zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekty ISPA životní prostředí v roce 2002

25.07.2002
Obecné
Projekty ISPA životní prostředí v roce 2002
Řídicí výbor předvstupního fondu ISPA schválil minulou středu v Bruselu další projekty podpory kandidátským zemím v oblasti dopravy a životního prostředí. Česká republika získala kromě projektu rekonstrukce úseku železniční trati Zábřeh – Krasíkov také grant na projekt “Zpracování odpadních vod a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka”. Grant v celkové výši 9 145 200 EUR (přes 270 mil. Kč) pokryje 60 % tzv. přípustných investičních nákladů na rekonstrukci vodní infrastruktury ve městě Jeseníku a v obcích Česká Ves, Lipová Lázně a Bělá pod Pradědem. Schválený projekt obsahuje rekonstrukci čistírny odpadních vod v České Vsi, která zajišťuje čištění splaškových vod v dotčené oblasti povodí řeky Bělá. V návaznosti bude provedena rekonstrukce stávající kanalizace, odkanalizování a napojení obcí Lipová a Bělá. Komponent pitné vody zahrnuje napojení Bělé a dostavbu vodovodního řádu v Lipové. Realizací projektu naplní obce podmínky směrnic Evropských společenství v oblasti čištění městských odpadních vod a kvality pitné vody. Projekt přestavuje pravděpodobně největší investici za celou dobu trvání jesenického okresu. Pokryje investiční potřeby v oblasti nakládání s vodou na dobu 10 let. Kromě přínosu v ochraně životního prostředí přispěje k rozvoji a zaměstnanosti a dalšího rozvoje v okrese. Zlepšení kvality vody v Bělé bude mít významný přeshraniční dopad, neboť v sousedním Polsku je jednak řeka využívána jako zdroj pitné vody pro Glucholazy, jednak přiváděné znečištění přispívá k eutrofizaci Otmuchovského a Nyského jezera. Úspěšné vyjednání jesenického projektu potvrzuje přesun priorit fondu ISPA, který se v minulých 2 letech zaměřoval především na větší města (Brno, Ostrava, Olomouc a Jihlava). Ministerstvo životního prostředí očekává do konce roku ještě schválení dvou podstatně větších regionálních projektů “Dyje” a “Bečva”, kterých se účastní jak větší města tak ostatní obce o velikosti větší než 2000 obyvatel. Šanci uspět do konce roku mají ještě další předložené projekty. Je nutno zmínit fakt, že obce Jesenicka žádaly grant o 5 % vyšší. Evropská komise vyslala na prověření ekonomiky nakládání s vodami (tj. včetně určení výše vodného a stočného) kontrolní misi, která naznačila určité rezervy ve zvyšování ceny vody a přínosů z turistiky. Argumenty české strany, že se jedná o nejchudší okres v republice, nebyly vzaty v úvahu. K předložení do řídicí komise ISPA byl připravován také projekt “Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Příbrami”. Projekt rekonstrukce čistírny, která vznikla již v 50. letech a neplní ani současné normy na kvalitu vypouštěné odpadní vody, byl odeslán Evropské komisi v březnu t.r., Brusel vyslal k prověření uváděných dat celkem 2 kontrolní mise. Techničtí konzultanti potvrdili správnost navrženého řešení rekonstrukce čistírny a připomněli, že další úsilí je třeba věnovat obnově kanalizace ve městě. Právníci a ekonomové však deklarované údaje nepotvrdili. Žádost o 69% podporu se jeví Evropské komisi jako neopodstatněná z důvodu možného částečného pokrytí nákladů rekonstrukce čistírny zvýšením stočného. Největším problémem je podle oficiálního stanoviska Evropské komise výběrové řízení na provozovatele vodní infrastruktury města. Privatizací převzala provozování společnost Aqua Příbram, s.r.o. vlastněná v současnosti nadnárodním gigantem Vivendi. Město se rozhodlo ukončit spolupráci a smlouvu z firmou Aqua vypovědělo k 31. srpnu 2002. Mezitím pověřilo firmu Tendegroup, s.r.o. vyhlášením výběrového řízení na nového provozovatele po dobu 20 let. Firma vypsala veřejnou obchodní soutěž podle Obchodního zákoníku, jejímž vítězem byla vyhlášena nová česká pobočka americké firmy OMI ve spolupráci s firmou IDOS. Ke způsobu vypsání výběrového řízení a vlastního výběru vznesli konzultanti řadu připomínek, se kterým byli prostřednictvím Ministerstva životního prostředí seznámeni i zastupitelé města Příbrami. Následně dne 1. července zaslala Evropská komise své oficiální vyjádření k projektu. Nejvýznamnější připomínkou zůstává provedený výběr provozní společnosti, který Evropská komise nepovažuje za dostatečně otevřený a průhledný. Jako podmínku pro projednání žádosti ISPA požaduje vypsání nového výběrového řízení, transparentního a otevřeného pro všechny zájemce podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Otázka výše grantu zůstává otevřená. Ministerstvo životního prostředí informovalo o rozhodnutí Evropské komise město Příbram. V případě naplnění podmínek ze strany města nebo změny stanoviska Evropské komise může dojít ke schválení projektu ještě v letošním roce, neboť projekt byl již projednán mezi jednotlivými orgány Evropské komise a k dispozici jsou oba expertní posudky. Ve věci výběru provozovatele nemůže česká strana argumentovat zákonitostí postupu, neboť české zákony v oblasti zadávání veřejných zakázek nejsou harmonizovány s legislativou Evropských společenství – tj. neodpovídají pravidlům hospodářské soutěže, které musí splnit členské státy Unie. Ministerstvo životního prostředí sice nebylo informováno o podrobnostech proběhlého výběrového řízení, ale pokračuje v jednání s městem i Evropskou komisí, aby mohl být grant na rekonstrukci čistírny odpadních vod Příbrami udělen a dosaženo požadovaného efektu v oblasti naplnění směrnic Evropských společenství a zlepšení čistoty vody v řece Berounce. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí