zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodický pokyn k odběru vzorků z „maloolejových vypínačů„

18.09.2002
Odpady
Metodický pokyn k odběru vzorků z „maloolejových vypínačů„
XX. SDĚLENÍ Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Metodický pokyn k odběru vzorků z „maloolejových vypínačů„ vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ministerstvo životního prostředí Č.j.: OODP/4131/02/JM 1. Úvod Olej ve vypínačích degraduje podstatně rychleji, než v jiných elektroenergetických zařízeních a na základě ztráty kvalitativních parametrů je nutná jeho výměna v intervalu 1-5 let (např. podle počtu vypnutí, doporučení výrobce). Na rozdíl od zařízení s kombinovaným izolačním systémem (olej-pevná izolace na bázi celulózy), kde při výměně zůstává určitá část oleje v pevné izolaci, lze vypínač vypustit téměř „do sucha“. Před naplněním vypínače novým olejem je třeba komoru vyčistit a vysušit. Těchto skutečností (častá výměna oleje a minimalizace zbytků původní náplně v zařízení) by bylo možno využít pro další možnost optimalizace počtu analytických stanovení při zachování všech technických atributů, vyžadovaných příslušnými právními předpisy. Za účelem minimalizace nákladů inventarizace se stanoví některé změny ve standardních metodikách odběrů provozních kapalin u vybraných zařízení. Takovým zařízením, u nichž lze minimalizovat množství odběrů vzorků (a tím i analytických stanovení) je trojfázový maloolejový vypínač, který má oddělenou olejovou náplň v každém ze tří pólů o obsahu většinou mírně převyšující limitní objem (5 litrů) stanovený zákonem. Vzhledem k malému množství oleje v jednotlivých pólech a běžné technologie plnění vypínače, lze důvodně předpokládat, že olejová náplň všech 3 pólů je shodná. Podle platné legislativy je však třeba inventarizovat každý pól zvlášť (a tedy i provádět odběr vzorku a jeho analýzu), což u většího množství těchto zařízení znamená významný nárůst nákladů. 2. Účel metodického pokynu Metodický pokyn se vydává za účelem stanovení metodického postupu odběru vzorků olejových náplní z „maloolejových vypínačů“ vysokého napětí. Je určen pro osoby, které byly certifikovány podle ČSN 45013 pro odběry vzorků za účelem evidence zařízení a látek s obsahem PCB dle vyhlášky MŽP č. 384/2001Sb., o nakládání s PCB a splňují odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. Odběry vzorků budou probíhat pro účely evidence zařízení s obsahem PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v souladu s vyhláškou MŽP č. 384/2001Sb., o nakládání s PCB. 3. Předmět metodického pokynu Metodický pokyn se vztahuje na všechny „maloolejové vypínače“ napěťové hladiny vysokého napětí (tj. 3, 6, 10, 22 a 35 kV). Zejména se jedná o následující typy vypínačů tuzemské výroby: § typ HG a HL - výrobce EJF Brno, § typ VMA, VMC a VMG - výrobce ČKD a dále: § typ VEB, VEC a VEG - výrobce ČKD. Poznámka: Jedná se také o expanzní vypínače původně plněné speciální kapalinou – Expansinem. U některých vypínačů byl Expansin z důvodu ukončení výroby nahrazen minerálním izolačním olejem. Vypínače s původní expansinovou náplní není třeba prověřovat na možný obsah PCB (výskyt PCB/PCT v této kapalině není odůvodněný). K vypínačům, u nichž došlo k výměně Expansinu za minerální olej je třeba přistupovat jako k ostatním vypínačům plněným olejem. Tento metodický předpis se nevztahuje na vypínače napěťové řady velmi vysokého napětí, tj. napětí 110 kV a více. Metodický pokyn popisuje certifikovaným osobám odběr vzorků z „maloolejových vypínačů“ pro účely inventarizace zařízení s PCB a je navržen ve dvou rovnocenných variantách. Osoby pověřené k odběru vzorků zvolí jednu z variant po dohodě s držitelem zařízení. Varianta 1 Je určena zejména pro případy, kdy jsou vypínače občas využívané ke spínání a tudíž existuje dlouhý interval mezi jednotlivými výměnami provozní kapaliny (izolačního oleje). K výměně provozní kapaliny dochází většinou pouze u menšího množství vypínačů najednou (např. 2 – 3 vypínače najednou). Postup odběru vzorků Odebere se 40 ml vzorku provozní kapaliny (izolačního oleje) z každého pólu. Tyto 3 vzorky se smíchají, dokonale zhomogenizují a výsledný směsný vzorek se naplní do dvou vzorkovnic (typizované vzorkovnice pro celostátní evidenci PCB, organizovanou VÚV T.G.M. v Praze sekcí CEHO). Pro odměření i smíchání se doporučuje použít skleněnou nádobu, kterou je nutno po použití dekontaminovat. Alternativně je možno použít i jednorázové nádobky z materiálu (např. kov, teflon), který musí být ověřen z hlediska vyluhovatelnosti látek, jež mohou ovlivnit analýzu. Vzorek se analyzuje na obsah PCB dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Vyplňování evidenčního listu O způsobu vyplňování evidenčního listu rozhoduje výsledek analytického stanovení. 1) Pokud je výsledek stanovení koncentrace PCB menší nebo roven 3 mg/kg (součet vybraných 6 kongenerů), vyplní se jeden evidenční list na celý vypínač. V kolonce „Poznámka“ v Protokolu o odběru vzorku (list č. 2 evidenčního listu) se uvede – „Směsný vzorek“, nebo 2) pokud je výsledek stanovení koncentrace PCB větší než 3 mg/kg (součet vybraných 6 kongenerů), je třeba provést nový odběr a to z každého pólu zvlášť. Pak se i evidenční list vyplňuje pro každý pól zvlášť, tj. postupuje se standardním způsobem. Varianta 2 Je určena zejména pro případy, kdy jsou vypínače často využívané ke spínání a tudíž existuje krátký interval mezi jednotlivými výměnami provozní kapaliny (izolačního oleje). K výměně provozní kapaliny dochází u většího počtu vypínačů najednou. Postup odběru vzorků Použitou provozní kapalinu (izolační olej) ze všech vypínačů, určených k plánované výměně, je třeba vypustit do jedné nádoby. Z této nádoby se odebere zhomogenizovaný vzorek, který se analyzuje na obsah PCB dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. S tímto olejem je třeba nakládat v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Před naplněním vypínače novým (regenerovaným) olejem je třeba jednotlivé póly důkladně vyčistit a vysušit v souladu s technologickým postupem výrobce tak, aby v případě, že některý pól obsahoval provozní kapalinu s PCB, nebyla nová provozní kapalina znovu kontaminována. Vyplňování evidenčního listu Nový (regenerovaný) olej, kterým budou naplněny póly vypínačů, by měl mít zkoušku na obsah polychlorovaných bifenylů. Ta může být: 1) od dodavatele oleje. Jako Způsob prokázání neexistence PCB v zařízení se v listu č. 2 evidenčního listu uvede kolonka „Čestným prohlášením výrobce“ nebo 2) provedena odběrem vzorku a následnou analýzou. V listu č. 2 evidenčního listu se uvede kolonka „Analytickým stanovením“. Na každý takto prověřený vypínač se vypíše jeden evidenční list. V kolonce „Poznámka“ v Protokolu o odběru vzorku (list č. 2 evidenčního listu) se uvede – „Výměna oleje“. V Praze 6. září 2002 RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph. D., v.r. ředitelka odboru odpadů Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí