zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2003

27.08.2002
Obecné
Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2003
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ PŘEDLOŽENÝCH OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI A OBECNĚ PROSPĚŠNÝMI SPOLEČNOSTMI PRO ROK 2003
PREAMBULE Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb. ze dne 27. června 2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, z usnesení vlády č. 114 ze dne 7. února 2001, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a z usnesení vlády č. 642 z 19. června 2002 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím v roce 2003. Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci projektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky. specifikovaných v hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) v roce 2003. MŽP si uvědomuje roli občanské společnosti a k jejímu rozvoji přispívá i touto podporou NNO. Přitom vychází ze Státní politiky životního prostředí (usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 38 ) a souboru nástrojů, o které se opírá, z Národního programu přípravy ČR na přijetí do Evropské unie, pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR i z politik nově vzniklých krajů. Na dotaci není právní nárok. I. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Do výběrového řízení se mohou přihlásit výhradně: - občanská sdružení založená podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování obča-nů, ve znění pozdějších předpisů - obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Každá z organizací výše uvedeného typu může přihlásit více projektů do všech programů. II. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 1) Dodržení předepsaného způsobu podání přihlašované nabídky projektu. 2) Dodržení vybraného programu. 3) Vyplnění závazných formulářů žádosti, rozpočtu projektu a rozpočtu NNO a dodržení závazné osnovy nabídky projektu. 4) Dodržení stanoveného horního limitu požadované částky na jeden předkládaný projekt . Přehled programů včetně horního limitu částky, kterou lze na jeden předkládaný projekt v daném programu požadovat je uveden v příloze k Vyhlášení výběrového řízení. Programy A1, B1 a B2 – koordinační, musí danou problematiku nutně pokrývat v celém předepsaném rozsahu s celorepublikovou působností. III. POUŽITÍ DOTACE 1. V návrhu rozpočtů předkládaných projektů nesmí dotace ze státního rozpočtu přesáhnout 70 % rozpočtových výdajů. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné žádat předsedu expertní komise o zvýšení stanoveného procenta, a to na samostatné příloze k přihlášce. Vždy je nutné podrobné písemné zdůvodnění žádosti. 2. Dotace NNO se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. 3. Dotace nelze použít k úhradě výdajů spojených s vykonáváním civilní služby, dále k úhradě pohoštění, stravného, darů, cen a odměn při soutěžích, pojištění osob a majetku (netýká se sociálního a zdravotního pojištění), dálničních známek, nákladů spojených s podáním přihlášky do výběrového řízení nebo vypracováním závěrečné zprávy, výdajů spojených se zahraničními cestami. Dále nesmí být použity k nákupu nemovitosti nebo pozemku, hrazení členských příspěvků za členství v jiných organizacích nebo na úhradu členských příspěvků střešním organizacím a nesmí být jimi hrazeny doklady znějící na cizí měnu. 4. Dotace může být poskytnuta na úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu. Je žádoucí, aby konkrétní výše mzdy byla stanovena na úrovni, na níž je plat za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 143/1992 Sb., v platném znění. Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcionářů NNO, pokud nejsou součástí realizovaného projektu. 5. NNO nemůže poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty. Dotaci také nelze používat na financování podnikatelských aktivit NNO. 6. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví právnických osob (např. obcí), může NNO vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější opravy a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset nebo více let) a najaté prostory jsou určeny k zabezpečení hlavního poslání NNO. 7. NNO nesmí z dotace hradit investiční náklady. Je možno pořizovat pouze: a) drobný dlouhodobý hmotný majetek – tj. movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je vyšší než částka 3.000,- Kč a nepřevyšuje 40.000,- Kč ( např. křovinořez, motorová pila, počítač, fax apod.). b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek – tj. majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7.000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje 60.000,- Kč (počítačové programy, autorská práva, výroba CD, videokazet apod.) FINANČNÍ PODPORA Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního roz-počtu formou účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2003, a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu nákladů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí schváleny. Případné změny údajů v Rozhodnutí v průběhu rozpočtového roku může MŽP provést na základě písemné žádosti příslušné NNO vydáním nového Rozhodnutí. (Toto Rozhodnutí není rozhodnutím ve správním řízení.) V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví MŽP písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Kromě všeobecných ustanovení uvedených v Náležitostech smluv o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 5/1998 pod čj. 14/23 428/1998 z 30. dubna 1998, bude rozhodnutí obsahovat ustanovení, že: n vydáním rozhodnutí nevzniká na dotaci právní nárok, vzhledem k závislosti poskytnutí dotace na vývoji příjmové stránky státního rozpočtu, n v případě vázání rozpočtových prostředků, o kterém rozhodla vláda (§ 15, zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění ), může poskytovatel snížit smluvenou částku dotace, n objem prostředků dotace, které budou použity na úhradu mzdových nákladů a odměn bude na základě podrobného rozpočtu projektu samostatně vymezen, n NNO uvede, zda se na financování projektů podílí jiný státní orgán nebo obec, n NNO souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace, n NNO umožní kontrolu dodržení rozpočtu schváleného projektu a svého hospodaření MŽP, n NNO vydá a do 30. června roku 2004 zašle MŽP výroční zprávu o svých aktivitách v rozpočtovém období, v němž mu byla dotace poskytnuta, n NNO oznámí změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny, n NNO před případným zánikem přednostně vypořádá vztahy se státním rozpočtem, n NNO povede řádné a oddělené sledování přijatých a použitých dotací v účetnictví, n NNO vrátí nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku, n NNO se zavazuje používat dotaci ze státního rozpočtu hospodárně a efektivně. Finanční prostředky budou NNO uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2003 ve smluvní výši, zpravidla jednorázově. Vyšší částky budou rozděleny dle rozpočtových potřeb na více plateb v průběhu roku. U dlouhodobých projektů nevzniká uzavřením smluv automatický nárok na podporu v dalších letech. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE Ministerstvo je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání dotací. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění fi-nančních orgánů a orgánů kontroly České republiky. NNO, kterému byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, umožní na požádání ústředního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetní evidenci. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední orgán zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. FINANČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM NNO je povinno předložit ministerstvu do 31.1.2004 písemné vyúčtování přidělené dotace, závěrečnou odbornou zprávu o projektu (doporučujeme i v elektronické formě na disketě), případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže podle dispozic MŽP na jeho účet. V případě, že NNO nepředloží v termínu finanční vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na ni sankce podle příslušných platných právních předpisů. V případě, že požádá o dotaci na nastupující rozpočtový rok, nebude jí dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může povolit ministr, za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem. ZPŮSOB PODÁNÍ 1) Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně přímo do podatelny MŽP) v uzavřených obálkách s označením: Podpora NNO a kód programu tj. A.1. - E.8. (viz příloha č. 1 ) na adresu: Ministerstvo životního prostředí Odbor strategií Vršovická 65 100 10 Praha 10 2) Každý projekt lze předložit pouze jednou a to v pěti vyhotoveních. Přihlašovaný projekt musí mít tyto náležitosti: a) žádost na úplně a správně vyplněném závazném formuláři (povinné je i uvedení kódu programu, tj. A.1. - E.8.) b) projekt zpracovaný dle závazné osnovy, c) rozpočet NNO v předepsaném členění, d) rozpočet projektu v předepsaném členění. 3) Ke každému projektu musí být přiloženy následující přílohy ve dvou vyhotoveních: a) stanovy občanského sdružení nebo zakládací listina obecně prospěšné společnosti, b) kopie registrace Ministerstva vnitra (pokud není přímo potvrzena na stanovách) nebo výpis z rejstříku obecně prospěšných společností potvrzený rejstříkovým soudem. Základní články NNO navíc doklad o své právní subjektivitě vystavený nebo potvrzený ústředním článkem nebo jeho kopie c) kopie smlouvy nebo dokladu o vedení účtu, d) výjimka, povolení či souhlas orgánu ochrany přírody, pokud jsou potřebné podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny e) při práci s rostlinami a živočichy, na které se vztahuje zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů, jejichž majitelem je stát, podrobný popis zajištění péče a evidence a dalších souvisejících povinných náležitostí vyplývajících z obecně závazných předpisů schválený odborem ochrany přírody MŽP. 4) Doporučujeme přiložit: - součásti přihlášky uvedené v bodech 2a)-d) jednou také v elektronické formě na disketě (Word a Excel) - vyjádření územně příslušného orgánu veřejné správy i v případech, kdy to neukládá zákon - vyjádření subjektů, se kterými hodlá NNO spolupracovat 5) Příjem veškerých přihlášek končí 7. 10. 2002 ve 12.00 hod. Později nebo jiným způsobem doručené projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny. Bližší informace jsou k dispozici na MŽP kancelář č. 326, tel.: 02/67122584, pí. Bohumila Vaisová (Bohumila_Vaisova@env.cz) tel.: 02/67122356, Ing. Jana Soběslavská (Jana_Sobeslavska@env.cz) v pondělí a středu od 8.00 do 16.00 hod. Informace o výběrovém řízení jsou průběžně k disposici na Internetu (www.env.cz). POSOUZENÍ PŘIHLÁŠENÉHO PROJEKTU Splnění základních náležitostí způsobu podání předkládaných nabídek projektů prověří obálková komise, která zasedá dne 7.10.2002 od 13. 00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se mají právo zúčastnit všichni uchazeči, kteří předložili nabídky. Předložené nabídky projektů, které nesplní základní formální náležitosti vyřadí obálková komise z dalšího posuzování a hodnocení a celá nabídka bude vrácena předkladateli. Předkládané nabídky projektů zařazené do výběrového řízení budou vy-hodnoceny skupinou odborníků - expertní komisí, jmenovanou náměstkem ministra životního prostředí, předsedou komise. Členové expertní komise před započetím hodnocení projektů obdrží jednací řád expertní komise a budou příslušně poučeni. Expertní komise na svém závěrečném zasedání seřadí hodnocené projekty podle dosaženého bodového průměru. Při rovnosti bodů rozhodne o jejich pořadí předseda expertní komise. MŽP zveřejní výsledky výběrového řízení a jména členů expertní komise do tří týdnů po schválení přidělení konečné výše finančních prostředků poradou vedení MŽP na svých internetových stránkách. V nejbližším možném termínu je také zveřejní v oficiálním periodiku MŽP. Předkladatelům vybra-ných nabídek projektů následně zašle Rozhodnutí o přidělení dotace, které bude obsaho-vat podmínky čerpání dotace, položky rozpočtu na které byla přidělena, způsob a termín jejího vyúčtování a sankční opatření. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ MŽP nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení a nezdůvodňuje u neúspěšných projektů, proč nebyly podpořeny. MŽP si vyhrazuje právo zrušit celé výběrové řízení nebo některé vypsané programy. Přílohy: Příloha č. 1 – Programy výběrového řízení pro rok 2003 Příloha č. 2 - Formuláře Přihlášky do výběrového řízení, Rozpočtu projektu, Rozpočtu NNO a Závazné osnovy projektu Příloha č. 3 - Kritéria hodnocení projektů Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí