zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

19.07.2002
Obecné
Pozvánka na kurz REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rekvalifikační kurz schválený MŠMT ČR. Místo konání: Dům techniky Pardubice 22. – 24. 10. 2002 Cílem kurzu je rekvalifikace nebo zvýšení odborných znalostí v oblasti životního prostředí. Je určen podnikovým referentům životního prostředí, pracovníkům v odborech životního prostředí krajských úřadů a obcí s rozšířenou pravomocí a všem zájemcům o problematiku životního prostředí. V kurzu vyučují vysokoškolští učitelé, pracovníci státní správy, krajské hygieny a odborníci z praxe. Celkový rozsah kurzu je 160 hodin a jeho součástí budou 2 exkurze a je organizován formou 6-ti 3denních soustředění /2 v roce 2002 a 4 v roce 2003/. PROGRAM 1/ Úvod do problematiky tvorby a ochrany životního prostředí. Základní pojmy tvorby a ochrany životního prostředí ve vztahu k technologickým procesům koncepce ochrany životního prostředí ve světě a v ČR. Specifika a rozdělení jednotlivých složek životního prostředí mezinárodní vazby. 2/ Legislativa ochrany životního prostředí v ČR. 3/ Toxicita znečišťujících látek v životním a pracovním prostředí. Obecné aspekty vlivu škodlivých látek na zdraví, prachový účinek, zdravotnické aspekty nejvyšších přípustných koncentrací přijatelné denní dávky. Potravinové řetězce. 4/ Problematika ochrany ovzduší. Platná legislativa, látky znečišťující ovzduší, emisí, imise, kategorizace zdrojů. Technické způsoby ochrany ovzduší: odlučování prachových částic, odsiření, denitrifikace zachycování VOC. Kontrola kvality ovzduší. Povinnosti znečišťovatelů vyplývající z legislativy. Poplatky a pokuty. 5/ Voda. Základní dělení vod, typy znečištění odpadních vod, základní znečišťující látky a jejich charakteristika, pitné vody, analytické kontrolní procesy, měření průtoku odpadních vod, čistění odpadních vod. Právní povaha povrchových a podzemních vod. Vodoprávní řízení. Nakládání s vodami, k němuž je třeba povolení. Poplatky podle nového zákona o vodách, platby za odběr povrchových vod, pokuty za porušení povinnosti uložených zákonem o vodách. 6/ Odpady. Základní pojmy, druhy odpadů, nebezpečné vlastnosti odpadů, vzorkování odpadů, metodiky analýz a interpretace výsledků. Zneškodňování odpadů /třídění, skladování, kompostování, spalování, solidifikace, recyklace/. Odpadový zákon a následující předpisy. Obalový zákon a následující předpisy. 7/ Chemické látky. Legislativní úprava, povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky, nebezpečné vlastnosti, způsob klasifikace, oprávnění k nakládání s nebezpeč. chem. látkami, ADR, registrace, hodnocení rizika, evidence. 8/ Posouzení vlivu staveb na životní prostředí – EIA zák. č. 100/2001 Sb. - rozptylové studie, hlukové studie - riziková analýza 9/ Ekologický audit. - Normy řady ISO 14 000, EMAS a EMS 10/ Čistší produkce, bilanční metodiky. 11/ Základy hygieny a ochrany pracovního prostředí. Současná legislativa v oblasti hygieny práce a pracovního lékařství, povinnosti vyplývající z ní. Měření pro účely zařazování prací do kategorií. Analýza rizik při práci. 12/ Kde najdete informace potřebné při vykonávání funkce referenta životního prostředí? Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová Informace: Martina Buchtová Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686 532 27 Pardubice Tel.: 040 – 66 14 320 /466614320/ Fax: 040 – 66 12 100 /466612100/ e-mail: dt.pardubice@pvtnet.cz www.pvtnet.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí