zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PROGRAM ENVIKONGRESU 2002

18.04.2002
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Příroda
Zemědělství
Chemické látky
Havárie
Hluk
Les
Geologie
EIA
IPPC
EMS
PROGRAM ENVIKONGRESU 2002
1. den : 23. dubna 2002 08,30 – 10,00 Registrace 10,00 – 12,00 Dopolední program Místo konání: Konferenční sál Morava, pav. A 10,00 - 10,30 Zahájení : zástupce a. s. Veletrhy Brno, Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje, Vystoupení zástupců garantů ENVIKONGRESU: Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství ČR Přednášky : moderuje: RNDr. Jiří Bendl, CSc., ředitel OS MŽP 10,30 - 10,50 Implementace IPPC v SRN se zaměřením na chemický průmysl (23 01) Dr. Michael Döpper, odbor vodního hospodářství a omezování znečištění, District Government Düsseldorf (Německo) 10,50 – 11,20 Implementace IPPC v členských státech EU (23 02) Franziska Eichler , Spolkový úřad pro životní prostředí (Německo) 11,20 - 11,40 Poznatky o ekonomických dopadech IPPC (23 04) Frank Farrell, vedoucí pracovní skupiny EU pro vypracování dokumentů BREF (Velká Británie) 11,40 – 12,00 Zkušenosti s implementací IPPC ve Velké Británii (23 05) Tim Young (Velká Británie) 12,00 – 13,00 Přestávka 13,00 – 18,00 Odpolední program moderuje: Ing. Josef Zbořil, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Přednášky: 13,00-13,20 Zákon 76/2002 Sb. o integrované prevenci (23 06) Mgr. Zuzana Malatincová, zástupce sekce legislativy a státní správy MŽP 13,20-13,40 Implementace IPPC v ČR (23 07) RNDr. Jiří Bendl, CSc., ředitel OS MŽP 13,40-14,00 Osvojení IPPC v jednotlivých výrobních oborech (23 08) Ing. Jiří Chroustovský, ředitel odboru rozvoje průmyslových technologií MPO 14,00-14,20 Systém výměny informací v nejlepších dostupných technikách v ČR Ing. Josef Látal, výkonný ředitel APES (23 09) 14,20-14,40 Zajištění odborné podpory při integrovaném povolování (23 10) Ing. Josef Seják, JUDr. Petr Petržílek, ředitel ČEÚ 14,40-15,00 Přestávka 15,00-15,20 Využití SFŽP k podpoře implementace IPPC v ČR (23 11) Ing. Radka Bučilová, ředitelka SFŽP 15,20-15,40 Energetická účinnost a IPPC v ČR (23 12) Ing. Petr Honskus, Enviroc – March Consulting, s.r.o. 15,40-16,00 Zkušenosti z přípravy žádostí o integrované povolení provozu (23 13) RNDr. Zdeněk Suchánek, zástupce DHV Ing. Josef Zbořil, Ing. Buk, zástupci SEPAP Štětí 16,00-16,20 Proces vydávání integrovaných povolení z pohledu KÚ (23 14) zástupce KÚ 16,20 Diskuse Posterová sekce: Konferenční sál Morava, pav. A 2. den : 24. dubna 2002 Místo konání: Pav. C – I, konferenční prostory A a B 9,00 – 12,00 dopolední program A sekce : CHEMICKÝ PRŮMYSL garant : Ing. Vladimír Novotný, Unipetrol zástupci resortů: Ing. Marie Svojítková, MŽP, Ing. Eva Veselá, MPO 9.00 - 9.10 Otevřené otázky integrované prevence znečištění v českém chemickém průmyslu (24A01) Ing. Vladimír Novotný, UNIPETROL, a.s. 9.10 - 9.25 Chemický průmysl v EU a úloha CEFIC v dialogu s Komisí EU o požadavcích environmentální a chemické legislativy (24A02) Ing. Ivan Zíka, Svaz chemického průmyslu ČR 9.25 - 9.40 Chemický průmysl a jeho reflexe v projektu „ Předvstupní plánování ke splnění požadavků legislativy EU v českém průmyslu“ (24A03) Ing. Bohumil Sulek, CSc., RNDr. Zdeněk Suchánek, Ing. Michal Diviš; DHV ČR, 9.40 - 9.55 Integrovaná prevence a omezování znečištění a program předběžných energetických auditů v chemickém průmyslu Ing. Vladimíra Henelová, ENVIROS - March Consulting s.r.o. (24A04) 10.00 - 10.15 Problematika zákona o integrované prevenci znečištění z pohledu výrobce minerálních hnojiv (24A05), Ing. Stanislava Kadavá, LOVOCHEMIE, a.s. 10.15 - 10.30 Synthesia Pardubice v podmínkách aplikované ekologické legislativy EU (24A06) Ing. Jaroslav Beran, AliaChem, a.s. 10.30 - 10.45 Přípravy společnosti KAUČUK na režim integrované prevence znečištění, (24A07) Ing. Pavel Topinka, KAUČUK, a.s. 10.45 - 11.00 Stav a průběh příprav společnosti CHEMOPETROL na požadavky integrované prevence (24A08) Ing. Pavel Sláma, CHEMOPETROL, a.s. 11.00 - 11.15 Výroba anorganických pigmentů ve společnosti Precheza a požadavky referenčních dokumentů BAT (24A09) Ing. Jaroslav Žižlavský, Precheza, a.s. 11.15 - 11.30 Požadavky referenčních dokumentů BAT na rafinérskou výrobu a přípravy České rafinérské na režim zákona o integrované prevenci (24A10) Ing. Mila Vitvar, Česká rafinérská, a.s. 11.30 - 11.40 Odborná podpora příprav sektoru chemického průmyslu na režim IPPC a systém výměny informací (24A11) Ing. Milan Maxa, TECHEM, s.r.o. 11.40 - 12.00 Srovnání ekonomických a ekologických aspektů při termickém zpracování nebezpečných odpadů z Česka ve vysokoteplotní spalovně odpadů AVG v Hamburku (24A12) Dieter Lobert, AVG Hamburk B sekce : ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL garant : Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., rektor MZLU Brno zástupci resortů: Ing. Jiří Jungr, MŽP, Ing. Ladislav Špaček, MPO Základní téma: Integrovaná prevence a omezování znečištění v zemědělství a potravinářském průmyslu 9,00-915 Úvodní vystoupení Integrovaná prevence v hospodaření zemědělských a potravinářských podniků (24B01) Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc. rektor MZLU v Brně, čestný garant kongresu 9,15-9,30 Evropská unie a nový systém integrovaného povolování výrobních činností (24B02) Ing. Ivan Severa,ředitel samostatného oddělení zemědělsko potravinářského inženýrství MZe ČR 9,30-9,45 Implementace směrnice Rady 91/676 EC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů v podmínkách České republiky (24B03) Ing. Martin Fantyš,ředitel odboru strukturální politiky a rozvoje venkova, MZe ČR 9,45-10,00 Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci - jako nástroj implementace Směrnice Rady 96/61 EC v České republice – rámec environmentálního managementu podniku (24B04) doc. Ing. Jan Mareček, DrSc., vedoucí ÚZPET MZLU v Brně 10,00-10,15 Implementace směrnice Rady 91/676 EC (IPPC) o integrované prevenci a omezování znečištění do velkochovů hospodářských zvířat (24B05) Ing. Antonín Jelínek, CSc., Ing. Martin Dědina, VÚZT Praha 10,15-10,30 Očekávané dopady implementace zákona o IPPC do potravinářského průmyslu (24B06) Celba, J; Perlín, C VÚPP Praha 10,30-10,45 Britské zkušenosti s implementací IPPC v zemědělství a s přípravou realizace v ČR (24B07), Ing. Tim Young, AEA Technology Environment, Velká Británie 10,45-11,00 Politika životního prostředí v mlékárenském podniku OLMA, a.s. (24B08) Ing. Josef Doložílek, technický ředitel OLMA, a.s. , Olomouc 11,00-11,15 Problematika nakládání s kejdou a drůbežím trusem ve velkochovech (24B09), Ing. Vladislav Sedláček, MAVE Jičín, a. s. 11,15-11,30 Zkušenosti se zavedením environmentálního managementu řízení podniku ve firmě VEPASPOL, a.s. (24B10) Ing. Josef Chalánek, ředitel VEPASPOL, a.s. , Olomouc 11,30-11,45 Požadavky na zabezpečení provozu po technické stránce v masném průmyslu s ohledem na legislativu EU (24B11) MVDr. Stanislav Bureš, technický ředitel Masna Studená, a.s. 11,45-12,00 Zkušenosti s kompostováním v Německu (24B12) Karsten Runge, BACKHUS GmbH, Německo 13,00 – 16,30 odpolední program C sekce : VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ garant : Ing. Václav Hettenberger, VÍTKOVICE a.s. zástupci resortů: Ing. Jaroslav Fereš, MŽP, Ing. Josef Cipro, MPO Základní téma : „Zařízení na výrobu a zpracování kovů a neželezných kovů z pohledu přijetí evropských směrnic a dokumentů BREF „ 13.00 – 13.10 Integrovaná prevence znečištění v českém hutnictví (24C01) Ing. Václav Hettenberger, VÍTKOVICE, a.s. 13.10 – 13.30 EUROFER – Evropské sdružení výrobců železa a oceli Ing. Vladimíra Jungwiertová, Hutnictví Železa, a.s. (24C02) 13.30 – 13.50 Současný stav restrukturalizace českého hutnictví (24C03) Ing. Vladimír Toman, Hutnictví Železa, a.s. 13.50 – 14.10 Vývoj aplikace metodiky pro uplatnění BAT v českém hutnictví (24C04)Ing.Bohuslav Moucha, CEMC Praha 14.10 – 14.30 Porovnání současné technologie na koksovně a aglomeraci s požadavky referenčních dokumentů BAT (24C05) Ing.Petr Baránek, Nová Huť, a.s. 14.30 – 15.00 PŘESTÁVKA 15.00 – 15.20 Porovnání současné technologie recyklace olova v ČR s BAT (24C06) Ing. Zdeněk Kunický, Kovohutě Příbram, a.s. 15.20 – 15.40 Příklady aplikací technologií čištění odpadových vod v kovozpracujícím průmyslu (24C07) Mgr. Marek Miertuš, INTREL s.r.o. Liptovský Mikuláš, SK 15.40 – 16.00 IPPC ve slévárnách (24C08) RNDr. Zdeněk Suchánek, DHV CR, Praha 15.40 - 16.00 Zařízení pro snižování emisí v oboru “ Výroba a zpracování kovů” Ing. Petr Brzek, ZVVZ Milevsko, a.s. (24C09) D sekce : NAKLÁDÁNÍ S ODPADY garant : Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ECO-Management zástupci resortů: Ing. Marta Běťáková, MŽP, Ing. Dobromila Lébrová, MPO 13.00 - 13.15 Implementace zákona o integrované prevenci a omezování znečištění v oblasti nakládání s odpady (24D01) Ing. Marta Běťáková, oddělení IPPC odboru strategií MŽP ČR 13.15 - 13.30 Mezinárodní zkušenosti ze zaváděním IPPC v oblasti nakládání s odpady (24D02) RNDr. Alois Kopecký, odbor odpadů MŽP ČR 13.30 - 13.45 Uplatnění IPPC v zpracování POH ČR (24D03) Ing. Vladislav Bízek, ředitel DHV ČR, s.r.o. 13.45 – 14.00 Možnosti aplikace přístupů IPPC v resortu MO (24D04) pplk. Ing. Vladimír Melkes, Ing. Petr Kozel,CSc., VVŠ 14.00 - 14.15 IPPC a spalování odpadů (24D05) Ing. Pavel Vejnar, CSc., Centrum pro hospodaření s odpady VÚV TGM Praha 14.15 - 14.30 Příprava skládek odpadů pro zahájeni procesu IPPC (24D06) Ing. Zdeněk Horsák, ředitel Dekont Umwelttechnik s.r.o. Zlín 14.30 - 14.45 Příprava projektů pro zavádění IPPC v krajských koncepcích a pánech odpadového hospodářství (24D07) Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., ředitel ECO-Management s.r.o. Brno 14.45 - 15.00 Finanční podpory výrobců pro ekologii (24D08) Ing. Josef Vančura, ředitel Svazu odpadového průmyslu ČR 15.00 – 15.30 PŘESTÁVKA 15.30 - 15.45 Technologie odpadového hospodářství pro 21. století (24D09) Mr. Norbert Frischen, Managing Director of IUT Germany, Německo 15.45 - 16.00 Integrované nakládání s odpady, technika a zkušenosti (24D10) Jürgen Rotsch, EuRec Technology GmbH, Německo 16.00 – 16.15 Zpracování vyřazených monitorů a TV na recyklačním zařízení s důrazem na řešení čistoty skla a jeho opětovného využití (24D11) Ing. František Kelner, Karel Sodomka MKF Tony, s.r.o. 16.15 - 16.30 Zkušenosti s tříděním odpadu (24D12) Manfred Reichenberger, KC-CZ Holding s.r.o., Německo 16.30 - 16.45 Zkušenosti s tříděním odpadu z obalů v Norsku, Německu, Itálii, Španělsku Rakousku, USA a Japonsku (země, kde má firma zastoupení) a využití odpadu např. k výrobě náhradního paliva (24D13) Thomas Heder, TiTECH VisionSort GmbH, Německo 16.45 - 17.00 Zkušenosti s odpadovým hospodářstvím v Bavorsku (24D14) Dr. Waldemar Mathews, BIfA GmbH (Bayerisches Institut für Abfallforschung), Německo 17.00 - 17.30 DISKUSE Posterová sekce: Pavilon C – přízemí 3. den : 25. dubna 2002 Místo konání: Pav. C – I, konferenční prostory A a B 9,00 – 12,00 dopolední program A sekce : ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ garant : Ing. Jaroslava Ledererová,CSc., VUSH Brno zástupci resortů: Mgr. Eva Hatláková, MŽP, Ing. Václav Knor, MPO Základní téma: IPPC-bezodpadové technologie v oblasti zpracování nerostů Ing. Jaroslava Ledererová, CSc. - Výzkumný ústav stavebních hmot 1. Výroba cementu a vápna 9,10-9,50 · Úvod k IPPC ve výrobě maltovin (25A01) Ing. Vladimír Těhník - Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. · Výroba cementu a IPPC (25A02) Ing. Jan Gemrich - VUMO, s. r. o. · IPPC ve výrobě cementu a vápna (25A03) Ing. Pavel Procházka - Českomoravský cement - nástupnická organizace, a. s. 2. Sklářský průmysl a výroba minerálních vláken 9,50-10,30 · Sektorová problematika v ČR – stav a vývoj sklářského a bižuterního průmyslu (25A04) Ing. Magda Purkrábková - Asociace sklářského a keramického průmyslu Praha · Emise ve sklářství ve vztahu k IPPC (25A05) , Ing. Miloslav Knotek - VÚSU, a. s. Teplice · IPPC - zákonné opatření pro enviromentální problematiku v oboru výroby skleněných a minerálních vláken (25A06), Ing. Josef Knězek, CSc. - Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. 3. Keramický průmysl 10,30-10,55 · Keramický průmysl a IPPC (25A07) Ing. Karel Pavlík - Silikátový svaz - Praha · Český keramický průmyslu a integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) (25A08), Ing. Bohumil Sulek, CSc. - DHV CR, spol. s r. o. - Praha 4. Cihlářský průmysl 10,55-11,35 - Cihlářský průmysl a IPPC (25A09) Ing. Jindra Drottnerová - Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. - IPPC a jeho kontrola v oblasti českého cihlářského průmyslu (25A10) - Nové cihlářské technologie a IPPC (25A11) Jan Kápl - HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., Cihelna Dolní Bukovsko 5. Azbest a produkty na bázi azbestu 11,35-11,45 · Azbest a výrobky azbest obsahující ve světle legislativy EU a IPPC (25A12) Ing. Lubomír Lejsek - Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. 6. Diskuse 11,45-12,00 B sekce : TECHNIKY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VOD garant : Ing. Oldřich Šamal, AČE, Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., AČE zástupci resortů: Ing. Jaroslav Kinkor, MŽP, RNDr. Irena Zbytovská, MPO Základní téma : TECHNIKY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VOD ČISTÍRENSKÉ KALY – VYUŽÍVÁNÍ A LIKVIDACE 9,00 – 9,20 Vliv čistírenských technologií na produkci a vlastnosti kalů (25B01) M. Dohányos 9,20 – 9,40 Technologie zpracování kalů – vzhledem k energetickému potenciálu v bioplynu (technologie anaerobní stabilizace kalů – termofilní a mezofilní, zvyšování energetického potenciálu – dezintegrace přebytečného kalu J.Kutil, M.Dohányos (25B02) 9,40 – 9,55 Hygienické aspekty kalové problematiky ve světle legislativy naší a EU M. Zímová (25B03) 9,55 – 10,15 Technologie zpracování kalů zabezpečující jejich hygienické požadavky (termofilní anaerobní stabilizace, autotermní aerobní stabilizace, termická a radiační hygienizace kalů) J.Zábranská, P.Jeníček (25B04) 10,15 – 10,30 Řízená aplikace kalů v zemědělství, aplikace vyhl. 382/2001Sb K.Frank (25B05) 10,30 – 10,50 Kontinuálna Pieskova filtrácia – nový trend při úprave a čištění vôd (25B06) Ing. Juraj Urbanovič, INTREL s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK 10,50 – 11,05 Termické metody úpravy kalů K.Hartig, (25B07) 11,05 – 11,20 Energetické využívání kalů – využívání jako paliva, zplyňování, pyrolýza, cementárna, společné spalování, samostatné spalování kalů (25B08) 11,20 – 11,40 Obecné seznámení s technologiemi PURAC (FLOFILTER, PURiser, ULPRO, ANAMET, GEWE, DAF Rapide) a s metodou KALDNES Ing. Petr Helmich, Ing. Martin Fiala, PURAC CZ (25B09) 11,40 – 12,00 Stanovení některých vlastností sypkých a textilních sorbetů pro odstraňování nebezpečných látek ze životního prostředí Doc.Ing. Josef Dvořák, CSc., Ing.Josef Navrátil, CSc., VVŠ PV Vyškov (25D10) 13,00 – 16,00 odpolední program C sekce : ENERGETIKA garant : Ing. Bohumil Kašpar, ČEZ a.s. zástupci resortů: RNDr.Tomáš Bernat, MŽP, Ing. Jiří Hřebík, MPO Základní téma: „Energetická zařízení z pohledu přijetí evropských směrnic a dokumentů BREF“ 13.00 – 13.10 Zahájení Ing. Bohuslav Moucha, CEMC Praha 13.10 – 13.30 Vývoj právního prostředí v ochraně ovzduší v ČR (25C01) Ing. Bohuslav Brix 13.30 – 14.00 Snižování plynných emisí v ČEZ a.s. (25C02), Ing. Bohumil Kašpar, ČEZ Praha 14.00 – 14.30 Zkušenosti s paroplynovým cyklem (25C03) Ing. Zdeněk Bučko, Sokolovská uhelná a.s. 14.30 – 14.45 Přestávka 14.45 – 15.15 Zařízení ke snižování emisí (25C04) Ing. Petr Štverák, ZVVZ Milevsko 15.15 – 15.45 IPPC a požadavky na kvalitu ovzduší pro velké spalovny (25C05) Dr. Katy Anderson, ENVIROS, Velká Británie 15,45 – 16,05 Fluidní odsíření spalin (25C06) Uwe Wehnert, Lurgi Praha, s.r.o. 16.05 Diskuse Spolupracující sdružení:  Svaz průmyslu a dopravy  Asociace energetických manažerů  Teplárenské sdružení D sekce : OSTATNÍ PRŮMYSL garant : Ing. Josef Zbořil, Ing. Petr Janák, INOTEX zástupci resortů: Ing. Dana Bajerová, MPO, Mgr. Eva Hatláková, MŽP 13,00 – 13,10 Zahájení, úvodní slovo Ing. Petr Janák, CSc 13,10 – 13,30 Stav legislativy a implementace IPPC v členských zemích EU (25D01) Kritická místa povolovacího procesu IPPC pro papírenský průmysl Ing. Josef Zbořil, SPČR, SPPaC 13,30 – 13,50 Nejlepší dostupné technologie v textilním průmyslu (25D02) Ing. Pavel Bartušek, CSc, INOTEX Dvůr Králové n. Labem 14,10 – 14,30 Zkušenosti z přípravy BREF pro textilní průmysl (25D03) Ing. Petr Janák, CSc, INOTEX Dvůr Králové n. Labem 14,30 – 14.45 Přestávka 14,45 – 15,15 Provozy povrchových úprav organickými povlaky, podmínky pro provoz a minimalizace rozpouštědel ve vstupech technologie (25D04) Ing. Václav Trojan, SVÚOM Praha 15,15 – 15,45 Zákon o ovzduší a IPPC – základní povinnosti provozovatelů v polygrafickém průmyslu (25D05) Ing. Zdeněk Krayzel, ČTIO Praha 15,45 – 16,10 Integrovaná prevence a omezování znečištění v českých koželužnách (25D06) Ing. Jaromír Ludvík, CSc, TOMMA Otrokovice 16,10 – 16,30 Shrnutí jednání sekce a závěry Ing. Josef Zbořil 4. den : 26. dubna 2002 Místo konání: Kongresové centrum 10,00 – 12,00 dopolední program , garant : Veletrhy Brno a.s. Společné shrnutí výsledků Závěr : Ukončení a vyhodnocení kongresu Posterová sekce: Pavilon C - přízemí */ Registrace účastníků probíhá v přízemí Kongresového centra v době 1. den 23. 4. 8,30 - 16,00 2. den 24. 4. 8,00 - 16,00 3. den 25. 4. 8,00 - 16,00 Účast na Envikongresu a sborník (verze Č-A) je pro registrované účastníky bez vložného. Při registraci je možnost proti hotovostní úhradě ve výši 20 Kč zakoupit stálou vstupenku na komplex stavebních veletrhů Brno. Podmínkou registrace je zaslání řádně vyplněné přihlášky organizátorům do termínu závěrky. Více informací najdete na webových stránkách www.bvv.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí