zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí

13.09.2002
EIA
Strategické posuzování vlivů na životní prostředí
Strategické posuzování vlivů na životního prostředí tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment) se v posledních deseti letech stává klíčovým nástrojem ochrany životního prostředí. SEA je především zaměřena na posuzování plánů, programů, politik, strategií a koncepcí s výhledem na určité období. Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní komplexní informace o možném vlivu na životní prostředí. SEA využívá rozhodovacích procesů a také kritérií pro trvale udržitelný rozvoj a to vše za účasti veřejnosti. Současný stav legislativy ČR Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v české legislativě upraveno § 14 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 100/2001 Sb. Tato právní úprava požaduje, aby koncepce předkládané a schvalované na úrovni ústředních orgánů státní správy v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace, turistiky a dále ÚPD VÚC a směrný vodohospodářský plán byly posouzeny procesem SEA. Proces SEA podle současné právní úpravy zahrnuje povinnost předkladatele koncepce zpracovat dokumentaci o posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a to podle části C. III. a C. IV. přílohy č. 3 zákona č. 244/1992 Sb., v platném znění. Současně je předkladatel koncepce povinen návrh koncepce nebo jejich zásad společně s dokumentací o vlivech koncepce na životní prostředí zveřejnit a zpřístupnit po dobu nejméně 60 dnů před jejím projednáváním ve vládě, v ústředním orgánu státní správy nebo u územních plánů velkých územních celků v krajském zastupitelstvu. Proces také zahrnuje vydání stanoviska k návrhu koncepce Ministerstvem životního prostředí do 30 dnů a podmínku, že schvalující orgán neprojedná koncepci bez jeho stanoviska. Jak již bylo uvedeno výše, proces SEA podle § 14 zákona č. 244/1992 Sb. v platném znění se vztahuje pouze na koncepce předkládané a schvalované na úrovni ústředních orgánů státní správy, jen u územních plánů velkých územních celků i na dokumenty schvalované kraji. Takovýchto koncepcí je však minimálně, častějším modelem jsou koncepce zpracované a předkládané na úrovni ústředních orgánů státní správy a teprve následně schvalované vládou. Protože však vláda není ústředním orgánem státní správy, byl vydán MŽP výklad zákona, který stanoví, že i koncepce schvalované vládou, ovšem splňující další v zákoně uvedené podmínky, musí být posouzeny podle zákona č. 244/1992 Sb. Jak vyplývá z výše uvedeného, povinnost podstoupit SEA proces se nevztahuje na jiné koncepce předkládané a schvalované na úrovni krajských orgánů, než na územní plány velkých územních celků. Ze zákona tedy není nutno je posuzovat, avšak pouze tehdy, pokud se na jejich základě nepožaduje podpora z předvstupních fondů EU v rámci programů ISPA, Phare, SAPARD, kde posouzení SEA je naopak podmínkou možnosti získání příspěvku. Územní plán velkého územního celku podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na orgán, který jej pořizuje či schvaluje. Směrný vodohospodářský plán, resp. v současnosti plán oblastí povodí, jak se mu říká podle nového zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), podléhá posuzování podle § 23 odst. 3 a násl. zákona č. 254/2001 Sb. (k tomu viz i přechodné ustanovení § 127 odst. 16 vodního zákona). Současný stav legislativy EU Zákon č. 244/1992 Sb., v platném znění, není kompatibilní se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady o hodnocení účinků určitých plánů a programů na životní prostředí č. 2001/42/EC. Tato směrnice definuje rámcová pravidla pro zpracování dokumentace o vlivech vybraných plánů a programů na životní prostředí a pro jejich veřejné projednání. Tato SEA směrnice specifikuje plány a programy, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí. Jde o plány a programy schvalované na úrovni lokální, regionální a státní v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, vodního hospodářství, rybářství, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje. Je zde zakotvena interakce mezi tvorbou plánu nebo programu a posouzením vlivu tohoto plánu nebo programu na životní prostředí a možností připomínkování veřejností. Také musí být dle direktivy vypracována zpráva o vlivu na životní prostředí programu nebo plánu a případně také přeshraniční posuzování plánu nebo programu, pokud přeshraniční dopady připadají v úvahu. Při schvalování plánu nebo programu musí být závěry posouzení zohledněny a také musí být v plánu nebo programu zakotveno sledování skutečných významných dopadů realizace tohoto plánu nebo programu na životní prostředí pro potřebu jeho případné korekce. Vzhledem k těmto nekonzistencím mezi současnou českou a evropskou legislativou v oblasti SEA se předpokládá, že bude k 30. 6. 2002 vládě předložen nový návrh zákona o SEA, který již bude respektovat legislativu ES. V současnosti posuzované koncepce a předkládané na úrovni ústředních orgánů státní správy · Národní rozvojový plán – předkládá MMR · Společný regionální operační program – předkládá MMR · SOP Průmysl – předkládá MPO · SOP Doprava – předkládá MDS · SOP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – předkládá MZe · SOP Cestovní ruch a lázeňství – předkládá MMR · SOP Rozvoj lidských zdrojů – předkládá MPSV · SOP Životní prostředí – předkládá MŽP · Plán odpadového hospodářství ČR– předkládá MŽP Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí