zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

6. Situační zpráva o výsledcích mimořádného monitoringu jakosti vody za účelem zjištění důsledků povodní v srpnu 2002

18.09.2002
Voda
6. Situační zpráva o výsledcích mimořádného monitoringu jakosti vody za účelem zjištění důsledků povodní v srpnu 2002
– stav do 10.9.2002 Povodňová situace na tocích si vynutila mimořádný monitoring jakosti vody, na kterém spolupracuje Povodí Vltavy s.p. a Povodí Labe s.p. Souhrnně výsledky mimořádného monitoringu vyhodnocuje MŽP, odbor ochrany vod, v součinnosti s VÚV T.G.M. Další výsledky mimořádného monitoringu uvádí na svých internetových stránkách státní podnik Povodí Vltavy (www.pvl.cz ) a státní podnik Povodí Labe (www.pla.cz ). Mimořádný monitoring se od začátku září, vzhledem k stabilizaci situace, upravuje, omezuje se četnost odběrů vzorků (na jednou týdně), dále se zaměřuje na profily, ve kterých lze očekávat významný vliv nedostatečně čištěných odpadních vod z poškozených ČOV a ovlivnění jakosti vody v profilech vodárenských odběrů z toků. Od sledování některých profilů se upouští (Labe-Roudnice nad Labem, Litavka-Beroun, Vltava-Březí a Solenice, Sázava-Pikovice a Sázava), zařazuje se kontrola Malše, rozšiřuje se sledování Úhlavy a Berounky. Sledování kyanidů a fenolů, u kterých koncentrace zůstávají nízké, se ukončuje. Výsledky sledování jakosti vody Výsledky monitoringu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Výrazně je v nich označeno překročení limitu uvedeného v Příloze 3 Nařízení vlády 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. Kromě toho jsou v tabulkách uvedeny pro srovnání se stavem před povodní aritmetické průměry hodnot ukazatelů jakosti vody, zjištěných při sledování státní sítě v letech 2000-2001. Informace o aktuálních průtocích Průtoky v tocích mají významný vliv na jakost vody, projevují se dvěmi protichůdnými tendencemi, jednak pozitivní - ředěním odpadních vod a také negativní - uvolňováním látek z ploch nebo uvolňováním sedimentů. Aktuální průtoky v Labi a ve Vltavě 9.9.2002 v 7 hodin Tok Stanice Stav (cm) Průtok (m3/s) n-denní průtok % z dlouhodobého ročního průměru Labe Mělník 280 335 90 125 Labe Ústí nad Labem 290 385 90 131 Vltava České Budějovice 96 42,8 60 155 Vltava Praha - Chuchle 91 276 60 186 Hodnocení výsledků sledování jakosti vody Jakost vody v Labi se stabilizovala. Výsledky posledních rozborů již v žádném z uvedených ukazatelů nepřekračují limity Nařízení vlády 82/1999 Sb. a nevybočují z obvyklých hodnot. V Labi v Děčíně zvýšené (nadlimitní) hodnoty AOX (adsorbovatelných organických halogenů) z 19.8. a 29.8. byly pravděpodobně důsledkem úniků chloru ve Spolaně v Neratovicích. V Labi v Děčíně byla 17.8. zjištěna nadlimitní koncentrace nepolárních extrahovatelných látek, které představují kontaminaci ropnými látkami a tuky; toto znečištění rychle ustoupilo, od 22.8. je tento ukazatel již velmi nízký, blízký mezi stanovitelnosti 0,01 mg/l. Koncentrace oxidovatelných látek (CHSKCr) klesá a blíží se průměrné hodnotě za dvouletí 2000-2001. V koncentrace fosforu a amoniakálního dusíku v Labi po povodni klesly na nižší hodnoty, než byl stav ve dvouletí 2000-2001. Nefunkčnost ČOV České Budějovice se již v jakosti vody ve Vltavě pod Českými Budějovicemi (v Hluboké na Vltavou) projevila; koncentrace CHSKCr, AOX, amoniakálního dusíku a celkového fosforu je u vzorku z 9.9. vyšší, než byl průměr za období 2000-2001, tyto hodnoty nejsou ovšem nad limitem Nařízení vlády 82/1999 Sb. Nad limitem je dlouhodobě pouze obsah fekálních koliformních bakterií. V Lužnici pod Táborem (v Bechyni) došlo 28.8. k mírnému překročení limitu Nařízení vlády v ukazateli CHSKCr. ČOV Tábor Klokoty byla zatopena, doba nutná k zprovoznění se odhaduje na 1 měsíc, prozatím je v provozu jen částečně. Otava při ústí do nádrže Orlík (Topělec) má jakost vody odpovídající běžným hodnotám, u amoniakálního dusíku je koncentrace prozatím výrazně nižší, než průměrné hodnoty za dvouletí 2000-2001. Mikrobiální zatížení je mírně zvýšené až nadlimitní. U vzorku z 9.9. se vyskytla nadlimitní koncentrace AOX. Při mimořádné kontrole jakosti vody v Malši v profilu odběru vody pro úpravnu vody Plav byl zjištěn v podstatě vyhovující stav jakosti vody, pouze obsah kyslíku a fekálních koliformních bakterií vykazoval překročení zpřísněného limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. pro vodárenské využití toku. Také v Úhlavě, která je vodárensky využívána, dochází k překročení zpřísněného limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. pro vodárenské využití toku u fekálních koliformních bakterií, oxidovatelných látek, AOX, celkového fosforu a i u amoniakálního dusíku. Jakost vody ve vltavské kaskádě se stabilizovala. Zvýšení koncentrací oxidovatelných látek (CHSKCr) a AOX pod nádržemi kaskády ve Vraném nad Vltavou nad průměrné hodnoty za 2000-2001 lze vysvětlit uvolněním organických součástí sedimentů z nádrží, rovněž k tomu přispívají nefunkční nebo jen zčásti funkční ČOV: České Budějovice, Písek, Tábor, Prachatice, Protivín a další menší ČOV v povodí nádrží. V Berounce pod Plzní, je značné mikrobiální zatížení. ČOV Plzeň zprovoznila k 10.9. alespoň mechanické čištění. Podle výsledků z 2.9. se přechodně zhoršila jakost vody v Berounce v profilu Lahovice, zvýšený obsah nerozpuštěných látek způsobil nadlimitní koncentraci fosforu, další výsledky z 10.9. zhoršení nepotvrzují, nevybočují z obvyklých hodnot. Zvýšení koncentrace oxidovatelných látek ve Vltavě v Praze Podolí, které se projevilo 22.8. mírným překročením limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. v ukazateli CHSKCr, již ustoupilo; oproti dvouletí 2000-2001 byla zvýšená koncentrace adsorbovatelných organických halogenů (AOX), která rovněž u posledních měření má klesající tendenci. Původ zvýšení AOX se dá jen odhadovat; podíl na tom může mít uvolnění adsorbovatelných organických halogenovaných látek ze starých sedimentů. Ve Vltavě pod Prahou (Libčice a Zelčín), se zlepšila situace v obsahu nepolárních extrahovatelných látek (ropných látek a tuků), nadlimitní hodnoty z 20. a 22.8. se již neopakují. V úseku Vltavy od nefunkční ČOV Praha po soutok s Labem je významně vyšší (nadlimitní) mikrobiální zatížení. Koncentrace CHSKCr a AOX jsou oproti průměru za 2000-2001 zvýšené, ale limit Nařízení vlády 82/1999 Sb. nepřesahují. Koncentrace celkového fosforu a amoniakálního dusíku klesly pod průměr za dvouletí 2000-2001. K překročení limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. v tocích dochází jen zřídka. U nutrientů jsou aktuální koncentrace často pod průměrnými hodnotami za dvouletí 2000-2001. Všeobecně jsou toky značně mikrobiálně zatíženy, obsah fekálních koliformních bakterií často přesahuje limit Nařízení vlády 82/1999 Sb., přispívá k tomu nefunkčnost desítek čistíren odpadních vod. Je nutno ovšem vzít v úvahu, že ani za normální situace na tocích, kterou může charakterizovat průměrná hodnota za období měření 2000-2001, nebyl vždy vyhovující stav dosahován. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí