zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Blíží se termín pro podání návrhu na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů

17.06.2002
Odpady
Blíží se termín pro podání návrhu na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů
Dle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech jsou osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, povinny do konce měsíce června podat na MŽP návrh na zápis do Seznamu. § 14 Seznam osob (1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů (dále jen \"Seznam\") v rozsahu podle odstavce 3. (2) Návrh na zápis do Seznamu se podává Ministerstvu životního prostředí ve čtyřech písemných vyhotoveních v českém jazyce a současně na technickém nosiči dat, popřípadě elektronickou poštou, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1. (3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje a k tomuto návrhu se připojuje a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání, identifikační číslo a úředně ověřená kopie živnostenského listu, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, b) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu, c) popis zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1, d) způsob informování spotřebitelů podle § 10 odst. 2, e) popis zajištění využití zpětně odebraných odpadů z obalů podle § 12, f) doklad o zaplacení registračního poplatku (§ 30 odst. 1). (4) Je-li navrhovatelem fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, může podat návrh podle odstavce 1 v anglickém jazyce. (5) Nesplňuje-li návrh náležitosti podle odstavců 2 a 3, vyžádá si Ministerstvo životního prostředí jeho doplnění. (6) Ministerstvo životního prostředí provede zápis navrhovatele do Seznamu po obdržení návrhu splňujícího všechny náležitosti podle odstavců 2 a 3 a bude informovat navrhovatele písemně nejpozději do 14 dnů od provedení zápisu. (7) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 3 do 14 dnů od jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí, že zanikly zákonné důvody pro její vedení v Seznamu. (8) Ministerstvo životního prostředí na základě oznámení podle odstavce 7 nebo na základě vlastních zjištění provede změnu v zápisu v Seznamu nebo vyřadí ze Seznamu osobu, jejíž zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly. (9) Seznam je veřejným seznamem. Každý má právo do něj nahlížet nebo si pořizovat kopie či výpisy. (10) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osobu, která a) má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, nebo b) uvádí obaly na trh nebo do oběhu výhradně prodejem spotřebiteli, pokud ve vztahu ke všem obalům jí uváděným na trh nebo do oběhu prokazatelně plní povinnosti podle § 10 a 12 jiná osoba. Plnění povinností evidence a výkaznictví dle požavků zákona o obalech Vám zajistí software EnviObaly - podrobnosti na www.enviweb.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí