvo obrany. c) Jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b) je podacím místem krajský úřad, do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele, na který je příspěvek žádán. Leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních krajů, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku. 9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: /bude se uvádět na místní úrovni/ 10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:  formulář žádosti podle vzoru v části 3 pravidel,  rozhodnutí o výjimce [u příspěvku podle písm. a)],  koncepce podpory ohroženého druhu [u příspěvků podle písm. a)],  zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok [u příspěvků podle písm. a)],  koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu [u příspěvku podle písm. b)]. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte: „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č 9 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002“, Formuláře jsou k dispozici na krajském úřadě nebo na MZe, na MO, odboru státní správy MŽP, vzory jsou na www stránkách MZe. www.mze.cz 12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: Vyřizování agendy příspěvků nepodléhá správnímu řízení, poplatky se nevybírají. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, závisí na počtu žadatelů a finančních limitech. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: Okresní úřady nebo Ministerstvo životního prostředí (udělování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.). 15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány: 16. Můžete využít tuto elektronickou službu: 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, příloha č. 9 – Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití. 18. Jaké jsou související předpisy:: Lesní zákon (č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů). Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon o myslivosti (č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon o zadávání veřejných zakázek ( č. 199/1994 Sb.) 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:: Opravy chybných údajů v žádosti a přílohách řeší úřad, kde byla žádost podána. Na rozhodování o příspěvcích se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Proti rozhodnutí o příspěvku se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: Při zjištění, že údaje, na jejichž základě byl příspěvek poskytnut, byly neúplné nebo nepravdivé, může být zahájeno řízení o odnětí příspěvku a nařízeno vrácení příspěvku nebo jeho části včetně penále. 21. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně: 22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? viz. informační tisk MZe: „Informace pro Vás“ - Příloha č. 9 k zákonu č. 490/2001 Sb., „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití“. Dále se můžete se obrátit na: Další informace najdete na www stránkách: 23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to: /lze doplnit hlavně na místní úrovni/ 24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty: Příspěvky na další činnosti v lesích dle citovaných pravidel. 25. Za správnost návodu odpovídá: Ministerstvo zemědělství - odbor lesnické politiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1, telefon: 02 - 21812246 26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Ing. Václav Hronek, telefon: 02 – 21812201 27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:: 1.1.2002 28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost: 11.1.2002 29. Datum konce platnosti návodu: 31.12.2002 Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí