zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příspěvek na hospodaření v lesích - návod

04.04.2002
Les
Příspěvek na hospodaření v lesích - návod
Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích - Stát podporuje některé činnosti související s hospodařením v lesích formou finančních příspěvků. Na příspěvek není právní nárok, poskytují se do vyčerpání finančních limitů daných státním rozpočtem podle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití“ (příloha č. 9 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, dále jen „pravidla“). 4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce). 5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Příspěvek lze poskytnout na  práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,  zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),  mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci). Žádost musí být podána do stanoveného termínu:  do 31.5.2002,  na kalamity do 1.11.2002. Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů. 6. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Podání žádosti osobně či poštou. 7. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: a) Jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech, je podacím místem příslušný odbor státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek. b) Jde-li o pozemky určené pro obranu státu, je podacím místem Ministerstvo obrany. c) Jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b) je podacím místem krajský úřad, do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele, na který je příspěvek žádán. Leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních krajů, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku. 8. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: /bude se uvádět na místní úrovni/ 9. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:  formulář žádosti podle vzoru v části 3 pravidel,  formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3 pravidel,  smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,  kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,  u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,  u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby,  stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech. 10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte: „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen E, F a I přílohy č 9 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002“. „Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen E, F a I přílohy č 9 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002“. Formuláře jsou k dispozici na krajském úřadě nebo na MZe, na MO, odboru státní správy MŽP, vzory jsou na www stránkách MZe. www.mze.cz 11. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: Vyřizování agendy příspěvků nepodléhá správnímu řízení, poplatky se nevybírají. 12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Závazné lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, závisí na počtu žadatelů a finančních limitech. Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data doručení žádosti, případně posledních vyžádaných příloh a doplňků (tj. po odstranění nedostatků). 13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: Lesní ochranná služba u příspěvků na kalamity, příslušná správa národního parku u pozemků v národních parcích. 14. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány: Před uzavřením smlouvy s dodavatelem prací musí žadatel o příspěvek provést výběr podle zákona o zadávání veřejných zakázek a po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem o veřejnou zakázku oznámit konečnou cenu za akci a výši příspěvku. 15. Můžete využít tuto elektronickou službu: 16. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, příloha č. 9 – „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití“. 17. Jaké jsou související předpisy:: Lesní zákon (č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů) Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. Zákon o zadávání veřejných zakázek ( č. 199/1994 Sb.) 18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:: Opravy chybných údajů v žádosti a přílohách řeší úřad, kde byla žádost podána. Na rozhodování o příspěvcích se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Proti rozhodnutí o příspěvku se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek. 19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek. Při zjištění, že údaje, na jejichž základě byl příspěvek poskytnut, byly neúplné nebo nepravdivé, může být zahájeno řízení o odnětí příspěvku a nařízeno vrácení příspěvku nebo jeho části včetně penále. 20. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně: 21. Potřebujete se k věci dozvědět víc? viz. informační tisk MZe: „Informace pro Vás“ - Příloha č. 9 k zákonu č. 490/2001 Sb., „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití“. Dále se můžete se obrátit na: Další informace najdete na www stránkách: 22. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to: /lze doplnit hlavně na místní úrovni/ 23. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty: Příspěvky na další činnosti v lesích dle citovaných pravidel. 24. Za správnost návodu odpovídá: Ministerstvo zemědělství - odbor lesnické politiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1, telefon: 02 - 21812246 25. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Ing. Václav Hronek, telefon: 02 – 21812201 26. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:: 1.1.2002 27. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost: 11.1.2002 28. Datum konce platnosti návodu: 31.12.2002
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí