zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otázky a odpovědi k obalovým odpadům

26.07.2002
Odpady
Otázky a odpovědi k obalovým odpadům
Kdo je odpovědný za využití odpadu z obalů - výrobce, plnič obalu nebo maloobchodník? Zákonná odpovědnost začíná výrobou nebo dovozem obalu a přenáší se celým obalovým řetězcem, tzn. od výroby obalu přes plnění a distribuci až po maloobchodníka. Jde o analogii povinnosti splnit ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky. V případě dováženého hotového výrobku začíná okamžikem dovozu. Všechny zúčastněné podniky, ať výrobci obalů, firmy, které obal plní, dovozci nebo maloobchodníci musejí splnit svou povinnost využití obalu sami nebo zapojením do systému. Jak splním své povinnosti využívání a zpětného odběru obalu? Zákon umožňuje splnění těchto povinností třemi způsoby: Buď můžete povinnosti plnit sami - jako individuální subjekt samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady. Druhou možností je přenesení těchto povinností na jinou osobu, které předáváte obaly, nebo můžete uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM), která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za předpokladu dodržování určitých podmínek. Jako individuální subjekt musíte samostatně: vytvořit vlastní systém sběru ve všech oblastech distribuce vašich výrobků, zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vedeného MŽP odebírat obaly od všech spotřebitelů, kteří tento systém budou využívat, zajistit využívání takto sebraných obalů, být schopni prokázat úřadům, jaké množství obalů jste uvedli na trh nebo do oběhu, doložit množství zpětně odebraných obalů a být schopni prokázat, že jste zajistili, aby celkově 30% obalů bylo využito a nejméně 25% bylo recyklováno (požadavaky pro rok 2002). Při přenesení povinností je nutno: - zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vedeného MŽP, - do obchodních smluv, na jejichž základě převádíte vlastnické právo k obalům a baleným výrobkům svým odběratelům, zapracovat a jasně deklarovat toto přenesení povinností vyplývajících ze zákona o obalech na vašeho odběratele spolu s převedením vlastnického práva k obalu, - vést evidenci obalů dle zákona a být schopen doložit případné kontrole smluvní přenášení povinností na odběratele, který jejich plnění zajišťuje. Klienti autorizované obalové společnosti EKO-KOM: - musí mít potvrzení, že jsou klienty, - musí plnit podmínky sdruženého plnění, což zahrnuje zejména poskytování údajů o množství obalů uvedených na trh a úhradu poplatků za ně; tyto podmínky jsou stanoveny smlouvou o sdruženém plnění, která se podepisuje při vstupu do systému sdruženého plnění, - nemusí individuálně prokazovat plnění povinnosti využívání, recyklace a zpětného odběru a zapisovat se do Seznamu, neboť tyto povinnosti za všechny své členy přebírá autorizovaná obalová společnost. Musíte se od počátku rozhodnout, kterou cestou se vydáte, protože změnit rozhodnutí později může být obtížné a nákladné. Zajištění plnění odpovědnosti tak, že část obalů je zajišťována v rámci smlouvy s autorizovanou obalovou společností a část jiným způsobem, není možné. Co znamená \"využití\" a \"recyklace\"? Využití zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou recyklaci (kompostování biologicky rozložitelných složek). Recyklace je v podstatě materiálové využití, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu nebo jinému účelu. Jak by měl být označen obalový materiál? Značení obalového materiálu doporučuje norma ČSN 770052-2. Výrobce se může rozhodnout pro jiný způsob jednoduchého a srozumitelného značení. Pokud je to možné, je lépe dodržovat normu a předejít tak možným sporům se státními úřady.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí