zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Memorandum EEB (European Environmental Bureau) o prioritách španělského předsednictví - 1. pololetí 2002

22.03.2002
Obecné
Memorandum EEB (European Environmental Bureau) o prioritách španělského předsednictví - 1. pololetí 2002
Důležitý z hlediska udržitelného rozvoje měl být březnový summit v Barceloně, kde měl být poprvé posuzován pokrok učiněný z hlediska udržitelného rozvoje v zemích EU. EEB spolu s Evropskou platformou sociálních organizací na summitu prezentovala své návrhy. Od summitu se očekávalo, že se stane začátkem skutečné strategie udržitelného rozvoje (UR) a že ekologické a sociální zájmy budou začleněny do politiky ekonomického rozvoje. Green tests- na konci španělského předsednictví bude zhodnoceno, co Španělsko skutečně udělalo v politice ŽP: 1. Barcelonský summit - krok k udržitelnému rozvoji. Očekávalo se: přijetí nových smluv napomáhajících rozvoji UR v EU vytvoření metodologie zavádějící hodnocení dopadů politik a všech legislativních opatření na UR posílení tzv. Cardiffského procesu, tj. integrace ekologické politiky v Radě ministrů. 2. EU a Summit Rio 10 v Johannesburgu kritické zhodnocení toho, jak může vnější politika EU přispět k UR v rozvojových zemích na přípravných setkáních k summitu vytvořit „Global Deal“ mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi 3. Evropa občanů diskuse na téma, zda instituce EU mohou plnit požadavky Aarhuské úmluvy, konkrétně zda mohou zavést právo na přístup ke spravedlnosti a přístup k informacím o ŽP. 4. Rozšíření politika předvstupních fondů by měla zajišťovat, že finance nebudou použity na projekty a aktivity s negativním dopadem na ŽP zahájit diskusi o změnách nutných pro společnou zemědělskou politiku EU a předejít zemědělské modernizaci s negativními dopady na ŽP a rozvoj venkova. 5. Změny klimatu dovršit proces ratifikace Kjótského protokolu s dostatečným předstihem před Summitem Země v Johannesburgu dohodnout se na základech ekologické daňové reformy EU požadovat, aby národní klimatický plán přijímaný všemi státy byl založen na domácí politice domácích opatřeních 6. Revize španělského národního hydrologického plánu 7. Ekologická spolehlivost zvětšit rozsah navrhované směrnice a rozšířit výčet nebezpečných aktivit, jež mohou znamenat vážnou ekologickou hrozbu, zajistit přímý přístup nevládních neziskových organizací (Non Govermental Organizations – NGOs) k právu a zavést povinné pojištění 8. Odpadová politika výrazně zlepšit návrh obalové politiky EK tak, aby podporovala prevenci, opětovné používání, recyklaci, obnovitelné zdroje a vyšší recyklační kvóty, zavést jasnou definici ekologických obalů 9. Geneticky modifikované organismy (GMO) dodržovat moratorium do doby, než budou dána jasná a striktní pravidla a značení výrobků s obsahem GMO odmítnout návrh EK na novelizaci nové směrnice 2001/18, která se pokouší legalizovat zakázaný dovoz GMO odmítnout návrh EK na možnost schvalovat GMO prostřednictvím dobrovolně uzavíraných dohod s průmyslem - jde o pokus obejít legislativní kompetence Ev. parlamentu a Rady. 10. Public procurement zajistit, aby byly otázky ŽP začleněny do provozu úřadů zajistit revizi směrnice tak, aby byla umožněna internalizace externích nákladů MEMORANDUM 1. Evropská strategie (trvalé) udržitelnosti Na barcelonském summitu se mělo diskutovat o strategii (trvalé) udržitelnosti, schválené v Göteborgu. Konkrétně o: integraci sociální a ekonomické politiky se strategií UR zprávě o tom, jak mohou environmentálně šetrné technologie zajistit ekonomický růst a zaměstnanost posouzení stavu integrace sektorových politik EEB vyzývá Španělsko, aby byla strategie dále rozvíjena s ohledem na dopad politiky EU na rozvojové země. Dále trvá na přijetí nových smluv, napomáhajících UR mimo členské státy EU revizi indikátorů pro uplatnění směrnic, používaných Radou při vypracovávání souhrnných zpráv, tak aby indikátory zohledňovaly ŽP ve všech cílech zavedení metodologie pro SIA - sustainability impact assessment, tj. posouzení z hlediska UR, které by zohledňovaly i nečlenské státy vyzývá Španělsko, aby během příprav na barcelonský summit spoluorganizovalo diskusi s občanskou společností a aby tak hlavy států byly informovány o názorech a alternativách, prezentovaných v tomto případě ekologickými organizacemi. 2. Rozšíření EEB žádá, aby při vyjednávání s kandidátskými státy Španělsko trvalo na tom, že: předvstupní financování se nebude týkat projektů s negativními dopady na ŽP, zahájí diskusi o nutných změnách Společné zemědělské politiky před konečným rozhodnutím o vstupu kandidátských zemí se povede diskuse v radě pro ŽP o environmentální dimenzi rozšiřování EU bude se držet Předvstupní strategie EK a jednání o všech kapitolách včetně ŽP budou ukončena tak, aby první skupina kandidátů mohla vstoupit do EU v roce 2004. 3. Návrhy EEB na zdokonalení implementace článku 6 (integrace environmentální politiky) 4. Přípravy na Summit Země: Španělsko by mělo konkretizovat „globální díl odpovědnosti“ spolu s rozvojovými zeměmi, získat mezinárodní podporu a zařadit věc do agendy summitu. mělo by dodržet rozhodnutí z Göteborgu, podle něhož mají státy EU dát na rozvojovou pomoc 0,7 % HDP mělo by zahájit diskusi na téma, jak může vnější politika EU přispět k UR v rozvojových zemích.Diskuse by měla nutně zahrnout kritické zhodnocení obchodu EU a investiční, zemědělskou politiku EU. 5. Zdanění energií K úpravě cen energií tak, aby zohlednily ŽP, vyzval už Goteborgský summit. Dohoda o daních se očekává už letos. EEB vyzývá k přijetí původního Montiho návrhu z roku 1997. 6. Bionafta 7. „Zelenější úřady“ - ekologičtější chování úřadů - úspory energie, používání recyklovaného papíru apod. 8. Šestý akční plán pro životní prostředí - doporučuje se jasné stanovení cílů a časových plánů pro přijetí tematických strategií, konečný termín pro implementaci těchto strategií by měl být v r. 2003. 9. Aarhuská úmluva Na úrovni EU není situace nejlepší: nedávno přijaté opatření o přístupu k dokumentům není zcela v souladu s Aahusem. Požadavek EEB: realizovat přístup k právu a přijmout zvláštní opatření o přístupu k informacím o ŽP. 10. Změny klimatu Španělsko má podpořit členské země, aby podepsaly Kjótský protokol. Mělo by také zajistit, aby Zelená kniha o bezpečnosti dodávek energie byla v souladu s evropskou strategií nejnižších možných energetických nákladů. 11. Ekologická spolehlivost Do konce ledna 2002 má komise přijmout směrnici o prevenci a nápravě ekologických škod - omezuje se pouze na náhradu ze strany viníka, což může někdy znamenat pouze zaplacení peněz daňových poplatníků. Omezeny jsou také případy, na něž se má směrnice vztahovat. - tj. na biodiverzitu a kvalitu vod. Např. kontaminace půdy může být „napravována“ pouze tehdy, dojde-li k vážnému poškození zdraví lidí. Návrh nepožaduje povinné pojištění. EEB doporučuje návrh celkově přepracovat. 12. Geneticky modifikované organismy 13. Baterie: zákaz používání kadmia 14. Obaly - Podle EEB je návrh komise týkající se revize směrnice o obalech a odpadech z obalů minimalistický. 15. Kompostování 16. Kvalita ovzduší - doporučuje se stanovení limitů u látek s pravděpodobnými karcinogenními účinky (arsen, kadmium, nikl, některé polycyklické aromatické hydrokarbony). 17. Motorová vozidla 18. Hluk 19. Voda 20. Půda 21. Pesticidy Direktiva z r. 1991 o autorizaci pesticidů nefunguje. Zrevidovaný proces autorizace pesticidů musí být transparentnější a musí probíhat za účasti veřejnosti. Měl by být uplatňován princip předběžné opatrnosti. EEB ale požaduje důkladnější revizi uvedené směrnice 91/414 EC, která zohledňuje především autorizaci pesticidů pro komerční využití a pomíjí negativní dopady jejich používání. Dále žádá o předložení návrhu tematické strategie omezení používání pesticidů. 22. Jiné chemické látky Dosavadní chemická legislativa je nedostačující - chybí poznatky a informovanost veřejnosti o používaných látkách. Nedostatečná je také kontrola nebezpečných látek. Důležité bude zavedení principu předběžné opatrnosti ve vztahu k bioakumulativním látkám a látkám narušujícím hormonální a imunitní systém (tj. perzistentní organické látky), u nichž selhávají zavedené způsoby posuzování rizik. Konečným cílem by měl být úplný zákaz těchto látek. Zdroj: International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), ZPRAVODAJ MÍSTNÍ AGENDA 21 v ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí