zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspora tepla a tepelná pohoda uživatelů by měly být v souladu

29.04.2002
Ovzduší
Úspora tepla a tepelná pohoda uživatelů by měly být v souladu
Při navrhování budov z hlediska úspory energie a ochrany tepla musí být stavby navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetická náročnost vytápění je ovlivňována především klimatickými podmínkami lokality, tvarem budovy, orientací a velikostí oken, použitými stavebními materiály a samozřejmě vytápěcími systémy. Tepelně technické vlastnosti budov jsou dány normovými hodnotami, které vycházejí z průměrných lidských potřeb. Funkční požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí stanoví ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky. Tyto funkční požadavky zohledňují šíření tepla, vlhkosti a vzduchu konstrukcí. Dále je normou sledována tepelná stabilita místností a energetický požadavek na budovy vyjádřený celkovou, popřípadě redukovanou charakteristikou budovy. Obsahem normy jsou pro jednotlivé druhy stavebních konstrukcí stanoveny hodnoty, jejichž dodržení zajišťuje v budovách zejména prevenci tepelně technických poruch, tepelnou pohodu uživatelů, která je samozřejmě prioritní, ale i požadovaný stav vnitřního prostředí pro případné technologické činnosti a nízkou spotřebu energie při provozu budov. Úspory energie lze hledat zejména v regulaci vytápění či chlazení místností, regulaci obsahu vlhkosti, větrání, zásobování vodou, její úpravě, ohřevu a konečně i odvádění do kanalizace. Výpočet tepelných ztrát budov je rovněž dán normovými hodnotami. Jejich výpočet lze provést například podle ČSN 06 3110 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. Tato norma stanoví tepelné ztráty v jednotlivých místnostech a tepelné ztráty celé budovy - s ohledem na specifika, například světovou stranu, ale i podle mapy oblastí s průměrnými nejnižšími venkovními teplotami. Technické vybavení zdrojů tepla musí umožnit hospodárný, bezpečný a spolehlivý provoz. Kotle a spotřebiče by měly mít zajištěny dokonalý přívod spalovacího a větracího vzduchu. Odvod spalin a dalších škodlivin nesmí ohrozit nejen zdraví osob, ale ani životní prostředí. Otopná tělesa by měla být opatřena ochrannými kryty, především s ohledem na prevenci úrazů dětí a starých či invalidních osob. V otopných soustavách musí být v souhlase s vyhláškou 137/1998 Sb. osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopných soustav (například teplot, přetlaku, tlakových rozdílů, průtoků). Tato zařízení by měla být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (zejména dětí). Pro projektování a montáž tepelných soustav ústředního vytápění, které používají horkou vodu, vodní roztoky nebo páru, platí ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž. Norma obsahuje především zásady pro volbu otopných soustav, technické požadavky na kotle, pro návrh zařízení regulace a měření, armatur a potrubí. Pokud bychom se měli jen krátce zmínit o obsáhlé problematice komínů a kouřovodů, musí být navrženy tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti. Kouřová cesta tvořená kouřovodem a komínem nesmí snižovat účinnost spotřebičů paliv. Komíny pro odvod spalin od spotřebičů na kapalná a plynná paliva musí odolávat kondenzátům spalin. Zvláštní normové hodnoty se týkají materiálů pro komíny, kouřovody a komínové vložky (zejména jejich nasákavosti), také umístění a průřezů průduchu podtlakového a přetlakového komína. Samozřejmě, že komín musí mít vybírací, případně vymetací, čisticí a kontrolní otvory, které se zavírají těsnými dvířky z nehořlavého materiálu. Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen přístup budovou, otvorem ve střeše, případně komínovou lávkou. Také požadavky na přístupové cesty ke komínům jsou dány normami. Průduch komína určený pro odtah spalin nesmí být současně používán jako průduch větrací (ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv). Pro uživatele a majitele nemovitosti s komínem je zpravidla největším problémem dbát na pravidelné kontroly a čištění. Kominíci by měli být - podle druhu a zátěže komínů a kouřovodů - revizory našich komínů několikrát do roka! V zájmu našeho klidného spaní a opravdu po všech stránkách tepelné pohody domova. Český normalizační institut
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí