zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pilotní projekt Místní Agenda 21 pro město Kladno

27.05.2002
Obecné
Pilotní projekt Místní Agenda 21 pro město Kladno
Projekt: \"Širší podpora procesů místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie\" - pilotní projekt Místní Agenda 21 pro město Kladno Britské Ministerstvo pro mezinarodní rozvoj (DFID), dříve Know How Fund, poskytovalo již od roku 1991 České republice pomoc formou odborné spolupráce. Jedním z posledních projektů podpořených v ČR je projekt \"Širší podpora procesů místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie\". Tento projekt vznikl na základě zkušeností ČEÚ získaných při realizaci víceletého projektu \"Spolupráce s britskými lektory při uplatňování principů Agendy 21 v podmínkách České republiky se zaměřením na environmentální výchovu a zapojení veřejnosti\", který byl podpořen Britskou radou v letech 1997-1999. Současný projekt připravilo a v lednu 2000 předložilo britskému Know How Fundu oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Českého ekologického ústavu ve spolupráci s MŽP. Na přípravě projektu spolupracovali: Ústav pro ekopolitiku, Okresní úřad Děčín, Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Správa CHKO Poodří, Městská část Praha 15 a Hnutí Brontosaurus (Ekocentrum Toulcův Dvůr). Projekt schválilo Ministerstvo životního prostředí a usnesením porady vedení ze dne 17. 4. 2000 převzalo garanci za jeho realizaci na české straně. Koordinací a realizací projektu na české straně byl poradou vedení MŽP pověřen Český ekologický ústav. V prosinci 2000 proběhlo ve Velké Británii výběrové řízení na britskou partnerskou organizaci, která bude projekt realizovat. Ve výběrovém řízení, jež bylo organizováno a řízeno DFID, byla jako partnerská organizace vybrána společnost WS Atkins International a konzultantem se stal pan Frank Price. Úvodní informaci o projektu jsme přinesli v čísle 2/2001, v tomto čísle Zpravodaje MA 21 přinášíme zprávu z prvního pilotního projektu, pokračování najdete v následujících vydáních Zpravodaje. Historie procesu MA21 ve městě Kladně Proces uplatňování Místní Agendy 21 začal v Kladně už v roce 1998, kdy Ústav pro Ekopolitiku o.p.s. Praha (ÚEP) vyzval ke spolupráci Magistrát města Kladna. Proběhla řada jednání a série úvodních seminářů a školení k udržitelnému rozvoji a MA 21 pro radní města, zastupitele, pracovníky Magistrátu a odborných komisí při městské radě. Městská rada s městským zastupitelstvem se zavázaly k implementaci Místní Agendy 21. Byla navázána spolupráce mezi zainteresovanými subjekty ve městě. Pomocí výzkumu veřejného mínění mezi reprezentativním vzorkem občanů Kladna byly zhodnoceny názory veřejnosti na situaci ve městě. Kompilací existujících dat a jejich analýzou vznikla zhruba stostránková studie, která objektivně hodnotí environmentální situaci a zdravotní stav občanů ve městě. Projekt podpořilo po volbách i nové zastupitelstvo města, a Místní Agenda 21 se tak stala součástí činnosti městské rady i zastupitelstva. V průběhu roku 1999 ve spolupráci s Klubem alternativního života (KAŽ) probíhal průzkum systémů ochrany životního prostředí v kladenských průmyslových podnicích. Ve výběrovém řízení byly určeny firmy, které zpracovaly odborné podklady pro Environmentální politiku Kladna. Jsou to studie nakládání s komunálním odpadem, studie těžkých kovů v prašném aerosolu, studie systému ochrany životního prostředí v kladenských průmyslových podnicích, studie imisí z dopravy, indikační geobotanický průzkum a monitoring imisního zatížení, studie starých průmyslových zátěží a nevyužitých ploch ve městě. Studie poskytla cenné údaje pro následné strategie a byla prvním krokem k zapojení podniků do MA 21. V této fázi také vybrané odbory Magistrátu zpracovaly své strategie a určily priority pro příštích pět let (odbor majetku, investic a školství, odbor výstavby, odbor dopravy a služeb, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury). Na základě uvedených studií a projednání s veřejností vznikl návrh Environmentální politiky - Strategie ochrany životního prostředí Kladna. Návrh (připravený odborníky z ÚEP) byl následně opětovně konzultován s zástupci veřejnosti a veřejné správy tak, aby maximálně respektoval místní podmínky v Kladně. Strategie byla v září roku 2001 schválena zastupitelstvem a stala se tak pro město závaznou. Aktualizována by měla být jednou za dva roky. Jeden z nevýznamnějších aspektů procesu MA 21 v Kladně představovalo od počátku zapojení veřejnosti. ÚEP již v roce 1999 inicioval vznik Pracovní skupiny občanů pro MA 21, která se od té doby schází pravidelně každou první středu v měsíci (16:00 - 18:00) v zasedací místnosti Magistrátu města Kladna. Schůzky jsou otevřené všem občanům, kteří tak mají možnost přijít prodiskutovat a nalézt řešení konkrétních problémů města společně se zástupci magistrátu (např. v roce 2001 se řešili i velmi kontroverzní případy, jako je provoz energetického centra ECKG, výstavba hypermarketu Baumax v lokalitě Panská zahrada, stavba kruhových objezdů na místních komunikacích, výstavba spalovny průmyslových odpadů, atd.). Členové Pracovní skupiny pro MA 21 dostávají nejdůležitější informace o jednotlivých problémech projednávaných v radě města a zastupitelstvu, mohou se k nim vyjadřovat a zprostředkovávat námitky a připomínky ostatních občanů. U příležitosti oslav ke Dni Země (22.4.) organizuje Klub alternativního života (KAŽ) Dětský parlament. V průběhu roku 2000 bylo vypracováno strategické posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) na lokální úrovni – posouzení vlivu Strategie ekonomického rozvoje Kladna na životní prostředí, což byla první SEA v České republice. Dále byla provedena kalkulace ekologické stopy (ES) energie okresu Kladno a pokračovaly další práce na kalkulaci ES města Kladna. MA 21 v Kladně byla prezentována na nejrůznějších fórech v rámci ČR i zahraničí. Další akcí pro veřejnost bylo setkání představitelů kladenské radnice s občany města na téma priorit pro město Kladno. Cílem setkání, které inicioval pražský ÚEP, bylo diskutovat s občany Kladna předem zvolené tématické okruhy a získat od nich podněty pro plánované koncepční materiály o rozvoji Kladna. Občané měli možnost jednak přímo vystoupit v diskusi a položit příslušnému zástupci města otázku, nebo své náměty a připomínky podat písemně. V září roku 2001 vydal ÚEP (za finanční podpory Magistrátu města Kladna a MŽP publikaci Kladno – město pro zítřek – příručku pro širokou veřejnost, zejména pro ty kladenské občany, kteří otevřeně uvažují o veřejných záležitostech. Jejím záměrem bylo představit laické veřejnosti problematiku ochrany životního prostředí v souvislosti s některými dalšími aspekty rozvoje města. Jádrem kapitol, tematicky rozčleněných podle složek životního prostředí, jsou údaje podávající přehled o současné situaci v dané oblasti, srovnání s předcházejícím vývojem a příčiny a možné důsledky takového stavu. Tyto údaje provázejí informace o práci a plánech magistrátu a zastupitelstva, činnosti občanských sdružení, možnosti, jak se zapojit do spolurozhodování o veřejných záležitostech. Některé kapitoly doplňují praktické rady a doporučení, jak chránit přírodu; text je opatřen telefonickými kontakty, adresami a odkazy na příslušné www stránky. O procesu MA21 v Kladně informovala regionální i celoplošná tištěná média (Kladenský deník, Kladenský expres, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Právo, Moderní obec aj.), byly odvysílány dva rozhovory pro rozhlas (kladenské Radio Relax, ČRo Regina Praha) a vytištěna publikace ÚEP o MA 21, částečně financována z rozpočtu města a částečně z grantů získaných ÚEP, která byla určena především občanům města Kladna. Přesto, že se podařilo mnohé, po skončení práce instituce zvenčí (ÚEP) došlo k narušení práce skupiny MA 21 a jejího vztahu s městem. Komunikaci se podařilo postavit na novém základě v dosavadním průběhu pilotního projektu podpořeného DFID. Současný proces MA21 ve městě Kladně Pilotní projekt „Místní Agenda 21 pro město Kladno“ realizovaný v rámci projektu „Širší podpora Místních Agend 21 v ČR s využitím britských zkušeností“ podpořeného britským DFID má navázat na vše, čeho bylo v předchozích letech dosaženo a podpořit efektivní prosazování principů udržitelného rozvoje a další uplatňování Místní Agendy 21 na území města Kladna. Město Kladno zastupuje v tomto projektu municipální úroveň a všechny zkušenosti s uplatňování MA21 budou shrnuty v metodice, která bude jedním z výstupů projektu. Projekt by měl především vést k oficiálnímu přijetí principů udržitelného rozvoje místní správou, ke zvýšení povědomí a vědomostí o udržitelném rozvoji a MA21 u různých cílových skupin a k ukázání praktických příkladů uplatnění principů udržitelného rozvoje na municipální úrovni. Specifické cíle projektu si určují místní lidé sami. Pilotní projekt MA21 pro město Kladno byl zahájen v červenci 2001, kdy bylo zároveň vyhlášeno výběrové řízení na funkci koordinátora celého projektu. Koordinátorem byl zvolen ing. T. Fujan a v následném kroku byl zvolen i Řídící a monitorovací výbor (ŘMV) Místní Agendy 21 v Kladně, v němž je zastoupena co nejširší veřejnost. V srpnu se koordinátor společně s klíčovými členy ŘMV zúčastnil školení „Praktické pomůcky pro koordinátory MA 21“. Ihned po tomto školení se s koordinátory dalších pilotních míst (Děčínsko, Poodří) zúčastnil týdenní zahraniční stáže ve Velké Británii a následně přijeli angličtí partneři do Kladna, aby informovali o smyslu a průběhu tohoto projektu všechny členy ŘMV. V průběhu školení si účastníci vyjasňovali m.j. zásady komunikace a metody a techniky zapojování veřejnosti. Nové přístupy přispěly k obnovení komunikace mezi představiteli města a občany. Nadále se schází Pracovní skupina občanů pro MA 21, jejíž někteří členové jsou současně členy ŘMV. V září 2001 se na své první schůzce sešel ŘMV a začal, v souladu s informacemi anglických partnerů, systematicky pracovat na tvorbě Akčního plánu MA21 pro město Kladno. Byla přitom použita metoda akčního plánování představená anglickým lektorem S. Smithem. Byly také použity techniky zapojování veřejnosti, které mají umožnit shromáždění co nejširšího spektra názorů a následnou dohodu mezi rozdílnými stranami. Zatím se podařilo vydefinovat – Základní hodnoty, Vizi, Účel, Oblasti práce - viz zápis ŘMV-3.10.2001 (http://vismo.obce.cz/kladno/index.aspdex.asp ). Součástí britské podpory je i grantový program pro mikroprojekty. Členové ŘMV a přizvaní spolupracovníci určili oblasti, kterých by se měly mikroprojekty týkat (živ. prostředí, tělovýchova, sociální potřeby obyvatelstva, kultura pro širokou veřejnost) a které považují za oblasti problémové. Současně stanovili kriteria hodnocení – vše v souladu s definovanými cíly projektu. Každý občan či sdružení působící v městě Kladně měli možnost zpracovat vlastní mikroprojekt a předložit ho k posouzení ŘMV. Po úspěšné informační kampani se sešlo 31 mikroprojektů z nichž ŘMV vybral k podpoře 11 mikroprojektů. ŘMV se na svých dvou lednových setkáních v roce 2002 dále zabýval analýzou podílníků tohoto projektu a poté zpracoval Strategii zapojení podílníků. Do současné doby se podařilo zapojit do tohoto projektu 29 podílníků, kdy každý zde zastupuje určitý typ organizace, či sdružení a podílel se, nebo se nadále podílí na úspěšném průběhu tohoto projektu. Výhodou projektu je funkce placeného koordinátora, který se procesu MA 21 věnuje na plný úvazek a to, že se veškeré aktivity odehrávají na úrovni města, a tudíž jsou koncentrovány do relativně velmi malého prostoru. Jako jeden z menších nedostatků se jeví nedokončení tvorby Akčního plánu z důvodu pracovního zaneprázdnění členů ŘMV, který se tak může scházet na svých pravidelných setkáních maximálně jedenkrát za měsíc. Kladno bylo oceněno nejvyšší cenou v soutěži EU \"Město v souladu s požadavky Evropské unie\" v roce 2000 a v roce 2001. Bližší informace o Místní Agendě 21 a zápisy z pravidelných schůzek Řídícího a monitorovacího výboru jsou také umístěny na internetových stránkách města Kladna v sekci Úřední deska magistrátu – informace z radnice. Zdroj: Ing. T. Fujan, Magistrát města Kladna, PhDr. Alena Reitschmiedová, Český ekologický ústav, , Mgr. Viktor Třebický, Ústav pro ekopolitiku Kontakt: www.mestokladno.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí